THUẾ TÀI CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Thuế, Tài chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư  về Thuế, kiến thức pháp luật về Thuế, Tư vấn pháp luật về Thuế và Văn bản Pháp luật về Thuế.

BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Luật sư cho tôi hỏi bội chi ngân sách nhà nước là gì? Nguồn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước là từ đâu và được sử dụng như thế nào?

04/05/2018


NGUYÊN NHÂN BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

NGUYÊN NHÂN BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Bội chi ngân sách nhà nước là tổng số chi lớn hơn tổng số thu trong năm ngân sách, tình trạng mất cân đối của ngân sách. Nguyên nhân bội chi ngân sách nhà nước xuất phát từ nhiều khía cạnh.

04/05/2018


NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Để phát huy vai trò, chức năng của ngân sách nhà nước trong đời sống kinh tế – xã hội, có thể thấy các nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước có ý nghĩa rất lớn.

04/05/2018


NGUYÊN TẮC CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

NGUYÊN TẮC CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Cân đối ngân sách là sự cân bằng giữa tổng số thu và tổng số chi bằng tiền của nhà nước. Nguyên tắc cân đối ngân sách nhà nước đã trở thành một trong những nguyên tắc quan trọng trong Luật NSNN năm 2015.

04/05/2018


HỆ THỐNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

HỆ THỐNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Luật sư cho tôi hỏi về hệ thống ngân sách nhà nước gồm mấy cấp theo quy định của pháp luật hiện hành? Mối quan hệ giữa các cấp ngân sách?

27/04/2018


NGUYÊN TẮC ĐƠN NHẤT

NGUYÊN TẮC ĐƠN NHẤT

Luật sư cho tôi hỏi cụ thể về nguyên tắc đơn nhất của ngân sách nhà nước có nội dung ngoại lệ và ý nghĩa như nào?

27/04/2018


VAI TRÒ CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

VAI TRÒ CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Trong nền kinh tế thị trường vai trò của Ngân sách nhà nước được thay đổi và trở nên hết sức quan trọng.

27/04/2018


ĐẶC ĐIỂM NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

ĐẶC ĐIỂM NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Việc chỉ ra đặc điểm ngân sách Nhà nước có ý ngĩa lớn để nhận thấy được tầm quan trọng của ngân sách đồng thời giúp phân biệt với các loại ngân sách của các chủ thể khác.

27/04/2018


Ý NGHĨA VIỆC PHÂN LOẠI THUẾ

Ý NGHĨA VIỆC PHÂN LOẠI THUẾ

Có nhiều căn cứ để phân loại thuế. Ý nghĩa việc phân loại thuế rất quan trọng đối với các nhà lập pháp, hành pháp. 

27/04/2018


THUẾ TRỰC THU VÀ THUẾ GIÁN THU

THUẾ TRỰC THU VÀ THUẾ GIÁN THU

Luật sư cho tôi hỏi giữa thuế trực thu và thuế gián thu có những điểm giống và khác nhau như thế nào? 

27/04/2018


VAI TRÒ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

VAI TRÒ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Thuế thu nhập cá nhân là một một loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập thực nhận của các cá nhân trong một năm, từng tháng hoặc từng lần. Vai trò của thuế thu nhập cá nhân có ý nghĩa quan trọng.

27/04/2018


ĐẶC ĐIỂM THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

ĐẶC ĐIỂM THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

Là công cụ hữu hiệu để Nhà nước kiểm soát hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa. Vậy thuế xuất nhập khẩu là gì? Đặc điểm thuế xuất nhập khẩu được biểu hiện như nào?

27/04/2018


NGUYÊN TẮC ĐÁNH THUẾ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

NGUYÊN TẮC ĐÁNH THUẾ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Nguyên tắc đánh thuế là hệ thống quan điểm chỉ đạo chi phối sâu sắc việc đề ra hoặc xóa bỏ hệ thống thuế của một quốc gia, có ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình vận hành của hệ thống pháp luật.

26/04/2018


THUẾ GIÁN THU GỒM LOẠI THUẾ NÀO

THUẾ GIÁN THU GỒM LOẠI THUẾ NÀO

Luật sư cho tôi hỏi thuế gián thu gồm những loại thuế nào? Thuế thu nhập cá nhân có nằm trong loại thuế gián thu không?

26/04/2018


THUẾ GIÁN THU

THUẾ GIÁN THU

Việc phân loại thuế dựa vào mối quan hệ giữa người nộp thuế hoặc người chịu thuế và nhà nước chia thuế thành thuế trực thu và thuế gián thu. Trong đó thuế gián thu là loại thuế quan trọng.

26/04/2018


THUẾ TRỰC THU GỒM LOẠI THUẾ NÀO?

THUẾ TRỰC THU GỒM LOẠI THUẾ NÀO?

Có thể thấy thuế trực thu là loại thuế có người nộp thuế đồng thời là người chịu thuế. Theo đó, thuế trực thu gồm những loại thuế mà người nộp thuế và người chịu thuế là cùng một đối tượng.

26/04/2018


THUẾ TRỰC THU

THUẾ TRỰC THU

Luật sư cho tôi hỏi thuế trực thu là gì? Ưu nhược điểm của loại thuế này?

26/04/2018


ĐẶC ĐIỂM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

ĐẶC ĐIỂM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp? Đặc điểm thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm những gì?

26/04/2018


ĐẶC ĐIỂM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

ĐẶC ĐIỂM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Luật sư cho tôi hỏi thuế thu nhập cá nhân là gì? Đặc điểm thuế thu nhập cá nhân?

26/04/2018


ĐẶC ĐIỂM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

ĐẶC ĐIỂM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Thuế giá trị gia tăng là loại thuế tính trên giá trị gia tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Đặc điểm thuế giá trị gia tăng có nét riêng.

26/04/2018


bttop