SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Dịch vụ pháp lý về Sở hữu trí tuệ là một trong những lĩnh vực thế mạnh của Luật Huy Thành. Với đội ngũ Luật sư kinh nghiệm, chuyên sâu sẽ hỗ trợ tốt nhất cho Quý Khách hàng trong quá trình đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của mình.

Quản lý và sử dụng phí đối với nước thải

Quản lý và sử dụng phí đối với nước thải

Quản lý và sử dụng phí đối với nước thải được pháp luật quy định như thế nào?

21/02/2019


Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan

Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan

Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan được pháp luật quy định như thế nào?

20/02/2019


Thực hiện chế độ báo cáo

Thực hiện chế độ báo cáo

Thực hiện chế độ báo cáo được pháp luật quy định như thế nào?

20/02/2019


Thông tin quản lý quyền tác giả, quyền liên quan

Thông tin quản lý quyền tác giả, quyền liên quan

Thông tin quản lý quyền tác giả, quyền liên quan được pháp luật quy định như thế nào?

20/02/2019


Khai thác, sử dụng bản ghi âm, ghi hình

Khai thác, sử dụng bản ghi âm, ghi hình

Khai thác, sử dụng bản ghi âm, ghi hình được pháp luật quy định như thế nào?

19/02/2019


Thu, phân chia tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất

Thu, phân chia tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất

Thu, phân chia tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất được pháp luật quy định như thế nào?

19/02/2019


Nguyên tắc xác định tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất

Nguyên tắc xác định tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất

Nguyên tắc xác định tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất được pháp luật quy định như thế nào?

19/02/2019


Biểu mức tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất

Biểu mức tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất

Biểu mức tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất được pháp luật quy định như thế nào?

19/02/2019


Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan

Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan

Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan được pháp luật quy định như thế nào?

19/02/2019


Hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan quy định như thế nào?

19/02/2019


Phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan được pháp luật quy định như thế nào?

19/02/2019


Hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan được pháp luật quy định như thế nào?

19/02/2019


Bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả, bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan

Bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả, bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan

Bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả, bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan được pháp luật quy định như thế nào?

19/02/2019


Thời hạn cấp, cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Thời hạn cấp, cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Thời hạn cấp, cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan được pháp luật quy định như thế nào?

19/02/2019


Hồ sơ cấp, cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Hồ sơ cấp, cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Hồ sơ cấp, cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan được pháp luật quy định như thế nào?

19/02/2019


Cấp, cấp lại, đổi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Cấp, cấp lại, đổi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Cấp, cấp lại, đổi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan được pháp luật quy định như thế nào?

19/02/2019


Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định pháp luật.

18/02/2019


Sử dụng chương trình phát sóng

Sử dụng chương trình phát sóng

Khi sử dụng các tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình để sản xuất chương trình phát sóng, tổ chức phát sóng phải thực hiện nghĩa vụ với chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan theo quy định pháp luật.

18/02/2019


Sử dụng bản ghi âm, ghi hình

Sử dụng bản ghi âm, ghi hình

Mục đích của việc sử dụng bản ghi âm, ghi hình được pháp luật quy định như thế nào?

18/02/2019


Bản sao tạm thời là gì?

Bản sao tạm thời là gì?

Bản sao tạm thời được pháp luật quy định như thế nào?

18/02/2019


bttop