THUẾ TÀI CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Thuế, Tài chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư  về Thuế, kiến thức pháp luật về Thuế, Tư vấn pháp luật về Thuế và Văn bản Pháp luật về Thuế.

TIÊU CHUẨN, QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN

TIÊU CHUẨN, QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN

Pháp luật có quy định như thế nào về tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của người làm kế toán?

01/08/2018


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐƠN VỊ KẾ TOÁN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐƠN VỊ KẾ TOÁN

Luật sư cho tôi hỏi về trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán là gì? Người này có được kiêm kế toán trưởng không?

01/08/2018


CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN KHI GIẢI THỂ, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG, PHÁ SẢN

CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN KHI GIẢI THỂ, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG, PHÁ SẢN

Quy định của pháp luật hiện hành về công việc của kế toán khi giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản?

01/08/2018


CÔNG VIỆC KẾ TOÁN KHI HỢP NHẤT ĐƠN VỊ KẾ TOÁN

CÔNG VIỆC KẾ TOÁN KHI HỢP NHẤT ĐƠN VỊ KẾ TOÁN

Những công việc kế toán khi hợp nhất đơn vị kế toán theo quy định của pháp luật hiện hành?

01/08/2018


CÔNG VIỆC KẾ TOÁN KHI CHIA, TÁCH ĐƠN VỊ KẾ TOÁN

CÔNG VIỆC KẾ TOÁN KHI CHIA, TÁCH ĐƠN VỊ KẾ TOÁN

Luật sư cho tôi hỏi trường hợp đơn vị kế toán tại doanh nghiệp bị chia hoặc tách thì những công việc kế toán khi chia, tách đơn vị kế toán gồm những gì?

01/08/2018


BẢO QUẢN, LƯU TRỮ TÀI LIỆU KẾ TOÁN

BẢO QUẢN, LƯU TRỮ TÀI LIỆU KẾ TOÁN

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán theo quy định pháp luật mới nhất?

01/08/2018


KIỂM KÊ TÀI SẢN

KIỂM KÊ TÀI SẢN

Kiểm kê tài sản là việc cân, đong, đo, đếm số lượng; xác nhận và đánh giá chất lượng, giá trị của tài sản, nguồn vốn hiện có tại thời điểm kiểm kê để kiểm tra, đối chiếu với số liệu trong sổ kế toán.

01/08/2018


QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN KIỂM TRA KẾ TOÁN

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN KIỂM TRA KẾ TOÁN

Quy định pháp luật hiện hành về quyền và trách nhiệm của đoàn kiểm tra kế toán?

31/07/2018


NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA KẾ TOÁN

NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA KẾ TOÁN

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nội dung và thời gian kiểm tra kế toán theo quy định của pháp luật hiện hành.

31/07/2018


KIỂM TRA KẾ TOÁN

KIỂM TRA KẾ TOÁN

Luật sư cho tôi hỏi thẩm quyền quyết định kiểm tra, thẩm quyền kiểm tra kế toán thuộc về cơ quan, đơn vị nào theo quy định pháp luật hiện hành?

31/07/2018


HÌNH THỨC VÀ THỜI HẠN CÔNG KHAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

HÌNH THỨC VÀ THỜI HẠN CÔNG KHAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Dưới đây Luật Huy Thành xin được ra tư vấn về hình thức và thời hạn công khai báo cáo tài chính theo quy định pháp luật mới nhất.

31/07/2018


CÔNG KHAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÔNG KHAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Luật sư cho tôi hỏi việc công khai báo cáo tài chính gồm những nội dung gì theo quy định pháp luật hiện hành?

31/07/2018


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC

Toàn bộ các nội dung về tài sản Nhà nước, nợ phải trả của Nhà nước, nguồn vốn Nhà nước, kết quả hoạt động tài chính Nhà nước... đều sẽ được thể hiện trong báo cáo tài chính Nhà nước, vì vậy mà nó có vai trò rất quan trọng.

31/07/2018


BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ KẾ TOÁN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ KẾ TOÁN

Luật sư cho tôi hỏi báo cáo tài chính của đơn vị kế toán gồm những gì và việc lập báo cáo tài chính được thực hiện như nào theo quy định pháp luật hiện hành?

31/07/2018


SỬA CHỮA SỔ KẾ TOÁN

SỬA CHỮA SỔ KẾ TOÁN

Trong trường hợp có sai sót trong nội dung sổ kế toán thì việc sửa chữa sổ kế toán được thực hiện như thế nào?

31/07/2018


SỔ KẾ TOÁN

SỔ KẾ TOÁN

Tôi đang có thắc mắc về sổ kế toán là gì và trong sổ kế toán bắt buộc phải có nhưng nội dung gì kính mong Luật sư giải đáp?

31/07/2018


KÝ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

KÝ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Luật sư cho tôi hỏi về quy định pháp luật hiện về việc ký chứng từ kế toán? Thẩm quyền ký chứn từ kế toán?

31/07/2018


LẬP VÀ LƯU TRỮ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

LẬP VÀ LƯU TRỮ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Quy định của pháp luật hiện về lập và lưu trữ chứng từ kế toán?

31/07/2018


CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ

CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ

Luật sư cho tôi hỏi chứng từ điện tử là gì? Quy định pháp luật hiện hành về chứng từ điện tử?

31/07/2018


NỘI DUNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

NỘI DUNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán. Vậy nội dung chứng từ kế toán gồm những gì?

31/07/2018


bttop