CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Quan hệ với tổ chức đấu giá tài sản

Quan hệ với tổ chức đấu giá tài sản

Quy định của pháp luật về quan hệ với tổ chức đấu giá tài sản của đấu giá viên.

16/11/2018


Quan hệ với người tham gia đấu giá

Quan hệ với người tham gia đấu giá

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề quan hệ với người tham gia đấu giá của đấu giá viên.

16/11/2018


Quan hệ với người có tài sản đấu giá

Quan hệ với người có tài sản đấu giá

Quy định của pháp luật về vấn đề quan hệ với người có tài sản đấu giá.

16/11/2018


Trách nhiệm nghề nghiệp của đấu giá viên

Trách nhiệm nghề nghiệp của đấu giá viên

Trách nhiệm nghề nghiệp của đấu giá viên theo quy định pháp luật hiện hành.

16/11/2018


Nguyên tắc hành nghề đấu giá viên

Nguyên tắc hành nghề đấu giá viên

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nguyên tắc hành nghề đấu giá viên theo quy định pháp luật.

16/11/2018


Tố cáo về hoạt động đấu giá tài sản

Tố cáo về hoạt động đấu giá tài sản

Quy định của pháp luật hiện hành về việc tố cáo về hoạt động đấu giá tài sản.

16/11/2018


Khiếu nại, khởi kiện về việc đấu giá tài sản của Hội đồng đấu giá tài sản

Khiếu nại, khởi kiện về việc đấu giá tài sản của Hội đồng đấu giá tài sản

Khiếu nại, khởi kiện về việc đấu giá tài sản của Hội đồng đấu giá tài sản được quy định như thế nào?

16/11/2018


Hủy kết quả đấu giá tài sản

Hủy kết quả đấu giá tài sản

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc hủy kết quả đấu giá tài sản theo quy định pháp luật hiện hành.

16/11/2018


Xử lý vi phạm đối với đấu giá viên

 Xử lý vi phạm đối với đấu giá viên

Quy định của pháp luật hiện hành về xử lý vi phạm đối với đấu giá viên.

16/11/2018


Đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu

Đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo quy định pháp luật.

16/11/2018


Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch, thành viên Hội đồng đấu giá tài sản

Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch, thành viên Hội đồng đấu giá tài sản

Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch, thành viên Hội đồng đấu giá tài sản được quy định như thế nào?

16/11/2018


Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng đấu giá tài sản

Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng đấu giá tài sản

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng đấu giá tài sản theo quy định pháp luật hiện hành.

16/11/2018


Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng đấu giá tài sản

Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng đấu giá tài sản

Quy định của pháp luật hiện hành về nguyên tắc hoạt động của Hội đồng đấu giá tài sản.

16/11/2018


Thành lập Hội đồng đấu giá tài sản

Thành lập Hội đồng đấu giá tài sản

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc thành lập hội đồng định giá tài sản theo quy định.

16/11/2018


Thông báo công khai việc đấu giá tài sản

Thông báo công khai việc đấu giá tài sản

Thông báo công khai việc đấu giá tài sản được pháp luật quy định như thế nào?

16/11/2018


Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Quy định của pháp luật về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

16/11/2018


Lưu trữ hồ sơ đấu giá

Lưu trữ hồ sơ đấu giá

Việc lưu trữ hồ sơ đấu giá được thực hiện như thế nào theo quy định pháp luật?

16/11/2018


Đấu giá theo thủ tục rút gọn

Đấu giá theo thủ tục rút gọn

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề đấu giá theo thủ tục rút gọn theo quy định pháp luật.

16/11/2018


Đấu giá không thành

Đấu giá không thành

Luật sư cho tôi hỏi quy định pháp luật về trường hợp đấu giá không thành như thế nào?

16/11/2018


Từ chối kết quả trúng đấu giá

Từ chối kết quả trúng đấu giá

Quy định của pháp luật hiện hành về việc từ chối kết quả trúng giá.

16/11/2018


bttop