Mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự mới nhất

03/04/2019

Dưới đây là Mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự mới nhất của Luật Huy Thành cung cấp cho khách hàng, liện hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 để được biết thêm nhiều mẫu đơn trong lĩnh vực dân sự.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

.............., Ngày ....... tháng ....... năm..........

ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

 

                           Kính gửi:  CỤC/CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ................................................................

Họ và tên người yêu cầu thi hành án:...........................địa chỉ: ..............................................................................

Họ và tên người được thi hành án ...............................địa chỉ:...............................................................................

Họ và tên người phải thi hành án .................................địa chỉ:..............................................................................

1. Nội dung yêu cầu thi hành án:

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

2. Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có)

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

3. Các tài liệu kèm theo

- Bản án, Quyết định số ..................ngày  ...tháng .....năm ....... của ......................................................................

- Tài liệu thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có).

- Tài liệu có liên quan khác ....................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

 

                                                                                                                                           Người yêu cầu thi hành án

                                                                                                                                      (Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)                 

        

Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop