LUẬT THƯƠNG MẠI

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Thương mại là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Mỗi Khách hàng khi được Luật Huy Thành tư vấn đều rất yên tâm về pháp lý trong các hoạt động kinh doanh của mình.

MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ

MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ

Việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá nhằm mục đích gì? Các nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá gồm những gì?

10/09/2018


TRÌNH TỰ, THỜI HẠN QUYẾT ĐỊNH GIÁ

TRÌNH TỰ, THỜI HẠN QUYẾT ĐỊNH GIÁ

Việc định giá hàng hóa, dịch vụ phải được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Vậy trình tự, thời hạn quyết định giá hàng hóa, dịch vụ được quy định như thế nào?

22/08/2018


CĂN CỨ, PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ

CĂN CỨ, PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ

Định giá là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quy định giá cho hàng hóa, dịch vụ. Vậy căn cứ và phương pháp định giá được quy định như thế nào?

22/08/2018


CÁCH THỨC THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ GIÁ

CÁCH THỨC THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ GIÁ

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải tiến hành đăng ký giá theo quy định của pháp luật. Vậy cách thức thực hiện đăng ký giá như thế nào?

22/08/2018


THẨM QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM ĐỊNH GIÁ

THẨM QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM ĐỊNH GIÁ

Việc định giá hàng hóa, dịch vụ là một trong những chính sách quản lý trong lĩnh vực giá của Nhà nước. Vậy cơ quan nào có thẩm quyền và trách nhiệm định giá hàng hóa, dịch vụ.

22/08/2018


XÁC ĐỊNH CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TOÀN BỘ CỦA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRONG NƯỚC

XÁC ĐỊNH CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TOÀN BỘ CỦA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRONG NƯỚC

Việc xác định chi phí và giá thành toàn bộ của hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh trong nước được thực hiện như thế nào?

22/08/2018


XÁC ĐỊNH GIÁ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THEO PHƯƠNG PHÁP CHI PHÍ

XÁC ĐỊNH GIÁ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THEO PHƯƠNG PHÁP CHI PHÍ

Phương pháp chi phí là phương pháp định giá hàng hóa, dịch vụ căn cứ vào chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế hợp lý, hợp lệ và mức lợi nhuận dự kiến (nếu có) phù hợp với mặt bằng giá thị trường và chính sách của Nhà nước có tác động đến giá hàng hóa, dịch vụ. Việc xác định giá hàng hóa, dịch vụ được thực...

22/08/2018


CÁC BƯỚC CƠ BẢN TIẾN HÀNH ĐỊNH GIÁ THEO PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH

CÁC BƯỚC CƠ BẢN TIẾN HÀNH ĐỊNH GIÁ THEO PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH

Phương pháp so sánh là một trong những phương pháp định giá hàng hóa, dịch vụ của Nhà nước. Vậy các bước cơ bản tiến hành định giá theo phương pháp so sánh được quy định như thế nào?

22/08/2018


CÁC YẾU TỐ SO SÁNH TRONG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ HÀNG HÓA

CÁC YẾU TỐ SO SÁNH TRONG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ HÀNG HÓA

Trong phương pháp so sánh định giá hàng hóa, điều cần chú ý đầu tiên đó chính là các yếu tố so sánh. Vậy các yếu tố so sánh trong phương pháp so sánh định giá hàng hóa bao gồm những gì?

22/08/2018


PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ HÀNG HÓA

PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ HÀNG HÓA

Phương pháp định giá hàng hóa bao gồm những phương pháp nào? Việc lựa chọn phương pháp định giá được thực hiện như thế nào?

22/08/2018


NGUYÊN TẮC VÀ CĂN CỨ ĐỊNH GIÁ CHUNG

NGUYÊN TẮC VÀ CĂN CỨ ĐỊNH GIÁ CHUNG

Định giá là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quy định giá cho hàng hóa, dịch vụ. Vậy định giá chung được thực hiện dựa trên căn cứ nào và nguyên tắc định giá chung được quy định như thế nào?

22/08/2018


THẨM QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BÌNH ỔN GIÁ

THẨM QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BÌNH ỔN GIÁ

Thẩm quyền và trách nhiệm quyết định áp dụng biện pháp bình ổn giá được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

21/08/2018


CƠ QUAN TIẾP NHẬN VÀ ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ GIÁ

CƠ QUAN TIẾP NHẬN VÀ ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ GIÁ

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chỉ thực hiện đăng ký giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện bình ổn giá trong thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá. Vây cơ quan tiếp nhận và đối tượng đăng ký giá được quy định như thế nào?

21/08/2018


ĐĂNG KÝ GIÁ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

ĐĂNG KÝ GIÁ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chỉ thực hiện đăng ký giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện bình ổn giá trong thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá. Vậy đăng ký giá được thực hiện như thế nào?

21/08/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIÁ

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIÁ

Trong lĩnh vực giá, người tiêu dùng có những quyền và nghĩa vụ nhất định. Vậy quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng bao gồm những gì?

21/08/2018


NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC GIÁ

NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC GIÁ

Trong lĩnh vực giá, bên cạnh các quyền thì các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh còn có các nghĩa vụ. Vậy nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh bao gồm những gì?

21/08/2018


QUYỀN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC GIÁ

QUYỀN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC GIÁ

Trong lĩnh vực giá, các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sẽ có được những quyền nhất định. Vậy quyền của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh bao gồm những gì?

21/08/2018


NHỮNG NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC HÀNH NGHỀ TẠI DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ

NHỮNG NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC HÀNH NGHỀ TẠI DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ

Thẩm định viên về giá không được hành nghề độc lập mà phải hành nghề tại các doanh nghiệp thẩm định giá. Tuy nhiên trong một số trường hợp, có những người không được hành nghề tại doanh nghiệp thẩm định giá.

21/08/2018


THẺ THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

THẺ THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

Một trong những tiêu chuẩn thẩm định viên về giá phải đáp ứng đó chính là có thẻ thâm định viên về giá. Vậy việc cấp thẻ thẩm định viên về giá được quy định như thế nào?

21/08/2018


BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ

Doanh nghiệp thẩm định giá phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp thẩm định giá hoặc trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp để tạo nguồn chi trả bồi thường thiệt hại (nếu có) do doanh nghiệp thẩm định giá gây ra cho người sử dụng kết quả thẩm định giá

21/08/2018


bttop