LUẬT THƯƠNG MẠI

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Thương mại là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Mỗi Khách hàng khi được Luật Huy Thành tư vấn đều rất yên tâm về pháp lý trong các hoạt động kinh doanh của mình.

GIÁ DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

GIÁ DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

Giá dịch vụ thẩm định giá thực hiện theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp thẩm định giá với khách hàng thẩm định giá và phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

21/08/2018


KHÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN THẨM ĐỊNH GIÁ TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?

KHÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN THẨM ĐỊNH GIÁ TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Khi thực hiện hoạt động thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá phải tuân thủ các nguyên tắc thẩm định giá theo quy định của pháp luật. Và trong một số trường hợp, doanh nghiệp thẩm định giá không được thực hiện thẩm định giá.

21/08/2018


TỔ CHỨC NGHỀ NGHIỆP VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ

TỔ CHỨC NGHỀ NGHIỆP VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ

Tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về hội và quy định của pháp luật về thẩm định giá. Vậy tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá thực hiện những hoạt động nào?

21/08/2018


TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

Để trở thành thẩm định viên về giá, các cá nhân phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Vậy tiêu chuẩn thẩm định viên về giá được quy định như thế nào?

21/08/2018


THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ

THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ

Nhà nước thực hiện thống nhất quản lý về thẩm định giá. Vậy thẩm quyền quản lý nhà nước về thẩm định giá được quy định như thế nào?

21/08/2018


CƠ SỞ DỮ LIỆU THẨM ĐỊNH GIÁ

CƠ SỞ DỮ LIỆU THẨM ĐỊNH GIÁ

Một trong những nội dung quản lý nhà nước về thẩm định giá đó chính là quy định chế độ báo cáo, thu thập, tổng hợp thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cung cấp thông tin và quản lý nhà nước về thẩm định giá. Vậy cơ sở dữ liệu thẩm định giá được quy định như thế nào?

21/08/2018


NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ

NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ

Thẩm định giá là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá. Vậy nội dung quản lý Nhà nước về thẩm định giá bao gồm những gì?

21/08/2018


THỦ TỤC NỘP TIỀN ĐỂ ĐẢM BẢO THI HÀNH ÁN ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI

THỦ TỤC NỘP TIỀN ĐỂ ĐẢM BẢO THI HÀNH ÁN ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI

Dưới đây là hướng dẫn về thực hiện thủ tục nộp tiền để đảm bảo thi hành án đối với pháp nhân thương mại theo quy định pháp luật hiện hành.

02/08/2018


ĐIỀU LỆ TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

ĐIỀU LỆ TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Trung tâm Trọng tài thương mại được thành lập phải tiến hành xây dựng điều lệ và quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài phù hợp với những quy định của Luật trọng tài thương mại. Vậy điều lệ Trung tâm Trọng tài thương mại bao gồm những nội dung gì?

20/07/2018


CÔNG BỐ THÀNH LẬP TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

CÔNG BỐ THÀNH LẬP TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Giấy phép thành lập, Trung tâm trọng tài phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Trung tâm trọng tài đặt trụ sở. Và sau đó, trung tâm trọng tài phải thực hiện thủ tục công bố thành lập Trung tâm Trọng tài.

20/07/2018


ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Trung tâm trọng tài được thành lập khi có ít nhất năm sáng lập viên là công dân Việt Nam có đủ điều kiện là Trọng tài viên theo quy định của pháp luật đề nghị thành lập và được Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập. Sau đó, trung tâm trọng tài phải thực hiện việc đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài theo đúng...

20/07/2018


THÀNH LẬP TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

THÀNH LẬP TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Trung tâm trọng tài có chức năng tổ chức, điều phối hoạt động giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài quy chế và hỗ trợ Trọng tài viên về các mặt hành chính, văn phòng và các trợ giúp khác trong quá trình tố tụng trọng tài. Vậy điều kiện và thủ tục thành lập Trung tâm trọng tài được quy định như thế nào?

20/07/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TRỌNG TÀI VIÊN

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TRỌNG TÀI VIÊN

Khi một người đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và trở thành trọng tài viên sẽ có các quyền và nghĩa vụ theo quy định. Vậy quyền và nghĩa vụ của trọng tài viên bao gồm những gì?

20/07/2018


LUẬT ÁP DỤNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

LUẬT ÁP DỤNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Khi các bên lựa chọn giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại, việc giải quyết tranh chấp của Hội đồng trọng tài sẽ căn cứ vào các quy định của pháp luật. Tùy vào từng tranh chấp mà việc lựa chọn Luật áp dụng giải quyết tranh chấp cũng phải phù hợp.

20/07/2018


MẤT QUYỀN PHẢN ĐỐI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI

MẤT QUYỀN PHẢN ĐỐI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI

Khi giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại, trong trường hợp một bên phát hiện có vi phạm quy định của Luật trọng tài thương mại hoặc của thỏa thuận trọng tài mà vẫn tiếp tục thực hiện tố tụng trọng tài và không phản đối những vi phạm trong thời hạn quy định thì mất quyền phản đối tại Trọng tài hoặc Tòa án.

20/07/2018


GỬI THÔNG BÁO VÀ TRÌNH TỰ GỬI THÔNG BÁO TRONG HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

GỬI THÔNG BÁO VÀ TRÌNH TỰ GỬI THÔNG BÁO TRONG HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Vấn đề gửi thông báo và trình tự gửi thông báo trong hoạt động trọng tài thương mại phải tuân thủ đúng theo quy định của Luật trọng tài thương mại, nhằm đảm bảo được vấn đề thời hạn giải quyết tranh chấp một cách nhanh chóng.

20/07/2018


ĐỊA ĐIỂM GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

ĐỊA ĐIỂM GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Trọng tài thương mại là một trong các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại do các bên lựa chọn. Khi phát sinh tranh chấp, một vấn đề các bên cần lưu ý đó chính là địa điểm giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại.

20/07/2018


XÁC ĐỊNH TÒA ÁN CÓ THẨM QUYỀN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

XÁC ĐỊNH TÒA ÁN CÓ THẨM QUYỀN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Khi giải quyết tranh chấp thương mại bằng Trọng tài thương mại do các bên lựa chọn, thường sẽ có sự hỗ trợ của Tòa án. Vì vậy việc xác định Tòa án có thẩm quyền đối với hoạt động trọng tài thương mại là rất quan trọng.

20/07/2018


TÒA ÁN TỪ CHỐI THỤ LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ THỎA THUẬN TRỌNG TÀI

TÒA ÁN TỪ CHỐI THỤ LÝ  TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ THỎA THUẬN TRỌNG TÀI

Công ty tôi có xảy ra tranh chấp liên quan đến Hợp đồng mua bán hàng hóa với một doanh nghiệp đối tác. Chúng tôi đã tiến hành thủ tục khởi kiện ra Tòa án nhưng đã bị Tòa án từ chối thụ lý vì lý do hai bên đã có thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại. Tôi muốn hỏi như thế là đúng hay sai?

20/07/2018


ĐIỀU KIỆN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI BẰNG TRỌNG TÀI

ĐIỀU KIỆN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI BẰNG TRỌNG TÀI

Một trong những hình thức giải quyết tranh chấp thương mại là hình thức Trọng tài thương mại. Khi muốn áp dụng hình thức giải quyết tranh chấp này, các bên phải đáp ứng được các điều kiện giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài theo quy định.

20/07/2018


bttop