LĨNH VỰC HÌNH SỰ

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hình sự là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hình sự, kiến thức Luật Hình sự, Tư vấn Luật Hình sự và Văn bản Pháp luật Hình sự.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VKS KHI THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ TRONG GIAI ĐOẠN TRUY TỐ

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VKS KHI THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ TRONG GIAI ĐOẠN TRUY TỐ

Quy định của pháp luật hiện hành về nhiệm vụ, quyền hạn của VKS khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn truy tố?

21/08/2018


PHỤC HỔI ĐIỀU TRA TRONG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

PHỤC HỔI ĐIỀU TRA TRONG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

Quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành về vấn đề phục hồi điều tra?

21/08/2018


KẾT LUẬN ĐIỀU TRA TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA

KẾT LUẬN ĐIỀU TRA TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA

Quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành về kết luận điều tra trong trường hợp đình chỉ điều tra.

21/08/2018


KẾT LUẬN ĐIỀU TRA TRONG TRƯỜNG HỢP ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ

KẾT LUẬN ĐIỀU TRA TRONG TRƯỜNG HỢP ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ

Dưới đây là tư vấn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành 19006179 về kết luận điều tra trong trường hợp đề nghị truy tố theo pháp luật hiện hành.

21/08/2018


KẾT THÚC ĐIỀU TRA TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

KẾT THÚC ĐIỀU TRA TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

Luật sư cho tôi hỏi vấn đề kết thúc điều tra được quy định như nào theo pháp luật tố tụng hình sự hiện hành?

21/08/2018


TRUY NÃ BỊ CAN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

TRUY NÃ BỊ CAN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

Tình trạng bị can, bị cáo sau khi phạm tội tìm mọi cách trốn tránh việc xử lý của pháp luật đã gây khó khăn rất nhiều cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử. Vậy vấn đề về truy nã bị can được quy định như nào?

21/08/2018


ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

Đình chỉ điều tra khác với tạm đình chỉ điều tra. Nếu tạm đình chỉ điều tra sau khi không còn căn cứ tạm đình chỉ thì việc điều tra vẫn được tiến hành nhưng nếu đình chỉ điều tra thì sẽ kết thúc luôn hoạt động điều tra.

21/08/2018


TẠM ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA THEO BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

TẠM ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA THEO BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

Luật sư cho tôi hỏi những trường hợp được tạm đình chỉ điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015?

21/08/2018


HỦY BỎ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT

HỦY BỎ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT

Khi nào thì sẽ hủy bỏ việc áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt theo quy định pháp luật tố tụng hình sự hiện hành?

21/08/2018


SỬ DỤNG THÔNG TIN, TÀI LIỆU THU THẬP ĐƯỢC BẰNG BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT

SỬ DỤNG THÔNG TIN, TÀI LIỆU THU THẬP ĐƯỢC BẰNG BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT

Quy định của pháp luật hiện hành về sử dụng thông tin, tài liệu thu thập được bằng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt.

21/08/2018


THỜI HẠN ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT

THỜI HẠN ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT

Dưới đây là tư vấn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành về thời hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt.

20/08/2018


THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT

THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT

Quy định của pháp luật hiện hành về thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt?

20/08/2018


ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT

Dưới đây là tư vấn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành về trường hợp áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt.

20/08/2018


CÁC BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT

CÁC BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT

Luật sư cho tôi hỏi về các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt theo quy định pháp luật tố tụng hiện hành gồm những biện pháp nào?

20/08/2018


ĐỊNH GIÁ LẠI TÀI SẢN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

ĐỊNH GIÁ LẠI TÀI SẢN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Dưới đây là tư vấn của công ty Luật Huy Thành về vấn đề định giá lại tài sản trong tố tụng hình sự 2015.

20/08/2018


YÊU CẦU ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

YÊU CẦU ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

Trong văn bản yêu cầu định giá tài sản phải thể hiện được những nội dung gì theo pháp luật hiện hành?

20/08/2018


QUYỀN CỦA BỊ CAN, BỊ CÁO, BỊ HẠI NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG KHÁC ĐỐI VỚI KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH

QUYỀN CỦA BỊ CAN, BỊ CÁO, BỊ HẠI NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG KHÁC ĐỐI VỚI KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH

Dưới đây là tư vấn của Luật huy Thành về quyền của bị can, bị cáo, bị hại, người tham gia tố tụng khác đối với kết luận giám định.

20/08/2018


GIÁM ĐỊNH LẠI TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

GIÁM ĐỊNH LẠI TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Dưới đây là tư vấn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành 19006179 về vấn đề giám định lại trong tố tụng hình sự.

20/08/2018


GIÁM ĐỊNH BỔ SUNG

GIÁM ĐỊNH BỔ SUNG

Luật sư cho tôi hỏi về các trường hợp được tiến hành giám định bổ sung theo pháp luật tố tụng hình sự hiện hành?

20/08/2018


TIẾN HÀNH GIÁM ĐỊNH THEO TỐ TỤNG HÌNH SỰ

TIẾN HÀNH GIÁM ĐỊNH THEO TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Việc tiến hành giám định sẽ do cơ quan nào thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành?

20/08/2018


bttop