KIẾN THỨC TỔNG HỢP

Giới hạn cấp tín dụng

Giới hạn cấp tín dụng

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về giới hạn cấp tín dụng theo quy định pháp luật mới nhất để các Quý khách hàng tham khảo.

12/11/2019


Các nội dung của séc theo quy định pháp luật

Các nội dung của séc theo quy định pháp luật

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về các nội dung của séc theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

11/11/2019


Thời hạn xuất trình yêu cầu thanh toán séc và địa điểm xuất trình

Thời hạn xuất trình yêu cầu thanh toán séc và địa điểm xuất trình

Thời hạn xuất trình yêu cầu thanh toán séc và địa điểm xuất trình được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

11/11/2019


Thực hiện thanh toán séc

Thực hiện thanh toán séc

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc thực hiện thanh toán séc theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

11/11/2019


Các trường hợp được miễn phí khi nhập cảnh

Các trường hợp được miễn phí khi nhập cảnh

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về các trường hợp được miễn phí khi nhập cảnh theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

08/11/2019


Hoàn thành thanh toán hối phiếu nhận nợ

Hoàn thành thanh toán hối phiếu nhận nợ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc hoàn thành thanh toán hối phiếu nhận nợ theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

08/11/2019


Thủ tục đăng ký hiến xác

Thủ tục đăng ký hiến xác

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thủ tục đăng ký hiến xác theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

08/11/2019


Nội dung của hối phiếu nhận nợ

Nội dung của hối phiếu nhận nợ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nội dung của hối phiếu nhận nợ theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

08/11/2019


Quyền truy đòi hối phiếu đòi nợ không được chấp nhận

Quyền truy đòi hối phiếu đòi nợ không được chấp nhận

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quyền truy đòi hối phiếu đòi nợ không được chấp nhận theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

08/11/2019


Hoàn thành thanh toán hối phiếu đòi nợ

Hoàn thành thanh toán hối phiếu đòi nợ

Việc hoàn thành thanh toán hối phiếu đòi nợ được quy định như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

08/11/2019


Xuất trình hối phiếu đòi nợ để thanh toán

Xuất trình hối phiếu đòi nợ để thanh toán

Việc xuất trình hối phiếu đòi nợ để thanh toán được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

07/11/2019


Thời hạn thanh toán hối phiếu đòi nợ

Thời hạn thanh toán hối phiếu đòi nợ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thời hạn thanh toán hối phiếu đòi nợ theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

07/11/2019


Người thụ hưởng hối phiếu đòi nợ

 Người thụ hưởng hối phiếu đòi nợ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về người thụ hưởng hối phiếu đòi nợ theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

07/11/2019


Chuyển nhượng hối phiếu đòi nợ bằng chuyển giao

Chuyển nhượng hối phiếu đòi nợ bằng chuyển giao

Việc chuyển nhượng hối phiếu đòi nợ bằng chuyển giao được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

07/11/2019


Quyền và nghĩa vụ của người ký chuyển nhượng hối phiếu đòi nợ

Quyền và nghĩa vụ của người ký chuyển nhượng hối phiếu đòi nợ

Theo quy định pháp luật hiện hành, quyền và nghĩa vụ của người ký chuyển nhượng bao gồm những gì? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

07/11/2019


Hình thức và nội dung ký chuyển nhượng hối phiếu đòi nợ

Hình thức và nội dung ký chuyển nhượng hối phiếu đòi nợ

Hình thức và nội dung ký chuyển nhượng hối phiếu đòi nợ được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

07/11/2019


Nguyên tắc chuyển nhượng hối phiếu đòi nợ

Nguyên tắc chuyển nhượng hối phiếu đòi nợ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nguyên tắc chuyển nhượng hối phiếu đòi nợ theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

07/11/2019


Xuất trình hối phiếu đòi nợ để yêu cầu chấp nhận

Xuất trình hối phiếu đòi nợ để yêu cầu chấp nhận

Việc xuất trình hối phiếu đòi nợ để yêu cầu chấp nhận được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

07/11/2019


Nội dung của hối phiếu đòi nợ

Nội dung của hối phiếu đòi nợ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nội dung của hối phiếu đòi nợ theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

07/11/2019


Mất công cụ chuyển nhượng

Mất công cụ chuyển nhượng

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về trường hợp mất công cụ chuyển nhượng theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

07/11/2019


bttop