LĨNH VỰC HÌNH SỰ

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hình sự là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hình sự, kiến thức Luật Hình sự, Tư vấn Luật Hình sự và Văn bản Pháp luật Hình sự.

TỘI CƯỠNG DÂM NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI 2015

TỘI CƯỠNG DÂM NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI 2015

Thế nào là cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi? Hành vi cưỡng dâm trẻ em này mà phạm tội 02 lần trở lên thì bị xử phạt bao nhiêu năm tù?

04/05/2018


CƯỠNG DÂM MÀ BIẾT MÌNH BỊ MÌNH BỊ HIV THÌ BỊ XỬ LÝ THẾ NÀO?

CƯỠNG DÂM MÀ BIẾT MÌNH BỊ MÌNH BỊ HIV THÌ BỊ XỬ LÝ THẾ NÀO?

Thế nào là cưỡng dâm? Hành vi cưỡng dâm mà Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội thì bị xử phạt bao nhiêu năm tù?

04/05/2018


TỘI CƯỠNG DÂM

TỘI CƯỠNG DÂM

Thế nào là cưỡng dâm? Hành vi cưỡng dâm mà Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 33% thì bị xử phạt bao nhiêu năm tù?

04/05/2018


TỘI HIẾP DÂM NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI

TỘI HIẾP DÂM NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI

Theo Bộ luật hình sự 2015 thì hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi mà làm nạn nhân có thai thì bị phạt bao nhiêu năm tù?

04/05/2018


TỘI HIẾP DÂM THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015?

TỘI HIẾP DÂM THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015?

Thế nào là tội hiếp dâm? Hành vi hiếp dâm khiến cho nạn nhân có thai thì bị xử phạt bao nhiêu năm tù?

04/05/2018


TỘI LÀM CHẾT NGƯỜI TRONG KHI THI HÀNH NHIỆM VỤ 2015

TỘI LÀM CHẾT NGƯỜI TRONG KHI THI HÀNH NHIỆM VỤ 2015

Trường hợp người thi hành công vụ làm chết người trong khi thi hành nhiệm vụ thì bị xử xử lý như thế nào? Có bị cấm đảm nhiệm chức vụ không?

04/05/2018


ĐƯƠNG NHIÊN XÓA ÁN TÍCH ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

ĐƯƠNG NHIÊN XÓA ÁN TÍCH ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý thì được Toàn án quyết định xóa án tích trong thời gian thử thách là bao lâu?

04/05/2018


THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI?

THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI?

B ( 16 tuổi) bị kết án 2 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. B có nơi cư trú rõ ràng, đây là lần đầu tiên B phạm tội, trong thời gian chấp hành hình phạt đã có nhiều tiến bộ và đã chấp hành hình phạt được 1 năm. Vậy, B có đủ điều kiện để tha tù trước thời hạn không?

04/05/2018


GIẢM MỨC PHẠT ĐÃ TUYÊN ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI?

GIẢM MỨC PHẠT ĐÃ TUYÊN ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI?

A ( 17 tuổi) bị phạt cải tạo không giam giữ 2 năm. Trong thời gian chấp hành hình phạt, A đã có nhiều tiến bộ, có biểu hiện tích cực và đã chấp hành hình phạt được 8 tháng. Vậy A có đủ điều kiện để được giảm mức hình phạt đã tuyên không?

04/05/2018


CÓ ÁP DỤNG TÙ CÓ THỜI HẠN ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI KHÔNG?

CÓ ÁP DỤNG TÙ CÓ THỜI HẠN ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI KHÔNG?

Có áp dụng tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi không? Nếu người dưới 18 tuổi bị kết án tù chung thân thì sẽ như thế nào?

04/05/2018


CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

Có áp dụng cải tạo không giam giữ đối với người dưới 16 tuổi? Có khấu trừ thu nhập của người dưới 18 tuổi khi áp dụng cải tạo không giam giữ không?

03/05/2018


HÌNH PHẠT PHẠT TIỀN ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

HÌNH PHẠT PHẠT TIỀN ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

Nếu người dưới 18 tuổi không có tài sản riêng thì có áp dụng hình phạt phạt tiền không? Người 15 tuổi có áp dụng hình phạt phạt tiền không?

03/05/2018


CÁC HÌNH PHẠT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

CÁC HÌNH PHẠT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

Hình phạt là gì? Các hình phạt được áp dụng với người dưới 18 tuổi ? Tù có thời hạn có thuộc các hình phạt được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi?

03/05/2018


GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

Ai có thẩm quyền áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng đối với người dưới 18 tuổi? Thời hạn giáo dục tại trường giáo dưỡng là bao lâu?

03/05/2018


ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

Khi nào áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người dưới 18 tuổi? Người được áp dụng giáo dục tại xã, phường, thị trấn có những nghĩa vụ gì?

03/05/2018


ÁP DỤNG BIỆN PHÁP HÒA GIẢI TẠI CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP HÒA GIẢI TẠI CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

Khi nào áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng đối với người dưới 18 tuổi? Người được áp dụng hòa giải tại cộng đồng có những nghĩa vụ gì?

03/05/2018


ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHIỂN TRÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHIỂN TRÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

Khi nào áp dụng biện pháp khiển trách đối với người dưới 18 tuổi? Người bị khiển trách phải thực hiện những nghĩa vụ gì?

03/05/2018


NGUYÊN TẮC XỬ LÝ HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

NGUYÊN TẮC XỬ LÝ HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

Độ tuổi từ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi là độ tuổi còn khá trẻ, nhận thức tính chất nguy hiểm của hành vi còn nhiều hạn chế. Vì thế, việc xử lý hình sự đối với người dưới 18 tuổi cần phải đảm bảo những nguyên tắc nào?

03/05/2018


XÓA ÁN TÍCH CHO PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI PHẠM TỘI

XÓA ÁN TÍCH CHO PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI PHẠM TỘI

Pháp nhân thương mại phạm tội có được xóa án tích không? Nếu có thì thời gian thử thách là bao lâu?

03/05/2018


CÁC TÌNH TIẾT TĂNG NẶNG TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN

CÁC TÌNH TIẾT TĂNG NẶNG TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN

Trường hợp cấu kết với pháp nhân thương mại khác có bị coi là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội không?

03/05/2018


bttop