CÁC LĨNH VỰC KHÁC

DẠY NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

DẠY NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Người khuyết tật luôn được Nhà nước quan tâm đặc biệt và tạo điều kiện cho việc học nghề, dạy nghề. Vậy việc dạy nghề đối với người khuyết tật được quy định như thế nào?

16/10/2018


HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP

HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập là cơ sở cung cấp nội dung chương trình, thiết bị, tài liệu dạy và học, các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ giáo dục, tổ chức giáo dục phù hợp với đặc điểm và hoàn cảnh của người khuyết tật. Vậy hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập được quy định như thế nào?

16/10/2018


TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP

Trình tự, thủ tục đình chỉ hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập được thực hiện như thế nào?

16/10/2018


TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP

Trình tự, thủ tục cho phép hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập được thực hiện như thế nào?

16/10/2018


TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP

Trình tự, thủ tục tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập được thực hiện như thế nào?

16/10/2018


LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI ĐỐI VỚI DỰ ÁN PPP

LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI ĐỐI VỚI DỰ ÁN PPP

Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án PPP được quy định như thế nào?

16/10/2018


XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ PHẦN NHÀ NƯỚC THAM GIA TRONG DỰ ÁN PPP

XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ PHẦN NHÀ NƯỚC THAM GIA TRONG DỰ ÁN PPP

Quy định pháp luật về việc xác định giá trị phần Nhà nước tham gia trong dự án PPP.

16/10/2018


PHẦN NHÀ NƯỚC THAM GIA TRONG DỰ ÁN PPP

PHẦN NHÀ NƯỚC THAM GIA TRONG DỰ ÁN PPP

Phần nhà nước tham gia trong dự án PPP được thể hiện như thế nào?

16/10/2018


TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP

Việc thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục. Vậy trình tự, thủ tục thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập được quy định như thế nào?

16/10/2018


VỐN CHỦ SỞ HỮU VÀ VỐN HUY ĐỘNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TRONG DỰ ÁN PPP

VỐN CHỦ SỞ HỮU VÀ VỐN HUY ĐỘNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TRONG DỰ ÁN PPP

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vốn chủ sở hữu và vốn huy động của nhà đầu tư trong dự án PPP.

16/10/2018


TRÌNH TỰ THỰC HIỆN DỰ ÁN PPP

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN DỰ ÁN PPP

Theo quy định pháp luật hiện hành trình tự thực hiện dự án PPP được quy định như thế nào?

16/10/2018


GIẢI THỂ TRUNG TÂM TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP

GIẢI THỂ TRUNG TÂM TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập sẽ bị giải thể nếu thuộc một trong các trường hợp giải thể theo quy định. Vậy các trường hợp giải thể trung tâm Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập được quy định như thế nào?

16/10/2018


CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG DỰ ÁN

CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG DỰ ÁN

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án theo quy định pháp luật hiện hành.

16/10/2018


BAN CHỈ ĐẠO VỀ PPP VÀ ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PPP

BAN CHỈ ĐẠO VỀ PPP VÀ ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PPP

Quy định của pháp luật hiện hành về ban chỉ đạo về PPP và đơn vị đầu mối quản lý hoạt động PPP.

16/10/2018


TỔ CHỨC LẠI TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP

TỔ CHỨC LẠI TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP

Trong một số trường hợp, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập sẽ được tổ chức lại. Vậy các trường hợp tổ chức lại trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập được quy định như thế nào?

16/10/2018


NGUỒN VỐN HỖ TRỢ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

NGUỒN VỐN HỖ TRỢ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nguồn vốn hỗ trợ chuẩn bị đầu tư theo quy định pháp luật.

16/10/2018


ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP

ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP

Trong quá trình hoạt động, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập có thể bị đình chỉ hoạt động. Vậy trường hợp đình chỉ hoạt động của trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập được quy định như thế nào?

16/10/2018


LĨNH VỰC ĐẦU TƯ VÀ PHÂN LOẠI DỰ ÁN

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ VÀ PHÂN LOẠI DỰ ÁN

Lĩnh vực đầu tư và phân loại dự án được quy định như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành.

16/10/2018


ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP

ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP

Để được phép hoạt động, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập phải đáp ứng các điều kiện theo luật định. Vậy điều kiện hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập được quy định như thế nào?

16/10/2018


KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về kinh phí hoạt động xúc tiến đầu tư.

16/10/2018


bttop