THUẾ TÀI CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Thuế, Tài chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư  về Thuế, kiến thức pháp luật về Thuế, Tư vấn pháp luật về Thuế và Văn bản Pháp luật về Thuế.

TIÊU CHUẨN CHUNG CỦA KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

TIÊU CHUẨN CHUNG CỦA KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

Luật sư cho tôi hỏi tôi muốn trở thành kiểm toán viên thì cần có những tiêu chuẩn chung của kiểm toán viên nhà nước như thế nào?

20/09/2018


CÁC NGHẠCH KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

CÁC NGHẠCH KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

Luật sư cho tôi hỏi về các nghạch kiểm toám viên nhà nước theo pháp luật hiện hành?

19/09/2018


NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG KIỂM TOÁN

NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG KIỂM TOÁN

Hội đồng kiểm toán nhà nước hoạt động dựa trên những nguyên tắc nhất định. Vậy nguyên tắc làm việc của hôi đồng kiểm toán được quy định như nào?

19/09/2018


THÀNH LẬP VÀ GIẢI THỂ HỘI ĐỒNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

THÀNH LẬP VÀ GIẢI THỂ HỘI ĐỒNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Vấn đề thành lập và giải thể hội đồng kiểm toán Nhà nước được quy định như nào theo pháp luật hiện hành.

19/09/2018


KIỂM TOÁN TRƯỞNG, PHÓ KIỂM TOÁN TRƯỞNG

KIỂM TOÁN TRƯỞNG, PHÓ KIỂM TOÁN TRƯỞNG

Quy định của pháp luật hiện hành về kiểm toán trưởng, phó kiểm toán trưởng.

19/09/2018


TỔ CHỨC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TỔ CHỨC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Tổ chức của kiểm toán nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

19/09/2018


PHÓ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

PHÓ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về phó tổng kiểm toán Nhà nước.

19/09/2018


QUYỀN HẠN CỦA TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

QUYỀN HẠN CỦA TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Quy định của pháp luật hiện hành về quyền hạn của Tổng kiểm toán Nhà nước.

19/09/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Tổng Kiểm toán nhà nước là người đứng đầu Kiểm toán nhà nước. Do đó, trách nhiệm của Tổng kiểm toán rất quan trọng và đã được quy định cụ thể.

19/09/2018


TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Tôi đang có băn khoăn về tổng kiểm toán nhà nước mong được Luật sư giải đáp về đối tượng này được quy định như nào?

19/09/2018


QUYỀN HẠN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

QUYỀN HẠN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quyền hạn của Kiểm toán Nhà nước theo pháp luật hiện hành.

19/09/2018


NHIỆM VỤ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

NHIỆM VỤ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Theo quy định pháp luật mới nhất thì nhiệm vụ của kiểm toán Nhà nước là gì?

19/09/2018


CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG LĨNH VỰC KIỂM TOÁN

CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG LĨNH VỰC KIỂM TOÁN

Ở mỗi nghành luật sẽ có những hành vi nhất định bị nghiêm cấm và Luật Kiểm toán nhà nước cũng vậy. Vậy các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực kiểm toán gồm những hành vi nào?

19/09/2018


GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA BÁO CÁO KIỂM TOÁN

GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Luật sư cho tôi hỏi sau khi được phát hành thì giá trị pháp lý của báo cáo Kiểm toán như thế nào?

19/09/2018


CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì chuẩn mực kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào?

19/09/2018


THỦ TỤC THỰC HIỆN ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC THỰC HIỆN ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Dưới đây là tư vấn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành 19006179 về thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

07/08/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ ĐỐI VỚI ĐẠI LÝ THUẾ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ ĐỐI VỚI ĐẠI LÝ THUẾ

Thủ tục Đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với Đại lý thuế theo quy định pháp luật hiện hành?

03/08/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế?  

03/08/2018


ĐƠN VỊ TÍNH SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

ĐƠN VỊ TÍNH SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

Đối với doanh nghiệp thì đơn vị tính sử dụng trong kế toán được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

01/08/2018


NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC LÀM KẾ TOÁN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC LÀM KẾ TOÁN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Luật sư cho tôi hỏi trường hợp tôi là anh ruột của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán thì có thuộc trường hợp những người không được làm kế toán theo quy định pháp luật hiện hành không?

01/08/2018


bttop