CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Quyền và nghĩa vụ của cộng đồng dân cư

Quyền và nghĩa vụ của cộng đồng dân cư

Quyền và nghĩa vụ của cộng đồng dân cư được pháp luật quy định như thế nào?

17/01/2019


Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam được thành lập như thế nào? Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam có quyền và nghĩa vụ gì?

17/01/2019


Trách nhiệm và quyền của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Trách nhiệm và quyền của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Trách nhiệm và quyền của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được pháp luật quy định như thế nào?

17/01/2019


Hình thức hoạt động của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Hình thức hoạt động của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Hình thức hoạt động của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào?

17/01/2019


Trách nhiệm và quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trách nhiệm và quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trách nhiệm và quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được pháp luật quy định như thế nào?

17/01/2019


Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân xã

Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân xã

Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân xã được pháp luật quy định như thế nào?

17/01/2019


Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân huyện

Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân huyện

Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân huyện được pháp luật quy định như thế nào?

17/01/2019


Đơn yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài

Đơn yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài

Khi giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại, một trong các bên tranh chấp có quyền nộp đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài nếu xét thấy có căn cứ.

17/01/2019


Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân tỉnh

Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân tỉnh

Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân tỉnh được pháp luật quy định như thế nào?

17/01/2019


Quyền yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài

Quyền yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài

Ai có quyền yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài thương mại? Việc yêu cầu hủy phán quyết trọng tài thương mại được thực hiện như thế nào?

17/01/2019


Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được pháp luật quy định như thế nào?

17/01/2019


Thủ tục ra phán quyết bổ sung của Hội đồng trọng tài

Thủ tục ra phán quyết bổ sung của Hội đồng trọng tài

Khi giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại, Hội đồng trọng tài ra quyết định bổ sung nếu một bên có yêu cầu và các bên không có thỏa thuận khác. Vậy thủ tục ra phán quyết bổ sung của Hội đồng trọng tài như thế nào?

17/01/2019


Nguyên tắc ra phán quyết trọng tài thương mại

Nguyên tắc ra phán quyết trọng tài thương mại

Việc ra phán quyết của Hội đồng trọng tài phải tuân thủ nguyên tắc theo quy định của pháp luật. Vậy nguyên tắc ra phán quyết trọng tài là gì?

17/01/2019


Đình chỉ giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Đình chỉ giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Khi giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại, trường hợp nào vụ tranh chấp bị đình chỉ giải quyết?

16/01/2019


Phiên họp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Phiên họp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Phiên họp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại được thực hiện như thế nào?

16/01/2019


Thành lập Hội đồng trọng tài vụ việc

Thành lập Hội đồng trọng tài vụ việc

Trường hợp các bên không có thoả thuận khác, việc thành lập Hội đồng trọng tài vụ việc được quy định như thế nào?

16/01/2019


Thành phần Hội đồng trọng tài

Thành phần Hội đồng trọng tài

Thành phần Hội đồng trọng tài bao gồm mấy thành viên? Mời Quý Khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

16/01/2019


Thương lượng trong tố tụng trọng tài

Thương lượng trong tố tụng trọng tài

Trong quá trình giải quyết tranh chấp tại trọng tài thương mại, các bên có thể thương lượng thỏa thuận chấm dứt việc giải quyết tranh chấp không?

16/01/2019


Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình

Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình

Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

16/01/2019


Biện pháp ngăn chặn, bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình

Biện pháp ngăn chặn, bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình

Quy định của pháp luật hiện hành về các biện pháp ngăn chặn, bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình?

16/01/2019


bttop