MẪU ĐƠN XIN CẤP GIẤY XÁC NHẬN KHÔNG CÓ QUỐC TỊCH VIỆT NAM

18/05/2018

Dưới đây là mẫu đơn xin cấp giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hành chính Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

--------------------

................., ngày ...... tháng ...... năm 20….


 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY XÁC NHẬN
KHÔNG CÓ QUỐC TỊCH VIỆT NAM

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố: ....................

 

Tôi là (Họ tên người làm đơn) (1):...................................................................................

 

Giới tính:...........................................................................................................................

 

Ngày, tháng, năm sinh:.....................................................................................................

 

Nơi sinh:...........................................................................................................................

 

Dân tộc:......................................... Quốc tịch:..................................................................

 

Nghề nghiệp:.....................................................................................................................

 

Nơi làm việc:.....................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 

Nơi thường trú/Tạm trú hiện nay (2):................................................................................

..........................................................................................................................................

 

Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (3):................................................................................

 

Số:............................ Cấp tại:..................................., ngày.........tháng........năm..............

 

Có giá trị đến ngày....... tháng....... năm ...........................................................................

Họ tên cha:.......................................................................................................................

 

Quê quán:.........................................................................................................................

 

Dân tộc:.......................................... Quốc tịch:.................................................................

 

Nghề nghiệp/Nơi làm việc:...............................................................................................

 

Nơi thường trú/Tạm trú hiện nay:.....................................................................................

..........................................................................................................................................

 

Họ tên mẹ:.........................................................................................................................

 

Quê quán:..........................................................................................................................

 

Dân tộc:.................................... Quốc tịch:.........................................................................

 

Nghề nghiệp/Nơi làm việc:.................................................................................................

 

Nơi thường trú/Tạm trú hiện nay:.......................................................................................

............................................................................................................................................

 

Tôi làm đơn này đề nghị Quý cơ quan xem xét, cấp cho tôi Giấy xác nhận không có quốc tịch Việt nam. 

 

Mục đích xin cấp Giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam (4):...................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về lời khai của mình.

 

Giấy tờ kèm theo:

- ...........................

-............................

-............................

                          Người làm đơn
                        (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Trên đây là các nội dung tư vấn về mẫu đơn xin cấp giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop