SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Dịch vụ pháp lý về Sở hữu trí tuệ là một trong những lĩnh vực thế mạnh của Luật Huy Thành. Với đội ngũ Luật sư kinh nghiệm, chuyên sâu sẽ hỗ trợ tốt nhất cho Quý Khách hàng trong quá trình đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của mình.

THẨM QUYỀN XỬ LÝ HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

THẨM QUYỀN XỬ LÝ HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

Thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được pháp luật quy định như thế nào?

05/04/2018


NỘP MẪU GIỐNG ĐỂ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG?

NỘP MẪU GIỐNG ĐỂ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG?

Tôi đăng ký bảo hộ giống cây trồng và cơ quan quản lý yêu cầu tôi nộp mẫu giống. Vậy, Nộp mẫu giống để đăng ký bảo hộ giống cây trồng được pháp luật quy định như thế nào?

05/04/2018


THẨM ĐỊNH NỘI DUNG ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG?

THẨM ĐỊNH NỘI DUNG ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG?

Thẩm định nội dung đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng theo quy định của pháp luật?

05/04/2018


NGUYÊN TẮC NỘP ĐƠN ĐẦU TIÊN ĐỐI VỚI ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG?

NGUYÊN TẮC NỘP ĐƠN ĐẦU TIÊN ĐỐI VỚI ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG?

Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên đối với đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng theo quy định của pháp luật?

05/04/2018


NGUYÊN TẮC ƯU TIÊN ĐỐI VỚI ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG?

NGUYÊN TẮC ƯU TIÊN ĐỐI VỚI ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG?

Nguyên tắc ưu tiên đối với đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng theo quy định của pháp luật?

05/04/2018


QUYỀN YÊU CẦU TÒA ÁN ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI?

QUYỀN YÊU CẦU TÒA ÁN ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI?

Ai có quyền và trong trường hợp nào có quyền yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ?

05/04/2018


CĂN CỨ XÁC ĐỊNH MỨC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

CĂN CỨ XÁC ĐỊNH MỨC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Nếu nguyên đơn chứng minh được hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã gây thiệt hại về vật chất cho mình thì có quyền yêu cầu Toà án quyết định mức bồi thường theo một trong các căn cứ nào ?

05/04/2018


NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI DO XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI DO XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Nguyên tắc xác định thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được pháp luật quy định như thế nào?

05/04/2018


XỬ LÝ XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ BẰNG CÁC BIỆN PHÁP DÂN SỰ

XỬ LÝ XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ BẰNG CÁC BIỆN PHÁP DÂN SỰ

Khi có các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Vậy, xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng các biện pháp dân sự được pháp luật quy định như thế nào?

05/04/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHỨNG MINH CỦA ĐƯƠNG SỰ ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHỨNG MINH CỦA ĐƯƠNG SỰ ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Tôi là nguyên đơn trong vụ kiện xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Vậy, tôi có Quyền và nghĩa vụ chứng minh của đương sự của tôi được pháp luật quy định như thế nào?

05/04/2018


GIÁM ĐỊNH VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

GIÁM ĐỊNH VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Giám định về sở hữu trí tuệ được quy định như thế nào trong Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2009?

05/04/2018


BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, HÀNG NHẬP KHẨU LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, HÀNG NHẬP KHẨU LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

Biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ được quy định như thế nào trong Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2009?

04/04/2018


CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN VÀ BẢO ĐẢM XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN VÀ BẢO ĐẢM XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính được quy định như thế nào trong Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2009?

04/04/2018


CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả được quy định như thế nào trong Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2009 và có gì khác biệt so với luật sở hữu trí tuệ 2005?

04/04/2018


HÀNG HÓA GIẢ MẠO SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

HÀNG HÓA GIẢ MẠO SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

Hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ là gì? Hàng hóa giả mạo nhãn hiệu có được coi là là hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ không?

04/04/2018


HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ BỊ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH?

HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ BỊ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH?

Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nào bị xử phạt hành chính?

04/04/2018


NGHĨA VỤ CỦA CHỦ THỂ KHI YÊU CẦU BIÊN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI ĐỐI VỚI HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

NGHĨA VỤ CỦA CHỦ THỂ KHI YÊU CẦU BIÊN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI ĐỐI VỚI HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

Tôi đã đăng ký quyền sở hữu trí tuệ và có quyền yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với những người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Vậy, khi yêu cầu biện pháp khẩn cấp tạm thời thì tôi có nghĩa vụ gì?

04/04/2018


ÁP DỤNG BIÊN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI ĐỐI VỚI HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

ÁP DỤNG BIÊN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI ĐỐI VỚI HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

Tôi đã đăng ký quyền sở hữu trí tuệ và có quyền yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với những người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Vậy, Các biện pháp khẩn cấp tạm thời được pháp luật quy định như thế nào?

04/04/2018


BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, HÀNG NHẬP KHẨU LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, HÀNG NHẬP KHẨU LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

Biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ được quy định như thế nào trong Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2009?

04/04/2018


THỦ TỤC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TẠM DỪNG LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐƯỢC PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

THỦ TỤC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TẠM DỪNG LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐƯỢC PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Thủ tục áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan được pháp luật sở hữu trí tuệ quy định như thế nào?

16/03/2018


bttop