TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí là một trong những dịch pháp lý thế mạnh của Luật Huy Thành. Với đội ngũ Luật sư chuyên môn cao, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý khách hàng mọi lúc, mọi nơi và hoàn toàn miễn phí Luật sư.

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 19006179

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 19006179

Các bạn đang có thắc mắc về quy định nguyên tắc, chính sách, nội dung cơ bản, hình thức giáo dục quốc phòng và an ninh; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, quyền và trách nhiệm của công dân về giáo dục quốc phòng và an ninh. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 19006179 để nhận được sự tư vấn tận...

11/06/2018


TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ 19006179

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ 19006179

Các bạn đang có thắc mắc về quy định nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên, tổ hòa giải; hoạt động hòa giải ở cơ sở; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động hòa giải ở cơ sở; Hoạt động hòa giải của tòa án, trọng tài, hòa giải thương mại, hòa giải lao động và hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường,...

11/06/2018


TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT VIỆC LÀM 19006179

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT VIỆC LÀM 19006179

Các bạn đang có thắc mắc về chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp và quản lý nhà nước về việc làm. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Việc làm 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất...

11/06/2018


TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT BẢO VỆ VÀ KIỂM ĐỊNH THỰC VẬT 19006179

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT BẢO VỆ VÀ KIỂM ĐỊNH THỰC VẬT 19006179

Các bạn đang có thắc mắc về hoạt động phòng, chống sinh vật gây hại thực vật; kiểm dịch thực vật; quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Bảo vệ và kiểm định thực vật 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù lao nào cho Luật sư.

11/06/2018


TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TIẾP CÔNG DÂN 19006179

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TIẾP CÔNG DÂN 19006179

Các bạn đang có thắc mắc về trách nhiệm tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc tổ chức hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị và điều kiện bảo đảm cho hoạt động tiếp công dâ; Việc tiếp đại diện của cơ quan, tổ chức đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, tiếp người nước ngoài...

11/06/2018


TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẤU THẦU 19006179

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẤU THẦU 19006179

Các bạn đang có thắc mắc về quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu; Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp; Lựa chọn nhà thầu thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa trên lãnh thổ Việt Nam; Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu...

11/06/2018


TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ 19006179

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ 19006179

Các bạn đang có thắc mắc về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong: Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước; Quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên; Hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Hãy gọi đến tổng...

11/06/2018


TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI 19006179

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI 19006179

Các bạn đang có thắc mắc về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Đất đai 19006179 để...

11/06/2018


TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 19006179

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 19006179

Các bạn đang có thắc mắc về nguyên tắc, điều kiện, trình tự, thủ tục, quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam; quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam, của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Hãy gọi đến tổng đài tư...

11/06/2018


TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG 19006179

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG 19006179

Các bạn đang có thắc mắc về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Đầu tư công 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù...

11/06/2018


TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT XÂY DỰNG 19006179

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT XÂY DỰNG 19006179

Các bạn đang có thắc mắc về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Xây dựng 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù lao nào cho Luật sư.

11/06/2018


TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 19006179

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 19006179

Các bạn đang có thắc mắc về chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Hôn nhân và gia đình...

11/06/2018


TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT PHÁ SẢN 19006179

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT PHÁ SẢN 19006179

Các bạn đang có thắc mắc về trình tự, thủ tục nộp đơn, thụ lý và mở thủ tục phá sản; xác định nghĩa vụ về tài sản và biện pháp bảo toàn tài sản trong quá trình giải quyết phá sản; thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh; tuyên bố phá sản và thi hành quyết định tuyên bố phá sản. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Phá...

11/06/2018


TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT CÔNG CHỨNG 19006179

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT CÔNG CHỨNG 19006179

Các bạn đang có thắc mắc về công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, việc hành nghề công chứng, thủ tục công chứng và quản lý nhà nước về công chứng. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Công chứng 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù lao nào cho Luật sư.

11/06/2018


TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 19006179

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 19006179

Các bạn đang có thắc mắc về quản lý nhà nước về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Bảo vệ môi trường  19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình...

11/06/2018


TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT HẢI QUAN 19006179

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT HẢI QUAN 19006179

Các bạn đang có thắc mắc về quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong lãnh thổ hải quan; về tổ chức và hoạt động của Hải quan. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Hải quan 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình...

11/06/2018


TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT HỘ TỊCH 19006179

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT HỘ TỊCH 19006179

Các bạn đang có thắc mắc về hộ tịch; quyền, nghĩa vụ, nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch; Cơ sở dữ liệu hộ tịch và quản lý nhà nước về hộ tịch; Thẩm quyền, thủ tục giải quyết các việc về quốc tịch, nuôi con nuôi được thực hiện theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam, Luật nuôi con nuôi, trừ trường hợp Luật này có quy định khác. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí...

11/06/2018


TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 19006179

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 19006179

Các bạn đang có thắc mắc về quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về...

11/06/2018


TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN 19006179

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN 19006179

Các bạn đang có thắc mắc về căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quản lý, sử dụng thẻ Căn cước công dân; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Căn cước công dân 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không...

11/06/2018


TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI 19006179

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI 19006179

Các bạn đang có thắc mắc về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cảu Quốc hội; đại biểu Quốc hội; Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch Quốc hội ; hội đồng dân tộc,…. Hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn phí Luật Tổ chức Quốc hội 19006179 để nhận được sự tư vấn tận tình nhất mà không phải trả bất kỳ một khoản thù lao nào cho Luật sư.

11/06/2018


bttop