LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hành chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hành chính, kiến thức Luật Hành chính, Tư vấn Luật Hành chính và Văn bản Pháp luật Hành chính.

Nhập khẩu xuất bản phẩm có nội dung bị cấm bị xử phạt thế nào?

Nhập khẩu xuất bản phẩm có nội dung bị cấm bị xử phạt thế nào?

Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi nhập khẩu xuất bản phẩm có nội dung bị cấm bị xử phạt thế nào?

26/04/2019


Vi phạm quy định về xuất khẩu, nhập khẩu xuất bản phẩm

Vi phạm quy định về xuất khẩu, nhập khẩu xuất bản phẩm

Theo quy định pháp luật hiện hành, vi phạm quy định về xuất khẩu, nhập khẩu xuất bản phẩm sẽ bị xử phạt hành chính ra sao?

26/04/2019


Vi phạm quy định về nhập khẩu, đăng ký, sử dụng máy photocopy màu

Vi phạm quy định về nhập khẩu, đăng ký, sử dụng máy photocopy màu

Vi phạm quy định về nhập khẩu, đăng ký, sử dụng máy photocopy màu sẽ bị xử phạt hành chính ra sao theo quy định pháp luật?

26/04/2019


Vi phạm quy định về in quá số lượng

Vi phạm quy định về in quá số lượng

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt hành chính vi phạm quy định về in quá số lượng theo quy định của pháp luật.

26/04/2019


In ấn phẩm báo chí chưa được cấp phép bị xử phạt thế nào?

In ấn phẩm báo chí chưa được cấp phép bị xử phạt thế nào?

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề in ấn phẩm báo chí chưa được cấp phép bị xử phạt thế nào để các Quý khách hàng tham khảo.

26/04/2019


Sửa chữa, tẩy xóa giấy phép hoạt động in bị xử phạt bao nhiêu?

Sửa chữa, tẩy xóa giấy phép hoạt động in bị xử phạt bao nhiêu?

Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi sửa chữa, tẩy xóa giấy phép hoạt động in bị xử phạt bao nhiêu?

26/04/2019


Vi phạm quy định về hoạt động in

Vi phạm quy định về hoạt động in

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt hành chính đối với vi phạm quy định về hoạt động in theo quy định pháp luật.

26/04/2019


Vi phạm quy định về liên kết trong hoạt động xuất bản

Vi phạm quy định về liên kết trong hoạt động xuất bản

Vi phạm quy định về liên kết trong hoạt động xuất bản sẽ bị xử phạt hành chính ra sao theo quy định pháp luật?

26/04/2019


Vi phạm quy định về trình bày, minh họa xuất bản phẩm

Vi phạm quy định về trình bày, minh họa xuất bản phẩm

Theo quy định pháp luật hiện hành, vi phạm quy định về trình bày, minh họa xuất bản phẩm sẽ bị xử phạt như thế nào?

26/04/2019


Vi phạm quy định về nội dung xuất bản phẩm

Vi phạm quy định về nội dung xuất bản phẩm

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt vi phạm quy định về nội dung xuất bản phẩm để các Quý khách hàng tham khảo.

26/04/2019


Chuyển nhượng giấy phép thành lập nhà xuất bản bị xử phạt thế nào?

Chuyển nhượng giấy phép thành lập nhà xuất bản bị xử phạt thế nào?

Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi chuyển nhượng giấy phép thành lập nhà xuất bản bị xử phạt thế nào?

26/04/2019


Vi phạm quy định về quy trình, thủ tục trong lĩnh vực xuất bản

Vi phạm quy định về quy trình, thủ tục trong lĩnh vực xuất bản

Theo quy định pháp luật, mức xử phạt hành chính đối với vi phạm quy định về quy trình, thủ tục trong lĩnh vực xuất bản là bao nhiêu?

26/04/2019


Vi phạm quy định về giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực xuất bản

Vi phạm quy định về giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực xuất bản

Vi phạm quy định về giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực xuất bản sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào?

26/04/2019


Vi phạm quy định về xuất khẩu, nhập khẩu báo chí

Vi phạm quy định về xuất khẩu, nhập khẩu báo chí

Theo quy định pháp luật hiện hành, vi phạm quy định về xuất khẩu, nhập khẩu báo chí sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào?

26/04/2019


Vi phạm quy định về lưu chiểu sản phẩm báo chí

Vi phạm quy định về lưu chiểu sản phẩm báo chí

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề xử phạt hành chính vi phạm quy định về lưu chiểu sản phẩm báo chí theo quy định pháp luật.

26/04/2019


Vi phạm quy định về phát hành sản phẩm báo chí

Vi phạm quy định về phát hành sản phẩm báo chí

Vi phạm quy định về phát hành sản phẩm báo chí sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào theo quy định của pháp luật?

26/04/2019


Vi phạm quy định về trình bày sản phẩm báo chí

Vi phạm quy định về trình bày sản phẩm báo chí

Theo quy định pháp luật hiện hành, mức xử phạt hành chính đối với vi phạm quy định về trình bày sản phẩm báo chí là bao nhiêu?

26/04/2019


Vi phạm quy định về cải chính trên báo chí

Vi phạm quy định về cải chính trên báo chí

Vi phạm quy định về cải chính trên báo chí sẽ bị xử phạt hành chính bao nhiêu theo quy định pháp luật hiện hành?

26/04/2019


Vi phạm quy định về cung cấp thông tin cho báo chí

 Vi phạm quy định về cung cấp thông tin cho báo chí

Mức xử phạt hành chính đối với vi phạm quy định về cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định pháp luật là bao nhiêu?

26/04/2019


Vi phạm quy định về hoạt động nghề nghiệp, sử dụng thẻ nhà báo

Vi phạm quy định về hoạt động nghề nghiệp, sử dụng thẻ nhà báo

Theo quy định pháp luật, vi phạm quy định về hoạt động nghề nghiệp, sử dụng thẻ nhà báo sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào?

26/04/2019


bttop