KIẾN THỨC TỔNG HỢP

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Theo quy định của pháp luật hiện hành, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm bao gồm những gì?

22/05/2019


Nhiệm vụ và quyền hạn của công chức kiểm dịch thực vật

Nhiệm vụ và quyền hạn của công chức kiểm dịch thực vật

Thực hiện việc kiểm tra, lấy mẫu trong quá trình kiểm dịch theo quy định có thuộc Nhiệm vụ và quyền hạn của công chức kiểm dịch thực vật không?

22/05/2019


Nội dung hoạt động môi giới bảo hiểm

Nội dung hoạt động môi giới bảo hiểm

Nội dung hoạt động môi giới bảo hiểm được quy định bao những nội dung nào theo quy định của pháp luật hiện hành?

22/05/2019


Nội dung hợp đồng đại lý bảo hiểm

Nội dung hợp đồng đại lý bảo hiểm

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nội dung hợp đồng đại lý bảo hiểm theo quy định pháp luật để Quý khách hàng tham khảo.

22/05/2019


Trách nhiệm của cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Trách nhiệm của cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Trách nhiệm của cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật trong hoạt động kiểm dịch thực vật được pháp luật quy định như thế nào?

22/05/2019


Kiểm dịch thực vật nội địa

Kiểm dịch thực vật nội địa

Chủ vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật khi vận chuyển vật thể từ vùng bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật đến các vùng khác phải được kiểm dịch thực vật nội địa.

22/05/2019


Nghĩa vụ của tổ chức hành nghề xử lý vật thể thực vật

Nghĩa vụ của tổ chức hành nghề xử lý vật thể thực vật

Tổ chức hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật có nghĩa vụ Chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật không?

22/05/2019


Quyền của tổ chức hành nghề xử lý vật thể thực vật

Quyền của tổ chức hành nghề xử lý vật thể thực vật

Tổ chức hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật có quyền Cấp chứng nhận đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật đã được xử lý không?

22/05/2019


Thu hồi Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thực vật

Thu hồi Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thực vật

Trường hợp nào thu hồi Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thực vật thuộc diện kiểm dịch thực vật?

22/05/2019


Giải thể doanh nghiệp bảo hiểm

Giải thể doanh nghiệp bảo hiểm

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về giải thể doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

22/05/2019


Nội dung hoạt động đại lý bảo hiểm

Nội dung hoạt động đại lý bảo hiểm

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nội dung hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

22/05/2019


Hiệu lực của Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thực vật

Hiệu lực của Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thực vật

Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật có giá trị trong thời hạn 05 năm.

21/05/2019


Kiểm soát đối với doanh nghiệp bảo hiểm có nguy cơ mất khả năng thanh toán

Kiểm soát đối với doanh nghiệp bảo hiểm có nguy cơ mất khả năng thanh toán

Việc kiểm soát đối với doanh nghiệp bảo hiểm có nguy cơ mất khả năng thanh toán được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

21/05/2019


Khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm

Khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định pháp luật để Quý khách hàng tham khảo.

21/05/2019


Thủ tục chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Thủ tục chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thủ tục chuyển giao hợp đồng bảo hiểm được tiến hành như thế nào?

21/05/2019


Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thực vật

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thực vật

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thực vật thuộc diện kiểm dịch thực vật bao gồm những gì?

21/05/2019


Điều kiện chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

 Điều kiện chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về điều kiện chuyển giao hợp đồng bảo hiểm theo quy định pháp luật để Quý khách hàng tham khảo.

21/05/2019


Cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thực vật

Cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thực vật

Trường hợp nào cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thực vật thuộc diện kiểm dịch thực vật?

21/05/2019


Những thay đổi của doanh nghiệp bảo hiểm phải được chấp thuận

Những thay đổi của doanh nghiệp bảo hiểm phải được chấp thuận

Quy định của pháp luật hiện hành về những thay đổi của doanh nghiệp bảo hiểm phải được chấp thuận?

21/05/2019


Thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm

Thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm

Việc thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

21/05/2019


bttop