LĨNH VỰC HÌNH SỰ

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hình sự là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hình sự, kiến thức Luật Hình sự, Tư vấn Luật Hình sự và Văn bản Pháp luật Hình sự.

GIẢI QUYẾT YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ CỦA NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG HÌNH SỰ

GIẢI QUYẾT YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ CỦA NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề giải quyết yêu cầu, đề nghị của người tham gia tố tụng hình sự?

16/08/2018


QUYẾT ĐỊNH KHÔNG KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

QUYẾT ĐỊNH KHÔNG KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

Dưới đây là tư vấn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành 1900 6179 về quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

16/08/2018


CHUYỂN VỤ ÁN ĐỂ ĐIỀU TRA TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

CHUYỂN VỤ ÁN ĐỂ ĐIỀU TRA TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Vấn đề về chuyển vụ án để điều tra theo pháp luật tố tụng hình sự được quy định như thế nào?

16/08/2018


THỦ TỤC CẤP, GIAO, CHUYỂN TRỰC TIẾP VĂN BẢN TỐ TỤNG HÌNH SỰ

THỦ TỤC CẤP, GIAO, CHUYỂN TRỰC TIẾP VĂN BẢN TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thủ tục cấp, giao, chuyển trực tiếp văn bản tố tụng hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự hiện hành

16/08/2018


THỦ TỤC NIÊM YẾT CÔNG KHAI VĂN BẢN TỐ TỤNG HÌNH SỰ

THỦ TỤC NIÊM YẾT CÔNG KHAI VĂN BẢN TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Luật cho tôi hỏi về thủ tục niêm yết công khai văn bản tố tụng hình sự theo pháp luật hiện hành?

16/08/2018


THAY ĐỔI HOẶC BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

THAY ĐỔI HOẶC BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

Trong trường hợp nào thì được thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự?

16/08/2018


THỜI HẠN PHỤC HỔI ĐIỀU TRA, ĐIỀU TRA BỔ SUNG, ĐIỀU TRA MỚI NHẤT

THỜI HẠN PHỤC HỔI ĐIỀU TRA, ĐIỀU TRA BỔ SUNG, ĐIỀU TRA MỚI NHẤT

Thời hạn phục hồi điều tra, điều tra bổ sung, điều tra lại theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự 2015?

16/08/2018


THỜI HẠN TẠM GIAM ĐỂ ĐIỀU TRA THEO BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

THỜI HẠN TẠM GIAM ĐỂ ĐIỀU TRA THEO BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

Thời hạn tạm giam để điều tra đối với từng loại tội lại khác nhau. Do vậy, sau đây Luật Huy Thành xin đưa ra tư vấn về vấn đề tính thời hạn tạm giam để điều tra theo pháp luật tố tụng hình sự 2015.

16/08/2018


THỜI HẠN ĐIỀU TRA TRONG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

THỜI HẠN ĐIỀU TRA TRONG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

Thời hạn điều tra vụ án hình sự là bao lâu? Việc gia hạn điều tra được quy định như thế nào theo pháp luật tố tụng hình sự hiện hành?

16/08/2018


ỦY THÁC ĐIỀU TRA TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

ỦY THÁC ĐIỀU TRA TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Dưới đây là tư vấn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành về hoạt động ủy thác điều tra theo pháp luật tố tụng hình sự mới nhất.

16/08/2018


NHẬP HOẶC TÁCH VỤ ÁN HÌNH SỰ ĐỂ TIẾN HÀNH ĐIỀU TRA

NHẬP HOẶC TÁCH VỤ ÁN HÌNH SỰ ĐỂ TIẾN HÀNH ĐIỀU TRA

Quy định của pháp luật hiện hành về các trường hợp được nhập hoặc tách vụ án hình sự để tiến hành điều tra?

16/08/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VKS KHI ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VKS KHI ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

Dưới đây là hướng dẫn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành về nhiệm vụ, quyền hạn của VKS khi điều tra vụ án hình sự theo pháp luật hiện hành.

16/08/2018


THẨM QUYỀN ĐIỀU TRA TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

THẨM QUYỀN ĐIỀU TRA TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Luật sư cho tôi hỏi tội phạm về tham nhũng do cơ quan nào có thẩm quyền điều tra? Việc phân cấp thẩm quyền điều tra vụ án hình sự theo pháp luật hiện hành?

16/08/2018


TRANH CHẤP VỀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC

TRANH CHẤP VỀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC

Trường hợp xảy ra tranh chấp về thẩm quyền giải quyết tố giác thì cơ quan nào sẽ có thẩm quyền giải quyết?

15/08/2018


THẨM QUYỀN KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

THẨM QUYỀN KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

Dưới đây là tư vấn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành 19006179 về thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật mới nhất.

15/08/2018


QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

Luật sư cho em hỏi quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành về quyết định khởi tố vụ án hình sự?

15/08/2018


KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO YÊU CẦU CỦA BỊ HẠI

KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO YÊU CẦU CỦA BỊ HẠI

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại.

15/08/2018


PHỤC HỔI GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM, KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ

PHỤC HỔI GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM, KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ

Luật sư cho tôi hỏi khi lý do tạm đình chỉ không còn thì việc phục hồi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được thực hiện như nào?

15/08/2018


TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM, KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ

TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM, KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ

Dưới đây là tư vấn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn Luật Huy Thành về vấn đề tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố vụ án hình sự theo Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

15/08/2018


CĂN CỨ KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ MỚI NHẤT

CĂN CỨ KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ MỚI NHẤT

Theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015 thì căn cứ khởi tố vụ án hình sự được quy định như thế nào?

15/08/2018


bttop