LUẬT THƯƠNG MẠI

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Thương mại là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Mỗi Khách hàng khi được Luật Huy Thành tư vấn đều rất yên tâm về pháp lý trong các hoạt động kinh doanh của mình.

BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN KỲ THI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN KỲ THI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) có trách nhiệm bảo quản hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá. Việc bảo quản hồ sơ, tài liệu được thực hiện theo quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành tài chính.

11/09/2018


TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NHỮNG CÁ NHÂN THAM GIA TỔ CHỨC KỲ THI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NHỮNG CÁ NHÂN THAM GIA TỔ CHỨC KỲ THI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

Các cá nhân tham gia tổ chức kỳ thi Thẩm định viên về giá phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.

11/09/2018


TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

Khi Bộ Tài chính tổ chức kỳ thi Thẩm định viên về giá sẽ phải thành lập Hội đồng thi. Vậy các thành viên Hội đồng thi có trách nhiệm và quyền hạn như thế nào?

11/09/2018


TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG THI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG THI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

Hội đồng thi làm việc theo chế độ tập thể. Các quyết định của Hội đồng thi được thông qua khi có ít nhất 2/3 ý kiến đồng ý của thành viên Hội đồng thi. Vậy Hội đồng thi Thẩm định viên có giá có trách nhiệm và quyền hạn như thế nào?

11/09/2018


CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG THI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG THI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

Chế độ làm việc của Hội đồng thi thẩm định viên về giá là làm việc theo chế độ tập thể. Các quyết định của Hội đồng thi được thông qua khi có ít nhất 2/3 ý kiến đồng ý của thành viên Hội đồng thi.

10/09/2018


HỘI ĐỒNG THI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

HỘI ĐỒNG THI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

Hội đồng thi thẩm định viên về giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định thành lập cho từng kỳ thi theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ của một kỳ thi.

10/09/2018


THI SÁT HẠCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ CỦA NƯỚC NGOÀI

THI SÁT HẠCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ CỦA NƯỚC NGOÀI

Việc thi sát hạch đối với người có chứng chỉ hành nghề thẩm định giá của nước ngoài được quy định như thế nào?

10/09/2018


TỔ CHỨC KỲ THI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

TỔ CHỨC KỲ THI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

Mỗi năm Bộ Tài chính tổ chức ít nhất 01 (một) kỳ thi thẩm định viên về giá. Vậy việc tổ chức kỳ thi, nội dung thi, môn thi, hình thức thi, thời gian thi và ngôn ngữ làm bài thi được quy định như thế nào?

10/09/2018


TRÌNH TỰ ĐĂNG KÝ DỰ THI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

TRÌNH TỰ ĐĂNG KÝ DỰ THI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

Cá nhân muốn tham gia dự thi kỳ thi thẩm định viên về giá khi đã đáp ứng đủ các điều kiện dự thi, sẽ phải tiến hành đăng ký theo đúng trình tự đăng ký dự thi đã quy định.

10/09/2018


HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

Công dân Việt Nam đăng ký dự thi thẩm định viên về giá phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Và người dự thi phải nộp hồ sơ đăng ký dự thi với các tài liệu được quy định.

10/09/2018


ĐIỀU KIỆN DỰ THI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

ĐIỀU KIỆN DỰ THI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

Công dân Việt Nam đăng ký dự thi thẩm định viên về giá phải có đủ các điều kiện dự thi theo quy định của pháp luật.

10/09/2018


GIẤY CHỨNG NHẬN CẬP NHẬT KIẾN THỨC VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ

GIẤY CHỨNG NHẬN CẬP NHẬT KIẾN THỨC VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ

Thẩm định viên về giá đã tham dự đủ số giờ cập nhật kiến thức sẽ được cấp Giấy chứng nhận cập nhật kiến thức về thẩm định giá.

10/09/2018


TÍNH GIỜ CẬP NHẬT KIẾN THỨC THẨM ĐỊNH GIÁ

TÍNH GIỜ CẬP NHẬT KIẾN THỨC THẨM ĐỊNH GIÁ

Thẩm định viên về giá tham dự lớp cập nhật kiến thức về thẩm định giá được tính giờ cập nhật kiến thức theo tỷ lệ 1 giờ học bằng 1 giờ cập nhật kiến thức.

10/09/2018


CẬP NHẬT KIẾN THỨC VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ 2018

CẬP NHẬT KIẾN THỨC VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ 2018

Hình thức, nội dung, tài liệu và thời gian cập nhật kiến thức về thẩm định giá được quy định như thế nào?

10/09/2018


CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ

CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ

Học viên có kết quả bài kiểm tra từ 5 (năm) điểm trở lên là học viên đạt yêu cầu khóa học và được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá.

10/09/2018


KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

Kết thúc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá, đơn vị tổ chức bồi dưỡng phải tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập.

10/09/2018


HÌNH THỨC TỔ CHỨC, NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ

HÌNH THỨC TỔ CHỨC, NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ

Hình thức tổ chức, nội dung và chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá được quy định như thế nào?

10/09/2018


CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

Học viên có kết quả các bài kiểm tra từ 5 (năm) điểm trở lên là học viên đạt yêu cầu khóa học và được cấp chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá.

10/09/2018


KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

Kết thúc khóa đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá, đơn vị tổ chức đào tạo phải tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập. Vậy việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập được quy định như thế nào?

10/09/2018


HÌNH THỨC TỔ CHỨC, NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

HÌNH THỨC TỔ CHỨC, NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

Hình thức tổ chức, nội dung và chương trình đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá được quy định như thế nào?

10/09/2018


bttop