TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Tư vấn Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, tư vấn xử lý các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đầu tư, tư vấn thường xuyên cho nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn là thế mạnh hàng đầu của Luật Huy Thành. Quý Khách hàng sẽ được tư vấn toàn diện, chuyên sâu và hiệu quả nhất khi được Luật Huy Thành hỗ trợ pháp lý.

SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Bố và cậu tôi muốn góp vốn thành lập Công ty Cổ phần. Cổ đông của Công ty Cổ phần bắt buộc số lượng tối thiểu là bao nhiêu và trách nhiệm của các cổ đông đối với các khoản nợ công ty như thế nào?

15/03/2018


MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Tôi là Kiểm soát viên của Công ty Nhà Nước. Tôi có nhận được quyết định miễn nhiệm tôi vì lý do tuổi cao. Quyết định miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát này có đúng với quy định của pháp luật không ?

15/03/2018


GIẢM VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

GIẢM VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Doanh nghiệp tư nhân Hào Hương đến nay đã hoạt động 3 năm. Nay chủ đầu tư muốn giảm vốn đầu tư, vậy, chủ doanh nghiệp có phải đăng ký với cơ quan nhà nước hay không?

15/03/2018


TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty cổ phần bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát với số lượng là 4 thành viên. Các thành viên tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát. 2 phiếu bầu cho ông Minh, 2 phiếu bầu cho tôi. Ai là người được chọn?

15/03/2018


QUYỀN CỦA THÀNH VIÊN GÓP VỐN TRONG CÔNG TY HỢP DANH

QUYỀN CỦA THÀNH VIÊN GÓP VỐN TRONG CÔNG TY HỢP DANH

Tôi góp vốn 2 tỷ vào Công ty Kiên Cường. Đến nay, tôi chưa được lần nào tham gia phiên họp Hội đồng thành viên. Pháp luật có quy định quyền của thành viên góp vốn được tham gia phiên họp không?

15/03/2018


QUYỀN CỦA CÔNG TY MẸ ĐỐI VỚI CÔNG TY CON

QUYỀN CỦA CÔNG TY MẸ ĐỐI VỚI CÔNG TY CON

Công ty Uyên Phạm sở hữu 65% vốn điều lệ của công ty TNHH Hoa Cải. Can thiệp vào hoạt động của công ty con có nằm trong phạm vi quyền của công ty mẹ hay không?

15/03/2018


HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY HỢP DANH

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY HỢP DANH

Hội đồng thành viên của Công ty Hợp danh Mạnh Đức thảo luận , biểu quyết phương án hoạt động, dự án đầu tư. Chỉ có một số thành viên đồng ý. Nội dung biểu quyết có được thông qua?

15/03/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY HỢP DANH

TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY HỢP DANH

Hợp đồng ông Mạnh-chủ tịch Hội đồng thành viên công ty hợp danh Phùng Hưng ký với Hùng Phát nằm ngoài phạm vi kinh doanh của công ty.Bồi thường có nằm trong trách nhiệm của công ty hợp danh hay không?

15/03/2018


DANH NGHIỆP TƯ NHÂN MUA CỔ PHẦN

DANH NGHIỆP TƯ NHÂN MUA CỔ PHẦN

Tôi là chủ doanh nghiệp Thành Lương. Vậy, doanh nghiệp tư nhân mua cổ phần của công ty cổ phần Đông Lý có được không?

15/03/2018


CÔNG TY CON MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY MẸ

CÔNG TY CON MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY MẸ

Công ty Hạnh Phúc là một trong số công ty con của công ty Lộc Tài. Vậy, công ty con mua cổ phần của công ty mẹ có được hay không ?

15/03/2018


CHO THUÊ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

CHO THUÊ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Vì một số lý do, tôi đã ký hợp đồng cho thuê doanh nghiệp tư nhân với bà Thảo. Tôi có trách nhiệm phải bồi thường cho công ty Phạm Hùng không khi bà thảo nhân danh công ty tôi gây thiệt hại?

15/03/2018


CHIA DOANH NGHIỆP

CHIA DOANH NGHIỆP

Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông đã quyết định chia doanh nghiệp thành hai công ty khác nhau. Trình tự , thủ tục thực hiện như thế nào?

15/03/2018


RÚT VỐN KHỎI CÔNG TY HỢP DANH

RÚT VỐN KHỎI CÔNG TY HỢP DANH

2017, công ty tôi nợ 50 tỷ đồng. Thành viên hợp danh muốn rút vốn khỏi Công ty Hợp danh và Hội đồng thành viên chấp nhận. Sau khi tôi rút vốn, tôi có phải chịu trách nhiệm về khoản nợ này hay không?

15/03/2018


THỰC HIỆN GÓP VỐN CÔNG TY HỢP DANH

THỰC HIỆN GÓP VỐN CÔNG TY HỢP DANH

Tôi muốn góp vốn Công ty hợp danh An Khánh. tôi cam kết góp đủ 3 tỷ vào công ty trong thời hạn 90 ngày. Đến hạn, tôi vẫn chưa góp được đồng nào. Vậy, tôi có thể bị khai trừ ra khỏi công ty hay không?

14/03/2018


THÙ LAO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÙ LAO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong điều lệ của công ty Cổ phần không có quy định gì về vấn đề thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị. Vậy, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị được chi trả như thế nào?

14/03/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH

TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH

Theo tôi được biết, trách nhiệm của thành viên Công ty hợp danh chỉ trong phạm vi số vốn đã góp vào công .Vậy, thông tin đó có chính xác hay không?

14/03/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát là một cơ quan quản lý và giám sát của công ty cổ phần. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát?

14/03/2018


QUYỀN CỦA THÀNH VIÊN HỢP DANH

QUYỀN CỦA THÀNH VIÊN HỢP DANH

Công ty hợp danh bao gồm 3 thành viên hợp danh. Công ty hoạt động kinh doanh có lãi và muốn chia lợi nhuận cho các thành viên. Quyền của thành viên hợp danh về mức chia được thực hiện như thế nào?

14/03/2018


KHỞI KIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KHỞI KIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Hải là thành viên Hội đồng quản trị. Nay, tôi phát hiện ông Hải bán bí mật kinh doanh của công ty. Tôi có sở hữu 3% cổ phần phổ thông có được nhân danh công ty khởi kiện Hội đồng quản trị không?

14/03/2018


HẠN CHẾ QUYỀN ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỢP DANH

HẠN CHẾ QUYỀN ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỢP DANH

Tôi là thành viên công ty Hợp danh Mạnh Đức. Pháp luật hiện nay có những quy định gì về hạn chế quyền đối với thành viên hợp danh?

14/03/2018


bttop