THUẾ TÀI CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Thuế, Tài chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư  về Thuế, kiến thức pháp luật về Thuế, Tư vấn pháp luật về Thuế và Văn bản Pháp luật về Thuế.

THẺ KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

THẺ KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

Luật sư cho tôi hỏi pháp luật quy định như thế nào về thẻ kiểm toán viên nhà nước?

25/09/2018


CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI KIỂM TRA TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI KIỂM TRA TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc chuẩn bị triển khai kiểm tra trong hoạt động kiểm toán nhà nước theo pháp luật hiện hành.

25/09/2018


LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KIỂM TRA, QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA

LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KIỂM TRA, QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA

Việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch kiểm tra, quyết định kiểm tra theo pháp luật hiện hành.

25/09/2018


CÁC BƯỚC TỔ CHỨC KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN

CÁC BƯỚC TỔ CHỨC KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về các bước tổ chức kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

25/09/2018


ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN

Quy định của pháp luật về việc đánh giá tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

25/09/2018


TRÌNH TỰ TỔ CHỨC THEO DÕI VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN

TRÌNH TỰ TỔ CHỨC THEO DÕI VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN

Trình tự tổ chức theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán theo quy định của pháp luật hiện hành.

25/09/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ THAM MƯU

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ THAM MƯU

Theo định của pháp luật thì trách nhiệm của các đơn vị tham mưu trong hoạt động kiểm toán nhà nước là gì?

25/09/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN TRỰC THUỘC KTNN

TRÁCH NHIỆM CỦA ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN TRỰC THUỘC KTNN

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về trách nhiệm của đơn vị kiểm toán trực thuộc KTNN.

25/09/2018


KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Vấn đề khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước theo quy định pháp luật.

25/09/2018


QUỐC HỘI VỚI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

QUỐC HỘI VỚI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Quy định của pháp luật về vai trò của Quốc hội với kiểm toán nhà nước.

24/09/2018


KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Kinh phí hoạt động và cơ sở vật chất của Kiểm toán nhà nước theo quy định của pháp luật.

24/09/2018


NGHĨA VỤ CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

NGHĨA VỤ CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán theo pháp luật hiện hành.

24/09/2018


QUYỀN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

QUYỀN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Theo quy định của pháp luật quyền của đơn vị kiểm toán gồm những gì?

24/09/2018


ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Luật sư cho tôi hỏi đơn vị được kiểm toán theo pháp luật hiện hành gồm những cơ quan nào?

24/09/2018


HỦY HỒ SƠ KIỂM TOÁN

HỦY HỒ SƠ KIỂM TOÁN

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề hủy hồ sơ kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành.

24/09/2018


BẢO QUẢN VÀ KHAI THÁC HỒ SƠ KIỂM TOÁN

BẢO QUẢN VÀ KHAI THÁC HỒ SƠ KIỂM TOÁN

Vấn đề bảo quản và khai thác hồ sơ kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành.

24/09/2018


HỒ SƠ KIỂM TOÁN

HỒ SƠ KIỂM TOÁN

Luật sư cho tôi hỏi về hồ sơ kiểm toán gồm những gì theo pháp luật hiện hành?

24/09/2018


CÔNG KHAI BÁO CÁO KIỂM TOÁN

CÔNG KHAI BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Việc công khai báo cáo kiểm toán góp phần đảm bảo sự minh bạch, tính khách quan cho hoạt động kiểm toán. Vậy vấn đề này được quy định như nào theo pháp luật hiện hành.

24/09/2018


KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN VÀ KIẾM NGHỊ KIỂM TOÁN

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN VÀ KIẾM NGHỊ KIỂM TOÁN

Việc kiểm tra việc thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán được thực hiện như nào?

24/09/2018


LẬP VÀ GỬI BÁO CÁO KIỂM TOÁN

LẬP VÀ GỬI BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề lập và gửi báo cáo kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành.

24/09/2018


bttop