LAO ĐỘNG

Trục xuất người lao động nước ngoài

Trục xuất người lao động nước ngoài

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động hoặc không có văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định sẽ bị trục xuất theo quy định của pháp luật Việt Nam

05/01/2018


Thu hồi giấy phép lao động

Thu hồi giấy phép lao động

Giấy phép lao động sẽ bị thu hồi nếu thuộc trường hợp luật định.

05/01/2018


Trình tự cấp lại giấy phép lao động

Trình tự cấp lại giấy phép lao động

Việc cấp lại giấy phép lao động thực hiện theo trình tự luật định

05/01/2018


Trình tự cấp giấy phép lao động

Trình tự cấp giấy phép lao động

Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động đó phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

05/01/2018


Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động

Người muốn cấp lại giấy phép lao động chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp lại theo quy định

05/01/2018


Thời hạn của giấy phép lao động

Thời hạn của giấy phép lao động

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn thuộc một trong các trường hợp quy định không quá 02 năm.

05/01/2018


Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động

Người xin giấy phép lao động chuẩn bị bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật

05/01/2018


Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam sẽ được cấp giấy phép lao động nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

05/01/2018


Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo các quy định của pháp luật.

Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo các quy định của pháp luật.

Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo các quy định của pháp luật.

05/01/2018


Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau

Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau

Người lao động hưởng chế độ khi con ốm đau theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Thời gian hưởng chế độ ốm đau

Thời gian hưởng chế độ ốm đau

Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và thực hiện theo quy định

05/01/2018


Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

Người lao động hưởng chế độ ốm đau nếu thuộc trường hợp pháp luật quy định.

05/01/2018


Thông báo tìm kiếm việc làm Điều 52 Luật việc làm

Thông báo tìm kiếm việc làm Điều 52 Luật việc làm

Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp…

05/01/2018


Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động được quyền bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Điều 9 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp quy định:

05/01/2018


Mức hưởng và tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mức hưởng và tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mức hưởng và tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động được xác định cụ thể theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm

Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm

Người lao động ghi đầy đủ các thông tin vào phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định và nộp trực tiếp cho trung tâm dịch vụ việc làm…

05/01/2018


Đóng bảo hiểm thất nghiệp

Đóng bảo hiểm thất nghiệp

Thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động và người lao động là thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc…

05/01/2018


Tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Người sử dụng lao động lập và nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động cho tổ chức bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc của người lao động có hiệu lực…

05/01/2018


Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định và gửi trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

05/01/2018


Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định…

05/01/2018


bttop