CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Giá khởi điểm tài sản đấu giá

Giá khởi điểm tài sản đấu giá

Luật sư cho tôi hỏi về giá khởi điểm tài sản đấu giá được xác định như thế nào?

14/11/2018


Nguyên tắc đấu giá tài sản

 Nguyên tắc đấu giá tài sản

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nguyên tắc đấu giá tài sản theo quy định pháp luật hiện hành.

14/11/2018


Tài sản đấu giá

Tài sản đấu giá

Luật sư cho tôi hỏi về tài sản đấu giá theo quy định pháp gồm những loại tài sản nào?

14/11/2018


Số liệu báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu

Số liệu báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu

Số liệu báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo quy định pháp luật hiện hành?

14/11/2018


Các thông tin báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu

Các thông tin báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu

Các thông tin báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu bao gồm những gì theo quy định pháp luật?

13/11/2018


Trách nhiệm cung cấp thông tin về đấu thầu

Trách nhiệm cung cấp thông tin về đấu thầu

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về trách nhiệm cung cấp thông tin về đấu thầu theo quy định pháp luật.

13/11/2018


Thời hạn báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hàng năm

Thời hạn báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hàng năm

Thời hạn báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hàng năm được pháp luật quy định như thế nào?

13/11/2018


Thời hạn cung cấp các thông tin về đấu thầu

Thời hạn cung cấp các thông tin về đấu thầu

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thời hạn cung cấp các thông tin về đấu thầu theo quy định pháp luật.

13/11/2018


Hình thức cung cấp thông tin và báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu

Hình thức cung cấp thông tin và báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu

Hình thức cung cấp thông tin và báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo quy định pháp luật hiện hành.

13/11/2018


Nguyên tắc cung cấp thông tin, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu

Nguyên tắc cung cấp thông tin, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu

Quy định của pháp luật về nguyên tắc cung cấp thông tin, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu.

13/11/2018


Áp dụng mẫu báo cáo thẩm định trong đấu thầu

Áp dụng mẫu báo cáo thẩm định trong đấu thầu

Việc áp dụng mẫu báo cáo thẩm định trong đấu thầu được quy định như thế theo pháp luật hiện hành?

13/11/2018


Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung

 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung được quy định như thế nào?

13/11/2018


Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Pháp luật có quy định như thế nào về việc đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu?

13/11/2018


Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Quy định của pháp luật hiện hành về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu?

13/11/2018


Văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Quy định của pháp luật về văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu?

12/11/2018


Lưu trữ thông tin trong đấu thầu

Lưu trữ thông tin trong đấu thầu

Lưu trữ thông tin trong đấu thầu được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

12/11/2018


Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất

Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất

Quy định của pháp luật hiện hành về danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất.

12/11/2018


Hình thức lựa chọn nhà đầu tư

 Hình thức lựa chọn nhà đầu tư

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành.

12/11/2018


Thời gian và chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án PPP nhóm C

Thời gian và chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án PPP nhóm C

Quy định pháp luật về thời gian và chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án PPP nhóm C.

12/11/2018


Chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư

Chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư

Chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

12/11/2018


bttop