LĨNH VỰC HÌNH SỰ

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hình sự là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hình sự, kiến thức Luật Hình sự, Tư vấn Luật Hình sự và Văn bản Pháp luật Hình sự.

TẠM ĐÌNH CHỈ VỤ ÁN HÌNH SỰ

TẠM ĐÌNH CHỈ VỤ ÁN HÌNH SỰ

Luật sư cho tôi hỏi các trường hợp nào thì Viện kiểm sát được tạm đình chỉ vụ án hình sự theo pháp luật hiện hành?

22/08/2018


GIẢI QUYẾT YÊU CẦU ĐIỀU TRA BỔ SUNG CỦA TÒA ÁN

GIẢI QUYẾT YÊU CẦU ĐIỀU TRA BỔ SUNG CỦA TÒA ÁN

Dưới đây là tư vấn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành về giải quyết yêu cầu điều tra bổ sung của Tòa án theo pháp luật hiện hành.

22/08/2018


TRẢ HỒ SƠ VỤ ÁN ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG

TRẢ HỒ SƠ VỤ ÁN ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG

Viện kiểm sát ra quyết trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung trong những trường hợp nào theo quy định pháp luật hiện hành?

22/08/2018


CHUYỂN HỒ SƠ VỤ ÁN VÀ BẢN CÁO TRẠNG ĐẾN TÒA ÁN

CHUYỂN HỒ SƠ VỤ ÁN VÀ BẢN CÁO TRẠNG ĐẾN TÒA ÁN

Dưới đây là tư vấn của công ty Luật Huy Thành về thời hạn để Viện kiểm sát chuyển hồ sơ vụ án và bản cáo trạng đến Tòa án.

22/08/2018


QUYẾT ĐỊNH TRUY TỐ BỊ CAN

QUYẾT ĐỊNH TRUY TỐ BỊ CAN

Dưới đây là quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành về quyết định truy tố bị can.

22/08/2018


NHẬP HOẶC TÁCH VỤ ÁN TRONG GIAI ĐOẠN TRUY TỐ

NHẬP HOẶC TÁCH VỤ ÁN TRONG GIAI ĐOẠN TRUY TỐ

Những trường hợp nào thì Viện kiểm sát được nhập hoặc tách vụ án trong giai đoạn truy tố theo pháp luật tố tụng hình sự hiên hành?

22/08/2018


THỜI HẠN QUYẾT ĐỊNH VIỆC TRUY TỐ

THỜI HẠN QUYẾT ĐỊNH VIỆC TRUY TỐ

Dưới đây là tư vấn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành về thời hạn quyết định việc truy tố theo pháp luật tố tụng hình sự hiện hành.

21/08/2018


THẨM QUYỀN TRUY TỐ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

THẨM QUYỀN TRUY TỐ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

Luật sư cho em hỏi về thẩm quyền truy tố được quy định như nào theo pháp luật tố tụng hình sự hiện hành?

21/08/2018


GIAO, NHẬN HỒ SƠ VỤ ÁN VÀ BẢN KẾT LUẬN ĐIỀU TRA

GIAO, NHẬN HỒ SƠ VỤ ÁN VÀ BẢN KẾT LUẬN ĐIỀU TRA

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề giao, nhận hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra.

21/08/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VKS KHI KIỂM SÁT TRONG GIAI ĐOẠN TRUY TỐ

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VKS KHI KIỂM SÁT TRONG GIAI ĐOẠN TRUY TỐ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nhiệm vụ, quyền hạn của VKS khi kiểm sát trong giai đoạn truy tố.

21/08/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VKS KHI THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ TRONG GIAI ĐOẠN TRUY TỐ

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VKS KHI THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ TRONG GIAI ĐOẠN TRUY TỐ

Quy định của pháp luật hiện hành về nhiệm vụ, quyền hạn của VKS khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn truy tố?

21/08/2018


PHỤC HỔI ĐIỀU TRA TRONG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

PHỤC HỔI ĐIỀU TRA TRONG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

Quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành về vấn đề phục hồi điều tra?

21/08/2018


KẾT LUẬN ĐIỀU TRA TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA

KẾT LUẬN ĐIỀU TRA TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA

Quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành về kết luận điều tra trong trường hợp đình chỉ điều tra.

21/08/2018


KẾT LUẬN ĐIỀU TRA TRONG TRƯỜNG HỢP ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ

KẾT LUẬN ĐIỀU TRA TRONG TRƯỜNG HỢP ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ

Dưới đây là tư vấn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành 19006179 về kết luận điều tra trong trường hợp đề nghị truy tố theo pháp luật hiện hành.

21/08/2018


KẾT THÚC ĐIỀU TRA TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

KẾT THÚC ĐIỀU TRA TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

Luật sư cho tôi hỏi vấn đề kết thúc điều tra được quy định như nào theo pháp luật tố tụng hình sự hiện hành?

21/08/2018


TRUY NÃ BỊ CAN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

TRUY NÃ BỊ CAN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

Tình trạng bị can, bị cáo sau khi phạm tội tìm mọi cách trốn tránh việc xử lý của pháp luật đã gây khó khăn rất nhiều cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử. Vậy vấn đề về truy nã bị can được quy định như nào?

21/08/2018


ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

Đình chỉ điều tra khác với tạm đình chỉ điều tra. Nếu tạm đình chỉ điều tra sau khi không còn căn cứ tạm đình chỉ thì việc điều tra vẫn được tiến hành nhưng nếu đình chỉ điều tra thì sẽ kết thúc luôn hoạt động điều tra.

21/08/2018


TẠM ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA THEO BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

TẠM ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA THEO BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

Luật sư cho tôi hỏi những trường hợp được tạm đình chỉ điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015?

21/08/2018


HỦY BỎ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT

HỦY BỎ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT

Khi nào thì sẽ hủy bỏ việc áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt theo quy định pháp luật tố tụng hình sự hiện hành?

21/08/2018


SỬ DỤNG THÔNG TIN, TÀI LIỆU THU THẬP ĐƯỢC BẰNG BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT

SỬ DỤNG THÔNG TIN, TÀI LIỆU THU THẬP ĐƯỢC BẰNG BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT

Quy định của pháp luật hiện hành về sử dụng thông tin, tài liệu thu thập được bằng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt.

21/08/2018


bttop