CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng  sản phẩm, hàng hóa

Quy định của pháp luật hiện hành về việc khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng  sản phẩm, hàng hóa?

18/07/2019


Các trường hợp không phải bồi thường thiệt hại về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Các trường hợp không phải bồi thường thiệt hại về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Các trường hợp không phải bồi thường thiệt hại về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định pháp luật hiện hành.

18/07/2019


Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về chất lượng sản phẩm, hàng hóa được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

18/07/2019


Các thiệt hại phải bồi thường do hàng hóa không bảo đảm chất lượng

Các thiệt hại phải bồi thường do hàng hóa không bảo đảm chất lượng

Quy định của pháp luật hiện hành về các thiệt hại phải bồi thường do hàng hóa không bảo đảm chất lượng?

18/07/2019


Thời hiệu khiếu nại, khởi kiện tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Thời hiệu khiếu nại, khởi kiện tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Thời hiệu khiếu nại, khởi kiện tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa được pháp luật quy định như thế nào?

18/07/2019


Hình thức giải quyết tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Hình thức giải quyết tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Hình thức giải quyết tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

18/07/2019


Tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

18/07/2019


Điều kiện cơ sở vật chất phòng khám đa khoa

Điều kiện cơ sở vật chất phòng khám đa khoa

Điều kiện về cơ sở vật chất là một trong những điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa.

18/07/2019


Thanh tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Thanh tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc thanh tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

18/07/2019


Điều kiện quy mô phòng khám đa khoa

Điều kiện quy mô phòng khám đa khoa

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa bao gồm điều kiện về quy mô phòng khám đa khoa.

18/07/2019


Nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa được quy định như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành?

18/07/2019


Nhiệm vụ của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nhiệm vụ của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nhiệm vụ của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa được quy định như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành?

18/07/2019


Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh xá thuộc lực lượng Công an nhân dân

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh xá thuộc lực lượng Công an nhân dân

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh xá thuộc lực lượng Công an nhân dân được pháp luật quy định như thế nào?

18/07/2019


Quyền hạn của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Quyền hạn của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Quyền hạn của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

18/07/2019


Phân công trách nhiệm của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Phân công trách nhiệm của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Việc phân công trách nhiệm của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa được quy định như thế nào?

18/07/2019


Xử lý kết quả kiểm định hàng hóa

Xử lý kết quả kiểm định hàng hóa

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc xử lý kết quả kiểm định hàng hóa theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

18/07/2019


Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện bao gồm: cơ sở y tế, thiết bị, quy mô, nhân sự, tổ chức bệnh viện.

18/07/2019


Trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

18/07/2019


Điều kiện về nhân sự bệnh viện

Điều kiện về nhân sự bệnh viện

Điều kiện về nhân sự bệnh viện phải đạt số lượng người hành nghề làm việc toàn thời gian (cơ hữu) trong từng khoa phải đạt tỷ lệ ít nhất là 50% trên tổng số người hành nghề trong khoa.

18/07/2019


Điều kiện về thiết bị y tế, tổ chức bệnh viện

Điều kiện về thiết bị y tế, tổ chức bệnh viện

Để được cấp Giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thì phải đáp ứng điều kiện về thiết bị y tế, tổ chức bệnh viện.

18/07/2019


bttop