Mẫu đơn đề nghị trưng cầu giám định mới nhất

04/04/2019

Dưới đây là Mẫu đơn đề nghị trưng cầu giám định mới nhất do Luật Huy Thành cung cấp để quý khách tham khảo. Liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 để biết thêm những mẫu đơn trong lĩnh vực dân sự.

……….(1)………..                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
……….(2)………..                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         --------                                                                                  -----------------------------

           Số: …/...                                                                                                                      ........, Ngày ............ tháng ......... năm............

V/v trưng cầu giám định

 

                        Kính gửi: ................…………..(3)…………

Để có cơ sở cho việc giải quyết khiếu nại bảo đảm chính xác, khách quan, ...(2)... trưng cầu giám định các thông tin, tài liệu, bằng chứng sau đây:

………………………………………………………(4).................................................

.................................................................................................................................

Vậy đề nghị ...(3)... tiến hành giám định và gửi kết quả cho ...(2)... trước ngày...tháng ... năm ...

...(2)... cử ông (bà) ...(5)... trực tiếp bàn giao thông tin, tài liệu, bằng chứng và nhận kết quả giám định.

Kinh phí giám định (nếu phải chi trả) do ...(2)... chi trả theo quy định.

Rất mong sự quan tâm, hợp tác của ...(3)…/.

Nơi nhận:
- Như trên;
- ....(5)….;
- ....(6)….;
- Lưu: VT, hồ sơ.
Người đứng đầu cơ quan, 
tổ chức, đơn vị trưng cầu giám định
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị trưng cầu giám định.(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(3) Tên cơ quan, tổ chức được trưng cầu giám định.

(4) Thông tin, tài liệu, bằng chứng đề nghị giám định và nội dung cần giám định.

(5) Họ tên, chức vụ, chức danh của người được cử bàn giao thông tin, tài liệu, bằng chứng, tiếp nhận kết quả giám định.

(6) Đơn vị, bộ phận quản lý tài chính của cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị trưng cầu giám định.

 

Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

 

bttop