KIẾN THỨC DOANH NGHIỆP

Hiểu biết pháp luật Doanh nghiệp là rất cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Doanh nghiệp để Quý Khách hàng tham khảo.

Tên, trụ sở chính của tổ chức tài chính vi mô

Tên, trụ sở chính của tổ chức tài chính vi mô

Tổ chức tài chính vi mô được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn.Vậy tên, trụ sở chính của tổ chức tài chính vi mô được quy định như thế nào?

10/06/2019


Trình tự cấp Giấy phép đối với tổ chức tài chính vi mô

Trình tự cấp Giấy phép đối với tổ chức tài chính vi mô

Trình tự cấp Giấy phép đối với tổ chức tài chính vi mô được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

06/06/2019


Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đối với tổ chức tài chính vi mô

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đối với tổ chức tài chính vi mô

Tổ chức tài chính vi mô phải chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép theo quy định. Vậy thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đối với tổ chức tài chính vi mô bao gồm những gì?

06/06/2019


Chủ sở hữu, thành viên sáng lập tổ chức tài chính vi mô

Chủ sở hữu, thành viên sáng lập tổ chức tài chính vi mô

Tổ chức, cá nhân muốn trở thành chủ sở hữu, thành viên sáng lập tổ chức tài chính vi mô phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

06/06/2019


Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động tổ chức tài chính vi mô

Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động tổ chức tài chính vi mô

Tổ chức tài chính vi mô được cấp Giấy phép hoạt động khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. Vậy điều kiện cấp Giấy phép hoạt động tổ chức tài chính vi mô bao gồm những gì?

06/06/2019


Trách nhiệm của ngân hàng hợp tác xã đối với quỹ tín dụng nhân dân

Trách nhiệm của ngân hàng hợp tác xã đối với quỹ tín dụng nhân dân

Trách nhiệm của ngân hàng hợp tác xã đối với tổ chức tín dụng được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

04/06/2019


Quyền hạn ngân hàng hợp tác xã đối với quỹ tín dụng nhân dân

Quyền hạn ngân hàng hợp tác xã đối với quỹ tín dụng nhân dân

Quyền hạn ngân hàng hợp tác xã đối với quỹ tín dụng nhân dân bao gồm những gì? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

04/06/2019


Tổ chức Đại hội thành viên ngân hàng hợp tác xã

Tổ chức Đại hội thành viên ngân hàng hợp tác xã

Đại hội thành viên ngân hàng hợp tác xã có thể tổ chức dưới hình thức Đại hội toàn thể thành viên hoặc Đại hội đại biểu thành viên.

04/06/2019


Thẩm quyền của Đại hội thành viên ngân hàng hợp tác xã

Thẩm quyền của Đại hội thành viên ngân hàng hợp tác xã

Đại hội thành viên ngân hàng hợp tác xã có thẩm quyền thảo luận và quyết định những vấn đề nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo bài tư vấn Thẩm quyền của Đại hội thành viên ngân hàng hợp tác xã để hiểu rõ hơn.

04/06/2019


Đại hội thành viên ngân hàng hợp tác xã

Đại hội thành viên ngân hàng hợp tác xã

Đại hội thành viên ngân hàng hợp tác xã được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

04/06/2019


Chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã

Chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã

Thành viên ngân hàng hợp tác xã chấm dứt tư cách thành viên khi nào? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

04/06/2019


Điều kiện để trở thành thành viên ngân hàng hợp tác xã

Điều kiện để trở thành thành viên ngân hàng hợp tác xã

Để trở thành thành viên ngân hàng hợp tác xã thì các tổ chức phải đáp ứng các điều kiện nhất định. Vậy điều kiện để trở thành thành viên ngân hàng hợp tác xã được quy định như thế nào?

04/06/2019


Chuyển nhượng, hoàn trả vốn góp của ngân hàng hợp tác xã

Chuyển nhượng, hoàn trả vốn góp của ngân hàng hợp tác xã

Hoạt động chuyển nhượng, hoàn trả vốn góp của ngân hàng hợp tác xã được thực hiện như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

04/06/2019


Góp vốn tham gia ngân hàng hợp tác xã

Góp vốn tham gia ngân hàng hợp tác xã

Việc góp vốn tham gia ngân hàng hợp tác xã được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

28/05/2019


Vốn điều lệ ngân hàng hợp tác xã được quy định như thế nào?

Vốn điều lệ ngân hàng hợp tác xã được quy định như thế nào?

Vốn điều lệ ngân hàng hợp tác xã là số vốn ghi trong Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã. Vậy vốn điều lệ ngân hàng hợp tác xã bao gồm những gì?

28/05/2019


Nội dung Giấy phép ngân hàng hợp tác xã

Nội dung Giấy phép ngân hàng hợp tác xã

Nội dung Giấy phép ngân hàng hợp tác xã bao gồm những gì? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

28/05/2019


Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép ngân hàng hợp tác xã chuyển đổi từ Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép ngân hàng hợp tác xã chuyển đổi từ Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép ngân hàng hợp tác xã chuyển đổi từ Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương bao gồm những gì?

28/05/2019


Thủ tục cấp Giấy phép ngân hàng hợp tác xã được chuyển đổi từ Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương

Thủ tục cấp Giấy phép ngân hàng hợp tác xã được chuyển đổi từ Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương

Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép ngân hàng hợp tác xã được chuyển đổi từ Quỹ tín dụng nhân dân thực hiện như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

28/05/2019


Thủ tục chấp thuận việc chuyển đổi Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương thành ngân hàng hợp tác xã

Thủ tục chấp thuận việc chuyển đổi Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương thành ngân hàng hợp tác xã

Thủ tục chấp thuận việc chuyển đổi Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương thành ngân hàng hợp tác xã được thực hiện như thế nào?

27/05/2019


Đại hội chuyển đổi Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương thành ngân hàng hợp tác xã

Đại hội chuyển đổi Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương thành ngân hàng hợp tác xã

Đại hội chuyển đổi Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương thành ngân hàng hợp tác xã được thành lập và tổ chức như thế nào?

27/05/2019


bttop