Luật đầu tư số: 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014

05/01/2018

Luật này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.

Link Văn bản tại đây:

bttop