LĨNH VỰC HÌNH SỰ

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hình sự là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hình sự, kiến thức Luật Hình sự, Tư vấn Luật Hình sự và Văn bản Pháp luật Hình sự.

CÓ ÁP DỤNG TÙ CÓ THỜI HẠN ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI KHÔNG?

CÓ ÁP DỤNG TÙ CÓ THỜI HẠN ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI KHÔNG?

Có áp dụng tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi không? Nếu người dưới 18 tuổi bị kết án tù chung thân thì sẽ như thế nào?

04/05/2018


CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

Có áp dụng cải tạo không giam giữ đối với người dưới 16 tuổi? Có khấu trừ thu nhập của người dưới 18 tuổi khi áp dụng cải tạo không giam giữ không?

03/05/2018


HÌNH PHẠT PHẠT TIỀN ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

HÌNH PHẠT PHẠT TIỀN ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

Nếu người dưới 18 tuổi không có tài sản riêng thì có áp dụng hình phạt phạt tiền không? Người 15 tuổi có áp dụng hình phạt phạt tiền không?

03/05/2018


CÁC HÌNH PHẠT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

CÁC HÌNH PHẠT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

Hình phạt là gì? Các hình phạt được áp dụng với người dưới 18 tuổi ? Tù có thời hạn có thuộc các hình phạt được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi?

03/05/2018


GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

Ai có thẩm quyền áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng đối với người dưới 18 tuổi? Thời hạn giáo dục tại trường giáo dưỡng là bao lâu?

03/05/2018


ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

Khi nào áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người dưới 18 tuổi? Người được áp dụng giáo dục tại xã, phường, thị trấn có những nghĩa vụ gì?

03/05/2018


ÁP DỤNG BIỆN PHÁP HÒA GIẢI TẠI CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP HÒA GIẢI TẠI CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

Khi nào áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng đối với người dưới 18 tuổi? Người được áp dụng hòa giải tại cộng đồng có những nghĩa vụ gì?

03/05/2018


ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHIỂN TRÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHIỂN TRÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

Khi nào áp dụng biện pháp khiển trách đối với người dưới 18 tuổi? Người bị khiển trách phải thực hiện những nghĩa vụ gì?

03/05/2018


NGUYÊN TẮC XỬ LÝ HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

NGUYÊN TẮC XỬ LÝ HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

Độ tuổi từ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi là độ tuổi còn khá trẻ, nhận thức tính chất nguy hiểm của hành vi còn nhiều hạn chế. Vì thế, việc xử lý hình sự đối với người dưới 18 tuổi cần phải đảm bảo những nguyên tắc nào?

03/05/2018


XÓA ÁN TÍCH CHO PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI PHẠM TỘI

XÓA ÁN TÍCH CHO PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI PHẠM TỘI

Pháp nhân thương mại phạm tội có được xóa án tích không? Nếu có thì thời gian thử thách là bao lâu?

03/05/2018


CÁC TÌNH TIẾT TĂNG NẶNG TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN

CÁC TÌNH TIẾT TĂNG NẶNG TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN

Trường hợp cấu kết với pháp nhân thương mại khác có bị coi là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội không?

03/05/2018


CÁC TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN

CÁC TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN

Pháp nhân phạm tội có những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào? Tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại để khắc phục hậu quả có được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự không?

03/05/2018


CẤM HUY ĐỘNG VỐN ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN 2015

CẤM HUY ĐỘNG VỐN ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN 2015

Trường hợp nào cấm pháp nhân huy động vốn? Hình thức cấm huy động vốn bao gồm những hình thức nào?

03/05/2018


CẤM HOẠT ĐỘNG TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC ĐỐI VÓI PHÁP NHÂN

CẤM HOẠT ĐỘNG TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC ĐỐI VÓI PHÁP NHÂN

Trường hợp nào cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất  định đối với pháp nhân phạm tội? Thời hạn cấm hoạt động là bao lâu?

03/05/2018


QUY ĐỊNH VỀ ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG VĨNH VIỄN ĐỐI VÓI PHÁP NHÂN

QUY ĐỊNH VỀ ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG VĨNH VIỄN ĐỐI VÓI PHÁP NHÂN

Theo Bộ luật hình sự 2015 thì đình chỉ hoạt động vĩnh viễn đối với pháp nhân được quy định như thế nào? Trong trường hợp pháp nhân gây thiệt hại như thế nào thì áp dụng?

03/05/2018


MỨC PHẠT TIỀN THẤP NHẤT KHI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI PHẠM TỘI?

MỨC PHẠT TIỀN THẤP NHẤT KHI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI PHẠM TỘI?

Quy định về hình phạt phạt tiền đối với pháp nhân? Mức phạt thấp nhất được Bộ luật hình sự 2015 quy định là bao nhiêu?

03/05/2018


PHẠM VI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA PHÁP NHÂN 2015

PHẠM VI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA PHÁP NHÂN 2015

Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân? Pháp nhân có phải chịu trách nhiệm hình sự về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động không?

03/05/2018


PHÁP NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ PHẢI ĐÁP ỨNG NHỮNG ĐIỀU KIỆN NÀO?

PHÁP NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ PHẢI ĐÁP ỨNG NHỮNG ĐIỀU KIỆN NÀO?

Pháp nhân thương mại phạm tội có phải chịu trách nhiệm hình sự không? Nếu có thì phải đáp ứng những điều kiện nào?

03/05/2018


QUY ĐỊNH VỀ CÁCH TÍNH THỜI HẠN ĐỂ XÓA ÁN TÍCH 2015

QUY ĐỊNH VỀ CÁCH TÍNH THỜI HẠN ĐỂ XÓA ÁN TÍCH 2015

Cách tính thời hạn để xóa án tích trong trường hợp đương nhiên xóa án tích và xóa án tích theo quyết định của Tòa án?

03/05/2018


QUY ĐỊNH VỀ XÓA ÁN TÍCH THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 2015

QUY ĐỊNH VỀ XÓA ÁN TÍCH THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 2015

Trường hợp xóa án tích theo quyết định của Tòa án? Thời gian thử thách của các trường hợp này là bao lâu?

03/05/2018


bttop