LUẬT THƯƠNG MẠI

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Thương mại là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Mỗi Khách hàng khi được Luật Huy Thành tư vấn đều rất yên tâm về pháp lý trong các hoạt động kinh doanh của mình.

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH GIÁ

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH GIÁ

Hội đồng thẩm định giá được thành lập như thế nào? Hội đồng thẩm định giá bao gồm những thành phần nào?

12/09/2018


QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA THỦ TRƯỞNG, CÔNG CHỨC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC KHI THỰC HIỆN THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA THỦ TRƯỞNG, CÔNG CHỨC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC KHI THỰC HIỆN THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

Quyền, nghĩa vụ của thủ trưởng, công chức cơ quan nhà nước khi thực hiện thẩm định giá tài sản nhà nước được quy định như thế nào?

12/09/2018


TRÌNH TỰ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

TRÌNH TỰ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định giá tài sản theo trình tự nhất định. Vậy trình tự thẩm định giá tài sản được thực hiện như thế nào?

12/09/2018


TIẾP NHẬN YÊU CẦU THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

TIẾP NHẬN YÊU CẦU THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao mua, bán, thanh lý, cho thuê, đi thuê tài sản nhà nước trong các trường hợp quy định gửi yêu cầu bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định giá. Vậy việc tiếp nhận yêu cầu thẩm định giá tài sản được thực hiện như thế nào?

11/09/2018


YÊU CẦU THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN ĐỐI VỚI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN THẨM ĐỊNH GIÁ

YÊU CẦU THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN ĐỐI VỚI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN THẨM ĐỊNH GIÁ

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định giá tài sản theo yêu cầu thẩm định giá tài sản hoặc đề nghị (sau đây gọi chung là yêu cầu) bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao mua, bán, thanh lý, cho thuê, đi thuê tài sản nhà nước trong các trường hợp quy định.

11/09/2018


HÌNH THỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH GIÁ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

HÌNH THỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH GIÁ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Tổ chức thẩm định giá nước ngoài tại Việt Nam thì thực hiện hoạt động dưới hình thức cung cấp dịch vụ thẩm định giá như thế nào?

11/09/2018


THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

Doanh nghiệp thẩm định giá bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong những trường hợp nào?

11/09/2018


ĐÌNH CHỈ KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

ĐÌNH CHỈ KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

Doanh nghiệp thẩm định giá bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá khi thuộc những  trường hợp nào?

11/09/2018


THỜI HẠN CẤP, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

THỜI HẠN CẤP, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

Thời hạn cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá được quy định như thế nào?

11/09/2018


HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá bao gồm những tài liệu nào?

11/09/2018


QUY ĐỊNH MỚI VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU THẨM ĐỊNH GIÁ

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU THẨM ĐỊNH GIÁ

Cơ quan quản lý nhà nước về giá ở trung ương (bao gồm Bộ Tài chính và Bộ quản lý ngành, lĩnh vực) và ở địa phương (Sở Tài chính) có trách nhiệm xây dựng, khai thác và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu về thẩm định giá.

11/09/2018


HỒ SƠ THẨM ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC LƯU TRỮ VÀ KHAI THÁC NHƯ THẾ NÀO?

HỒ SƠ THẨM ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC LƯU TRỮ VÀ KHAI THÁC NHƯ THẾ NÀO?

Hồ sơ thẩm định giá phải đưa vào lưu trữ bằng giấy và dữ liệu điện tử kể từ ngày phát hành Chứng thư thẩm định giá.

11/09/2018


QUẢN LÝ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

QUẢN LÝ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp thẩm định giá phải duy trì và đảm bảo các điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. Việc quản lý đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá rất được chú trọng.

11/09/2018


CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

Doanh nghiệp có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định được Bộ Tài chính xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

11/09/2018


ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỐI VỚI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỐI VỚI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hành nghề thẩm định giá cho thẩm định viên về giá theo quy định. Vậy việc đăng ký hành nghề thẩm định giá đối với thẩm định viên về giá được quy định như thế nào?

11/09/2018


THẺ THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ BỊ THU HỒI TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?

THẺ THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ BỊ THU HỒI TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Khi một cá nhân đủ điều kiện theo quy định thì sẽ được cấp Thẻ thẩm định viên về giá, tuy nhiên, trong một số trường hợp, Thẻ thẩm định viên về giá sẽ bị thu hồi. Vậy đó là những trường hợp nào?

11/09/2018


GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ CẤP THẺ THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ CẤP THẺ THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

Người được cấp Thẻ thẩm định viên về giá nhưng bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai, địch họa hoặc lý do bất khả kháng khác thì được cấp Giấy xác nhận đã cấp Thẻ thẩm định viên về giá.

11/09/2018


THẺ THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ ĐƯỢC QUẢN LÝ NHƯ THẾ NÀO?

THẺ THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ ĐƯỢC QUẢN LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Người dự thi Thẩm định viên về giá đạt điểm thi theo quy định thì được Cục trưởng Cục Quản lý giá đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét quyết định cấp Thẻ thẩm định viên về giá. 

11/09/2018


CẤP THẺ THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

CẤP THẺ THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

Cục trưởng Cục Quản lý giá đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét quyết định cấp Thẻ thẩm định viên về giá cho các cá nhân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

11/09/2018


XỬ LÝ VI PHẠM ĐỐI VỚI THÍ SINH THAM GIA KỲ THI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

XỬ LÝ VI PHẠM ĐỐI VỚI THÍ SINH THAM GIA KỲ THI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

Thí sinh tham gia kỳ thi Thẩm định viên về giá nếu xảy ra vi phạm Nội quy, quy chế thi thì sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định.

11/09/2018


bttop