Mẫu đơn xin cấp lại chứng minh nhân dân mới nhất

04/04/2019

Dưới đây là Mẫu đơn xin cấp lại chứng minh thư do Luật Huy Thành cung cấp cho quý khách tham khảo. Liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 để được tìm hiểu thêm về các mẫu đơn trong lĩnh vực hành chính.

Ảnh chân dung 3cm x 4cm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————— 

                                                                                         .........., Ngày ...... tháng ....... năm...........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/ĐỔI/CẤP LẠI CHỨNG MINH NHÂN DÂN

                         Kính gửi: ……………………………..………………………………….………………………………….

Họ và tên khai sinh: ……………………………………………………………….………………………………….…………

Họ và tên gọi khác (nếu có): ……………………………………………………………………………………….……………

Ngày, tháng, năm sinh: ………./……../……….; Giới tính (Nam/nữ): …………………………………….……………………

Số CMND đã được cấp:

Cấp ngày: ………./………/……….. Nơi cấp: ………………………………….………………………………….……………

Dân tộc: …………….. Tôn giáo: ……………………………………………….…………………………………......................

Nơi đăng ký khai sinh: ………………………………………………………………………………….………………………..

Quê quán: …………………………………………………………………….………………………………….………………..

Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………….………………………………….....

Nghề nghiệp: ………………………… Trình độ học vấn: ………………………………..………………………………….......

Họ và tên cha: ………………………………………………………………………..………………………………….........................

Họ và tên mẹ: ……………………………………………………………………….………………………………….........................

Họ và tên vợ (chồng): ………………………………………………………………………………………………..............................

Hồ sơ hộ khẩu số: ……… Sổ đăng ký thường trú số: …….; Tờ số: ……… Số điện thoại: ………..………………………………….

Tôi đề nghị được cấp/đổi/cấp lại CMND, lý do: …………………………………….………………………………….………………

Tôi (có/không) …………………… đề nghị được xác nhận số CMND (9 số) đã được cấp.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…….., ngày ….. tháng ….. năm …..

Trưởng Công an xã, phường, thị trấn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
                                                                                                                                                                              NGƯỜI LÀM ĐƠN
                                                                                                                                                                               (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop