THUẾ TÀI CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Thuế, Tài chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư  về Thuế, kiến thức pháp luật về Thuế, Tư vấn pháp luật về Thuế và Văn bản Pháp luật về Thuế.

ĐIỀU KIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

ĐIỀU KIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Để thực hiện chi ngân sách có hiệu quả, sử dụng hợp lý để tận dụng triệt để các nguồn thu, tránh lãng phí thất thoát các chủ thể cần phải tuân thủ những điều kiện chi ngân sách nhà nước cụ thể.

07/05/2018


BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Luật sư cho tôi hỏi bội chi ngân sách nhà nước là gì? Nguồn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước là từ đâu và được sử dụng như thế nào?

04/05/2018


NGUYÊN NHÂN BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

NGUYÊN NHÂN BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Bội chi ngân sách nhà nước là tổng số chi lớn hơn tổng số thu trong năm ngân sách, tình trạng mất cân đối của ngân sách. Nguyên nhân bội chi ngân sách nhà nước xuất phát từ nhiều khía cạnh.

04/05/2018


NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Để phát huy vai trò, chức năng của ngân sách nhà nước trong đời sống kinh tế – xã hội, có thể thấy các nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước có ý nghĩa rất lớn.

04/05/2018


NGUYÊN TẮC CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

NGUYÊN TẮC CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Cân đối ngân sách là sự cân bằng giữa tổng số thu và tổng số chi bằng tiền của nhà nước. Nguyên tắc cân đối ngân sách nhà nước đã trở thành một trong những nguyên tắc quan trọng trong Luật NSNN năm 2015.

04/05/2018


VAI TRÒ CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

VAI TRÒ CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Trong nền kinh tế thị trường vai trò của Ngân sách nhà nước được thay đổi và trở nên hết sức quan trọng.

27/04/2018


ĐẶC ĐIỂM NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

ĐẶC ĐIỂM NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Việc chỉ ra đặc điểm ngân sách Nhà nước có ý ngĩa lớn để nhận thấy được tầm quan trọng của ngân sách đồng thời giúp phân biệt với các loại ngân sách của các chủ thể khác.

27/04/2018


Ý NGHĨA VIỆC PHÂN LOẠI THUẾ

Ý NGHĨA VIỆC PHÂN LOẠI THUẾ

Có nhiều căn cứ để phân loại thuế. Ý nghĩa việc phân loại thuế rất quan trọng đối với các nhà lập pháp, hành pháp. 

27/04/2018


VAI TRÒ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

VAI TRÒ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Thuế thu nhập cá nhân là một một loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập thực nhận của các cá nhân trong một năm, từng tháng hoặc từng lần. Vai trò của thuế thu nhập cá nhân có ý nghĩa quan trọng.

27/04/2018


NGUYÊN TẮC ĐÁNH THUẾ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

NGUYÊN TẮC ĐÁNH THUẾ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Nguyên tắc đánh thuế là hệ thống quan điểm chỉ đạo chi phối sâu sắc việc đề ra hoặc xóa bỏ hệ thống thuế của một quốc gia, có ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình vận hành của hệ thống pháp luật.

26/04/2018


THUẾ GIÁN THU

THUẾ GIÁN THU

Việc phân loại thuế dựa vào mối quan hệ giữa người nộp thuế hoặc người chịu thuế và nhà nước chia thuế thành thuế trực thu và thuế gián thu. Trong đó thuế gián thu là loại thuế quan trọng.

26/04/2018


THUẾ TRỰC THU GỒM LOẠI THUẾ NÀO?

THUẾ TRỰC THU GỒM LOẠI THUẾ NÀO?

Có thể thấy thuế trực thu là loại thuế có người nộp thuế đồng thời là người chịu thuế. Theo đó, thuế trực thu gồm những loại thuế mà người nộp thuế và người chịu thuế là cùng một đối tượng.

26/04/2018


ĐẶC ĐIỂM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

ĐẶC ĐIỂM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Thuế giá trị gia tăng là loại thuế tính trên giá trị gia tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Đặc điểm thuế giá trị gia tăng có nét riêng.

26/04/2018


ĐẶC ĐIỂM THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

ĐẶC ĐIỂM THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu, đánh vào hàng hóa, dịch vụ đặc biệt, nhằm định hướng sản xuất và tiều dùng. Đặc điểm thuế tiêu thụ đặc biệt là cơ sở để phân biệt với các loại thuế khác.

26/04/2018


ĐẶC ĐIỂM THUẾ

ĐẶC ĐIỂM THUẾ

Thuế là khoản thu nộp mang tính bắt buộc mà các cá nhân hoặc tổ chức phải nộp cho Nhà nước khi có đủ điều kiện nhất định. Qua đặc điểm thuế có thể thấy được rõ hơn về công cụ này.

26/04/2018


SỬ DỤNG MÃ SỐ THUẾ

SỬ DỤNG MÃ SỐ THUẾ

Người nộp thuế phải sử dụng mã số thuế được cấp theo quy định tại Điều 28 Luật quản lý thuế.

24/04/2018


PHÂN LOẠI THUẾ

PHÂN LOẠI THUẾ

Việc phân loại thuế phục vụ cho công tác nghiên cứu, đánh giá phân tích quá trình vận dụng và quản lý các loại thuế.

23/04/2018


NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ THUẾ

NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ THUẾ

Một trong những yếu tố quan trọng để giúp việc quản lý thuế được hiệu quả chính là các nguyên tắc. Nguyên tắc quản lý thuế được quy định tại Điều 4 Luật quản lý thuế năm 2006.

23/04/2018


THỨ TỰ THANH TOÁN TIỀN THUẾ

THỨ TỰ THANH TOÁN TIỀN THUẾ

Việc người nộp thuế vừa có số tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu, tiền thuế phát sinh, tiền chậm nộp, tiền phạt dẫn đến việc cần có thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

20/04/2018


PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ THUẾ

PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ THUẾ

Có thể thấy khấu trừ thuế là một nội dụng quan trong của Luật thuế giá trị gia tăng. Vậy phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng được pháp luật quy định như nào?

17/04/2018


bttop