LUẬT THƯƠNG MẠI

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Thương mại là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Mỗi Khách hàng khi được Luật Huy Thành tư vấn đều rất yên tâm về pháp lý trong các hoạt động kinh doanh của mình.

TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI

TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI

Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại là hình thức giải quyết tranh chấp thông qua hoạt động của trọng tài viên, với tư cách bên thứ ba độc lập nhằm chấm dứt xung đột trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh bằng cách đưa ra một phán quyết buộc các bên phải thực hiện.

10/05/2018


PHƯƠNG THỨC HÒA GIẢI TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH

PHƯƠNG THỨC HÒA GIẢI TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH

Phương thức hòa giải là phương thức giải quyết tranh chấp, có sự tham gia của bên thứ ba độc lập do hai bên cùng chấp nhận hay chỉ định giữ vai trò là trung gian để hỗ trợ cho các bên tìm giải pháp thích hợp giúp chấm dứt những mâu thuẫn, xung đột đang tồn tại giữa các bên. Dưới đây là những phân tích về hòa giải ngoài tố tụng.

10/05/2018


THƯƠNG LƯỢNG – PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRONG KINH DOANH

THƯƠNG LƯỢNG – PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRONG KINH DOANH

Thương lượng nghĩa là gì? Thương lượng là phương thức giải quyết tranh chấp thông qua việc các bên tranh chấp cùng nhau bàn bạc, tự dàn xếp, tháo gỡ những bất đồng phát sinh để loại bỏ tranh chấp mà không cần có sự trợ giúp hay phán quyết của bất kỳ bên thứ ba nào.

10/05/2018


TRƯỜNG HỢP BẮT BUỘC CHUYỂN GIAO QUYỀN GIỐNG CÂY TRỒNG ?

TRƯỜNG HỢP BẮT BUỘC CHUYỂN GIAO QUYỀN GIỐNG CÂY TRỒNG ?

Trường hợp bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng?

05/04/2018


ĐỀN BÙ ĐỐI VỚI VIỆC BẮT BUỘC CHUYỂN GIAO QUYỀN GIỐNG CÂY TRỒNG ?

ĐỀN BÙ ĐỐI VỚI VIỆC BẮT BUỘC CHUYỂN GIAO QUYỀN GIỐNG CÂY TRỒNG ?

Tôi là chủ bằng bảo hộ và cơ quan có thẩm quyền đã bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng. Vậy đền bù đối với việc bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ được pháp luật quy định như thế nào?

05/04/2018


THẨM QUYỀN BẮT BUỘC CHUYỂN GIAO QUYỀN GIỐNG CÂY TRỒNG ?

THẨM QUYỀN BẮT BUỘC CHUYỂN GIAO QUYỀN GIỐNG CÂY TRỒNG ?

Thẩm quyền bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng?

05/04/2018


ĐIỀU KIỆN BẮT BUỘC CHUYỂN GIAO QUYỀN GIỐNG CÂY TRỒNG ?

ĐIỀU KIỆN BẮT BUỘC CHUYỂN GIAO QUYỀN GIỐNG CÂY TRỒNG ?

Điều kiện bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng?

05/04/2018


CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN GIỐNG CÂY TRỒNG ?

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN GIỐNG CÂY TRỒNG ?

Tôi và hai người bạn là đồng chủ sở hữu quyền đối với giống cây trồng. Bây giờ tôi muốn chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng thì có phải xin ý kiến của hai người kia không?

05/04/2018


QUYỀN CỦA CÁC BÊN TRONG HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG GIỐNG CÂY TRỒNG ?

QUYỀN CỦA CÁC BÊN TRONG HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG GIỐNG CÂY TRỒNG ?

Tôi là chủ bằng bảo hộ giống cây trồng, bây giờ tôi muốn chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng. Vậy các bên trong hợp đồng chuyển giao có những quyền gì?

05/04/2018


CHỦ BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG CÓ NGHĨA VỤ GÌ?

CHỦ BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG CÓ NGHĨA VỤ GÌ?

Chủ bằng bảo hộ giống cây trồng có nghĩa vụ gì?

05/04/2018


BIỆN PHÁP ĐỂ CHỦ THỂ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

BIỆN PHÁP ĐỂ CHỦ THỂ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

Tôi đã đăng ký quyền sở hữu trí tuệ. Vậy, tôi có thể sử dụng những Biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nào để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình?

05/04/2018


THẨM QUYỀN XỬ LÝ HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

THẨM QUYỀN XỬ LÝ HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

Thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được pháp luật quy định như thế nào?

05/04/2018


NỘP MẪU GIỐNG ĐỂ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG?

NỘP MẪU GIỐNG ĐỂ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG?

Tôi đăng ký bảo hộ giống cây trồng và cơ quan quản lý yêu cầu tôi nộp mẫu giống. Vậy, Nộp mẫu giống để đăng ký bảo hộ giống cây trồng được pháp luật quy định như thế nào?

05/04/2018


THẨM ĐỊNH NỘI DUNG ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG?

THẨM ĐỊNH NỘI DUNG ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG?

Thẩm định nội dung đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng theo quy định của pháp luật?

05/04/2018


NGUYÊN TẮC NỘP ĐƠN ĐẦU TIÊN ĐỐI VỚI ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG?

NGUYÊN TẮC NỘP ĐƠN ĐẦU TIÊN ĐỐI VỚI ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG?

Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên đối với đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng theo quy định của pháp luật?

05/04/2018


NGUYÊN TẮC ƯU TIÊN ĐỐI VỚI ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG?

NGUYÊN TẮC ƯU TIÊN ĐỐI VỚI ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG?

Nguyên tắc ưu tiên đối với đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng theo quy định của pháp luật?

05/04/2018


QUYỀN YÊU CẦU TÒA ÁN ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI?

QUYỀN YÊU CẦU TÒA ÁN ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI?

Ai có quyền và trong trường hợp nào có quyền yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ?

05/04/2018


CĂN CỨ XÁC ĐỊNH MỨC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

CĂN CỨ XÁC ĐỊNH MỨC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Nếu nguyên đơn chứng minh được hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã gây thiệt hại về vật chất cho mình thì có quyền yêu cầu Toà án quyết định mức bồi thường theo một trong các căn cứ nào ?

05/04/2018


NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI DO XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI DO XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Nguyên tắc xác định thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được pháp luật quy định như thế nào?

05/04/2018


XỬ LÝ XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ BẰNG CÁC BIỆN PHÁP DÂN SỰ

XỬ LÝ XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ BẰNG CÁC BIỆN PHÁP DÂN SỰ

Khi có các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Vậy, xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng các biện pháp dân sự được pháp luật quy định như thế nào?

05/04/2018


bttop