KIẾN THỨC DOANH NGHIỆP

Hiểu biết pháp luật Doanh nghiệp là rất cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Doanh nghiệp để Quý Khách hàng tham khảo.

Cổ đông không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số cổ phần đã đăng ký mua thì xử lý như thế nào?

Cổ đông không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số cổ phần đã đăng ký mua thì xử lý như thế nào?

Cổ đông không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số cổ phần đã đăng ký mua thì xử lý như thế nào?

17/07/2019


Quyền, trách nhiệm của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập

Quyền, trách nhiệm của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập

Quyền, trách nhiệm của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập được quy định như thế nào?

20/06/2019


Tổ chức thực hiện quyền, trách nhiệm đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Tổ chức thực hiện quyền, trách nhiệm đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Việc tổ chức thực hiện quyền, trách nhiệm đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được quy định như thế nào?

20/06/2019


Tổ chức thực hiện quyền và trách nhiệm về giám sát, kiểm tra và đánh giá hoạt động của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Tổ chức thực hiện quyền và trách nhiệm về giám sát, kiểm tra và đánh giá hoạt động của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Việc tổ chức thực hiện quyền và trách nhiệm về giám sát, kiểm tra và đánh giá hoạt động của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được quy định như thế nào?

20/06/2019


Tổ chức thực hiện quyền và trách nhiệm về hoạt động tài chính và đầu tư của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Tổ chức thực hiện quyền và trách nhiệm về hoạt động tài chính và đầu tư của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Việc tổ chức thực hiện quyền và trách nhiệm về hoạt động tài chính và đầu tư của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được quy định như thế nào?

20/06/2019


Quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu về quản lý cán bộ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu về quản lý cán bộ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu về quản lý cán bộ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được quy định như thế nào?

20/06/2019


Quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu về điều lệ, chiến lược, kế hoạch của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu về điều lệ, chiến lược, kế hoạch của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu về điều lệ, chiến lược, kế hoạch của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được quy định như thế nào?

20/06/2019


Quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu về tổ chức lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu về tổ chức lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu về tổ chức lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được quy định như thế nào?

20/06/2019


Quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu về thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu về thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu về thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được quy định như thế nào?

19/06/2019


Đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp

Đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp

Đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

19/06/2019


Cơ quan đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp nhà nước

Cơ quan đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp nhà nước

Cơ quan đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp nhà nước là ai? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

19/06/2019


Quyền, trách nhiệm của người đại diện phần vốn của doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Quyền, trách nhiệm của người đại diện phần vốn của doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Quyền, trách nhiệm của người đại diện phần vốn của doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được quy định như thế nào?

19/06/2019


Quyền, trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước

Quyền, trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước

Người đại diện phần vốn góp nhà nước có các quyền và trách nhiệm gì? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

19/06/2019


Cử người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp

Cử người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp

Việc cử người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp được thực hiện như thế nào?

19/06/2019


Tiêu chuẩn người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp

Tiêu chuẩn người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp

Tiêu chuẩn người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp được quy định như thế nào?

19/06/2019


Bảo toàn vốn của doanh nghiệp nhà nước

Bảo toàn vốn của doanh nghiệp nhà nước

Doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Vậy việc bảo toàn vốn của doanh nghiệp nhà nước được thực hiện như thế nào?

19/06/2019


Hình thức đầu tư ra ngoài doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhà nước

Hình thức đầu tư ra ngoài doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhà nước

Doanh nghiệp nhà nước có thể sử dụng vốn, tài sản, quyền sử dụng đất của doanh nghiệp để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp trong một số trường hợp nhất định. Vậy hình thức đầu tư ra ngoài doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhà nước được quy định như thế nào?

17/06/2019


Quản lý nợ phải trả của doanh nghiệp nhà nước

Quản lý nợ phải trả của doanh nghiệp nhà nước

Doanh nghiệp nhà nước quản lý nợ phải trả như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

17/06/2019


Quản lý nợ phải thu của doanh nghiệp nhà nước

Quản lý nợ phải thu của doanh nghiệp nhà nước

Doanh nghiệp nhà nước quản lý nợ phải thu như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

17/06/2019


Huy động vốn của doanh nghiệp nhà nước

Huy động vốn của doanh nghiệp nhà nước

Doanh nghiệp nhà nước được quyền huy động vốn theo một số hình thức nhất định. Vậy việc huy động vốn của doanh nghiệp nhà nước được quy định cụ thể như thế nào?

17/06/2019


bttop