TƯ VẤN HỢP ĐỒNG

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực chỉ được thực hiện khi có thỏa thuận bằng văn bản của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch.

05/01/2018


Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn

Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn

Các hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn được công chứng theo thủ tục luật định.

05/01/2018


Quyền và nghĩa vụ của các bên trong chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong chuyển nhượng toàn bộ  hoặc một phần dự án bất động sản

Chủ đầu tư và bên nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận trọng hợp đồng

05/01/2018


Điều kiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

Điều kiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

Dự án bất động sản được chuyển nhượng phải có các điều kiện theo quy định.

05/01/2018


Nguyên tắc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

Nguyên tắc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

Chủ đầu tư dự án bất động sản được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án cho chủ đầu tư khác để tiếp tục đầu tư kinh doanh

05/01/2018


Giá hợp đồng xây dựng

Giá hợp đồng xây dựng

Giá hợp đồng xây dựng là khoản kinh phí bên giao thầu cam kết trả cho bên nhận thầu để thực hiện công việc theo yêu cầu về khối lượng, chất lượng, tiến độ, điều kiện thanh toán, tạm ứng hợp đồng và các yêu cầu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng…

05/01/2018


Điều chỉnh hợp đồng xây dựng

Điều chỉnh hợp đồng xây dựng

Điều chỉnh hợp đồng xây dựng gồm điều chỉnh về khối lượng, tiến độ, đơn giá hợp đồng và các nội dung khác do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

05/01/2018


Hiệu lực của hợp đồng xây dựng

Hiệu lực của hợp đồng xây dựng

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng xây dựng là thời điểm ký kết hợp đồng hoặc thời điểm cụ thể khác do các bên hợp đồng thỏa thuận…

05/01/2018


Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng

Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng

Việc ký kết hợp đồng xây dựng phải dựa trên các nguyên tắc nhất định theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Điều kiện có hiệu lực của Hợp đồng mua bán hàng hóa

Điều kiện có hiệu lực của Hợp đồng mua bán hàng hóa

Luật Thương mại năm 2005 không quy định điều kiện để hợp đồng mua bán hàng hóa có hiệu lực. Vì vậy khi xem xét hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóa, cần dựa trên các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự quy định trong Bộ luật dân sự. Điều 122 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định

05/01/2018


Chuyển rủi ro trong Hợp đồng mua bán hàng hóa

Chuyển rủi ro trong Hợp đồng mua bán hàng hóa

Trong hợp đồng, các bên thường chú trọng đến chất lượng, số lượng hàng hóa; số tiền, phương thức thanh toán, cơ chế giải quyết tranh chấp…mà ít chú trọng đến nội dung “chuyển rủi ro” nếu có rủi ro xảy ra. Để đảm bảo quyền lợi của mình một cách tối đa, các bên trong hợp đồng nên chú ý về nội dung...

05/01/2018


Hợp đồng nhượng quyền thương mại

Hợp đồng nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ 

05/01/2018


bttop