LĨNH VỰC HÌNH SỰ

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hình sự là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hình sự, kiến thức Luật Hình sự, Tư vấn Luật Hình sự và Văn bản Pháp luật Hình sự.

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐẾN TIẾP XÚC VỚI LÃNH SỰ

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐẾN TIẾP XÚC VỚI LÃNH SỰ

Trách nhiệm của người đến tiếp xúc lãnh sự được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ THEO DÕI TIẾP XÚC VỚI LÃNH SỰ

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ THEO DÕI TIẾP XÚC VỚI LÃNH SỰ

Trách nhiệm của cán bộ theo dõi tiếp xúc lãnh sự được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG VIỆC TỔ CHỨC TIẾP XÚC VỚI LÃNH SỰ

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG VIỆC TỔ CHỨC TIẾP XÚC VỚI LÃNH SỰ

Trách nhiệm của các cơ quan trong tổ chức tiếp xúc lãnh sự được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


TRƯỜNG HỢP KHÔNG GIẢI QUYẾT TIẾP XÚC VỚI LÃNH SỰ

TRƯỜNG HỢP KHÔNG GIẢI QUYẾT TIẾP XÚC VỚI LÃNH SỰ

Các trường hợp không giải quyết tiếp xúc lãnh sự được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


NGƯỜI BỊ TẠM GIỮA, TẠM GIAM LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TIẾP XÚC VỚI LÃNH SỰ

NGƯỜI BỊ TẠM GIỮA, TẠM GIAM LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TIẾP XÚC VỚI LÃNH SỰ

Tiếp xúc lãnh sự là gì? Cơ quan nào trực tiếp tiếp nhận các yêu cầu tiếp xúc lãnh sự? Việc tổ chức cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người nước ngoài tiếp xúc lãnh sự được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


XÁC ĐỊNH QUỐC TỊCH NGƯỜI BỊ TẠM GIỮA, TẠM GIAM

XÁC ĐỊNH QUỐC TỊCH NGƯỜI BỊ TẠM GIỮA, TẠM GIAM

Trường hợp người bị tạm giữ, người bị tạm giam khai báo là người nước ngoài, cơ quan đang thụ lý vụ án phải gửi văn bản đến Bộ Ngoại giao đề nghị xác nhận quốc tịch của người bị tạm giữ, tạm giam và thông báo cho cơ quan đang thụ lý vụ án và cơ sở giam giữ biết để phối hợp quản lý.

20/09/2018


KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO VIỆC AN TÁNG NGƯỜI BỊ TẠM GIỮA, TẠM GIAM CHẾT

KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO VIỆC AN TÁNG NGƯỜI BỊ TẠM GIỮA, TẠM GIAM CHẾT

Kinh phí và các điều kiện bảo đảm an táng người bị tạm giữ, người bị tạm giam chết được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO VIỆC ÁP GIẢI, ĂN VỚI NGƯỜI ĐƯỢC TRÍCH XUẤT

KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO VIỆC ÁP GIẢI, ĂN VỚI NGƯỜI ĐƯỢC TRÍCH XUẤT

Kinh phí bảo đảm việc áp giải và chế độ ăn đối với người được trích xuất được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC TRẺ EM DƯỚI 36 THÁNG Ở CÙNG MẸ TRONG CƠ SỞ GIAM GIỮ

CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC TRẺ EM DƯỚI 36 THÁNG Ở CÙNG MẸ TRONG CƠ SỞ GIAM GIỮ

Chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong cơ sở giam giữ được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


KINH PHÍ CHO CHẾ ĐỘ Ý TẾ CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

KINH PHÍ CHO CHẾ ĐỘ Ý TẾ CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Kinh phí khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc y tế và phòng chống dịch bệnh cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


TƯ TRANG CHO NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

TƯ TRANG CHO NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Chế độ mặc và tư trang của người bị tạm giữ, người bị tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


TỔ CHỨC BẾP ĂN CHO NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

TỔ CHỨC BẾP ĂN CHO NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Tổ chức bếp ăn phục vụ người bị tạm giữ, người bị tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


ĐỊNH MỨC ĂN CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

ĐỊNH MỨC ĂN CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Định mức ăn của người bị tạm giữ, người bị tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA VIỆM KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

TRÁCH NHIỆM CỦA VIỆM KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ QUỐC PHÒNG TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ QUỐC PHÒNG TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ CÔNG AN TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ CÔNG AN TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Trách nhiệm của Bộ Công an trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH PHỦ TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH PHỦ TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Trách nhiệm của Chính phủ trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Thời hạn giải quyết tố cáo trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam là bao nhiêu ngày?  Trách nhiệm của người có thẩm quyền giải quyết tố cáo được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


HỒ SƠ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

HỒ SƠ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Hồ sơ giải quyết tố cáo trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỊ TỐ CÁO TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỊ TỐ CÁO TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


bttop