VĂN BẢN THUẾ - TÀI CHÍNH

Hệ thống văn bản pháp luật Thuế, Tài chính với số lượng rất lớn. Luật Huy Thành sẽ cập nhật nhiều nhất có thể để Quý Khách hàng có thể tham khảo, tải về khi cần.

Thông tư số 119/2014/TT - BTC về cải cách thuế có hiệu lực từ ngày 01/9/2014

Thông tư số 119/2014/TT - BTC về cải cách thuế có hiệu lực từ ngày 01/9/2014

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,¬¬ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải...

05/01/2018


Luật sửa đổi bổ sung một số điều cửa Luật Thế giá trị gia tăng

Luật sửa đổi bổ sung một số điều cửa Luật Thế giá trị gia tăng

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12.

05/01/2018


Nghị định 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 về phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải

Nghị định 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 về phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải

Nghị định này quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

05/01/2018


Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Nghị định này quy định về đối tượng chịu thuế, căn cứ tính thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế và hoàn thuế bảo vệ môi trường.

05/01/2018


Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14/9/2012 quy định về sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Nghị định 67/2011/NĐ-CP

Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14/9/2012 quy định về sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Nghị định 67/2011/NĐ-CP

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường,

05/01/2018


Nghị định số 74/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/8/2011 quy định về Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Nghị định số 74/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/8/2011 quy định về Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Nghị định này quy định về đối tượng chịu phí, người nộp phí, mức thu và quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

05/01/2018


Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 ngày 14/7/2011 về Biểu Thuế bảo vệ môi trường

Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 ngày 14/7/2011 về Biểu Thuế bảo vệ môi trường

Căn cứ vào Luật thuế Bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12, Ủy Ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị Quyết này nhằm quy định chi tiết biểu thuế  cho các loại hàng hóa đặc thù có ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện môi trường.

05/01/2018


Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật thuế sử  dụng đất phi nông nghiệp

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

05/01/2018


Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12

Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế; người nộp thuế; căn cứ tính thuế; đăng ký, khai, tính và nộp thuế; miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

05/01/2018


Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng

Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng về người nộp thuế, đối tượng không chịu thuế, giá tính thuế, thuế suất, phương pháp tính thuế, khấu trừ thuế, hoàn thuế và nơi nộp thuế.

05/01/2018


Nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá

Nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá

Nghị định này quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng ngày 19 tháng 6 năm 2013 và Điểm 2 Khoản 6, Điểm 2b Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 19 tháng 6 năm 2013.

05/01/2018


Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng

Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12.

05/01/2018


Luật Thuế Giá trị gia tăng năm 2008

Luật Thuế Giá trị gia tăng năm 2008

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng. 

05/01/2018


Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính Thuế

Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính Thuế

Vi phạm hành chính về thuế bao gồm vi phạm quy định của Luật quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế (sau đây gọi là Luật quản lý thuế) đối với: Các loại thuế; tiền thuê đất, thuê mặt nước; tiền sử dụng đất; thu từ khai thác tài nguyên khoáng sản và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý thu theo quy...

05/01/2018


Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

Nghị định này quy định về các hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về giá, phí, lệ phí, hóa đơn. Các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến quản lý nhà nước về...

05/01/2018


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế: 1. Bổ sung các khoản 4, 5 và 6 vào Điều 4 như sau: “4. Áp dụng cơ chế quản lý rủi ro trong quản lý thuế: a) Việc áp dụng cơ chế quản lý rủi ro trong quản lý thuế bao gồm: thu thập thông tin, dữ liệu liên quan đến người nộp thuế; xây dựng các bộ tiêu chí quản lý thuế; đánh giá việc tuân thủ pháp...

05/01/2018


Luật Quản thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006

Luật Quản thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006

Luật này quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Nghị định 45/201/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ quy định về Lệ phí trước bạ

Nghị định 45/201/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ quy định về Lệ phí trước bạ

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về đối tượng chịu lệ phí trước bạ, người nộp lệ phí trước bạ, các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ, căn cứ tính lệ phí trước bạ, ghi nợ, miễn lệ phí trước bạ.

05/01/2018


Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ

Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ như sau: 1. Sửa đổi Khoản 10 Điều 4: “10. Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà...

05/01/2018


Nghị định số: 60/2012/NĐ-CP

Nghị định số: 60/2012/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 29/2012/QH13 VỀ BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THUẾ NHẰM THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN

05/01/2018


bttop