BIỂU MẪU DÂN SỰ

Mục Biểu mẫu - Thủ tục về Pháp luật Dân sự được Luật Huy Thành cập nhật và cung cấp liên tục nhằm phổ biến kiến thức pháp luật về Dân sự cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên phạm vi cả nước.

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN VỀ VIỆC GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN VỀ VIỆC GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Giấy ủy quyền về việc giao kết hợp đồng lao động được ban hành kèm theo Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

21/09/2018


Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm quyết định, bản án dân sự có hiệu lực

Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm quyết định, bản án dân sự có hiệu lực

Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm trong tố tụng dân sự được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/10/2013 của Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán...

05/01/2018


Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm quyết định, bản án dân sự có hiệu lực

Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm quyết định, bản án dân sự có hiệu lực

Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm trong tố tụng dân sự được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/10/2013 của Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán...

05/01/2018


Mẫu Đơn khởi kiện vụ án dân sự

Mẫu Đơn khởi kiện vụ án dân sự

Theo quy định thì Cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện quyền khởi kiện của mình phải soạn Đơn theo mẫu đơn khởi kiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 

05/01/2018


bttop