KIẾN THỨC DOANH NGHIỆP

Hiểu biết pháp luật Doanh nghiệp là rất cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Doanh nghiệp để Quý Khách hàng tham khảo.

Quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu về thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu về thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu về thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được quy định như thế nào?

19/06/2019


Đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp

Đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp

Đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

19/06/2019


Cơ quan đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp nhà nước

Cơ quan đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp nhà nước

Cơ quan đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp nhà nước là ai? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

19/06/2019


Quyền, trách nhiệm của người đại diện phần vốn của doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Quyền, trách nhiệm của người đại diện phần vốn của doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Quyền, trách nhiệm của người đại diện phần vốn của doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được quy định như thế nào?

19/06/2019


Quyền, trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước

Quyền, trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước

Người đại diện phần vốn góp nhà nước có các quyền và trách nhiệm gì? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

19/06/2019


Cử người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp

Cử người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp

Việc cử người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp được thực hiện như thế nào?

19/06/2019


Tiêu chuẩn người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp

Tiêu chuẩn người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp

Tiêu chuẩn người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp được quy định như thế nào?

19/06/2019


Bảo toàn vốn của doanh nghiệp nhà nước

Bảo toàn vốn của doanh nghiệp nhà nước

Doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Vậy việc bảo toàn vốn của doanh nghiệp nhà nước được thực hiện như thế nào?

19/06/2019


Hình thức đầu tư ra ngoài doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhà nước

Hình thức đầu tư ra ngoài doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhà nước

Doanh nghiệp nhà nước có thể sử dụng vốn, tài sản, quyền sử dụng đất của doanh nghiệp để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp trong một số trường hợp nhất định. Vậy hình thức đầu tư ra ngoài doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhà nước được quy định như thế nào?

17/06/2019


Quản lý nợ phải trả của doanh nghiệp nhà nước

Quản lý nợ phải trả của doanh nghiệp nhà nước

Doanh nghiệp nhà nước quản lý nợ phải trả như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

17/06/2019


Quản lý nợ phải thu của doanh nghiệp nhà nước

Quản lý nợ phải thu của doanh nghiệp nhà nước

Doanh nghiệp nhà nước quản lý nợ phải thu như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

17/06/2019


Huy động vốn của doanh nghiệp nhà nước

Huy động vốn của doanh nghiệp nhà nước

Doanh nghiệp nhà nước được quyền huy động vốn theo một số hình thức nhất định. Vậy việc huy động vốn của doanh nghiệp nhà nước được quy định cụ thể như thế nào?

17/06/2019


Vốn điều lệ của doanh nghiệp nhà nước

Vốn điều lệ của doanh nghiệp nhà nước

Vốn điều lệ của doanh nghiệp nhà nước được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

17/06/2019


Trình tự, thủ tục lập hồ sơ đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp

Trình tự, thủ tục lập hồ sơ đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp

Trình tự, thủ tục lập hồ sơ đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp được quy định như thế nào?

17/06/2019


Phạm vi đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp

Phạm vi đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp

Việc mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp được thực hiện thông qua mua lại cổ phần hoặc vốn góp tại các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật có liên quan.Vậy phạm vi đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp được quy định như thế nào?

17/06/2019


Trình tự, thủ tục đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp đang hoạt động

Trình tự, thủ tục đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp đang hoạt động

Việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp đang hoạt động được thực hiện như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

17/06/2019


Phương thức xác định vốn điều lệ đối với doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động

Phương thức xác định vốn điều lệ đối với doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động

Vốn điều lệ đối với doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động thực hiện dựa trên căn cứ nào? Phương thức xác định vốn điều lệ đối với doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động được quy định như thế nào?

17/06/2019


Hành vi bị cấm trong lĩnh vực đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Hành vi bị cấm trong lĩnh vực đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Hành vi bị cấm trong lĩnh vực đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp bao gồm những gì? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

17/06/2019


Trình tự, thủ tục đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp nhà nước

Trình tự, thủ tục đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp nhà nước

Trình tự, thủ tục đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp nhà nước được thực hiện như thế nào? Mời mọi người tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

14/06/2019


Phạm vi đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp nhà nước

Phạm vi đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp nhà nước

Phạm vi đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp nhà nước bao gồm những gì? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

14/06/2019


bttop