KIẾN THỨC THUẾ TÀI CHÍNH

Lĩnh vực Pháp luật Thuế rất rộng lớn, Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Thuế để Quý Khách hàng tham khảo.

QUẢN LÝ NGÂN QUỸ NHÀ NƯỚC

QUẢN LÝ NGÂN QUỸ NHÀ NƯỚC

Quản lý ngân quỹ nhà nước nhằm đảm bảo tập trung nhanh mọi nguồn thu nhằm đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước và các đơn vị giao dịch tại Kho bạc Nhà nước.

08/05/2018


CĂN CỨ LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

CĂN CỨ LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước là khâu tạo tiền đề cho các khâu tiếp theo của quá trình NSNN. Cần xác định căn cứ lập dự toán ngân sách phù hợp để xây dựng được bản dự toán hoàn chỉnh, hợp lý.

08/05/2018


TRỊ GIÁ HẢI QUAN

TRỊ GIÁ HẢI QUAN

Luật sư cho tôi hỏi trị giá hải quan là gì? Hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa nhập khẩu được xác định trị giá hải quan như thế nào?

08/05/2018


CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Luật sư cho tôi hỏi chi thường xuyên là gì? Đặc điểm của khoản chi này trong hệ thống nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước?

07/05/2018


PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Việc hình thành hệ thống ngân sách nhà nước gồm nhiều cấp thì việc phân cấp quản lý ngân sách nhà nước là một tất yếu khách quan. Bởi vì mỗi cấp ngân sách nhà nước đều có nhiệm vụ thu, chi mang tính độc lập.

07/05/2018


KHOẢN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

KHOẢN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Luật sư cho tôi hỏi cơ cấu khoản thu nguồn thu ngân sách địa phương gồm những khoản thu gì và căn cứ vào đâu?

07/05/2018


KHOẢN THU NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

KHOẢN THU NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

Hệ thống ngân sách nhà nước gồm: ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Các khoản thu mỗi cấp có sự khác nhau. Ở bài viết này chúng tôi xin được đề cập đến khoản thu ngân sách trung ương.

07/05/2018


ĐIỀU KIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

ĐIỀU KIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Để thực hiện chi ngân sách có hiệu quả, sử dụng hợp lý để tận dụng triệt để các nguồn thu, tránh lãng phí thất thoát các chủ thể cần phải tuân thủ những điều kiện chi ngân sách nhà nước cụ thể.

07/05/2018


BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Luật sư cho tôi hỏi bội chi ngân sách nhà nước là gì? Nguồn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước là từ đâu và được sử dụng như thế nào?

04/05/2018


NGUYÊN NHÂN BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

NGUYÊN NHÂN BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Bội chi ngân sách nhà nước là tổng số chi lớn hơn tổng số thu trong năm ngân sách, tình trạng mất cân đối của ngân sách. Nguyên nhân bội chi ngân sách nhà nước xuất phát từ nhiều khía cạnh.

04/05/2018


NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Để phát huy vai trò, chức năng của ngân sách nhà nước trong đời sống kinh tế – xã hội, có thể thấy các nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước có ý nghĩa rất lớn.

04/05/2018


NGUYÊN TẮC CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

NGUYÊN TẮC CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Cân đối ngân sách là sự cân bằng giữa tổng số thu và tổng số chi bằng tiền của nhà nước. Nguyên tắc cân đối ngân sách nhà nước đã trở thành một trong những nguyên tắc quan trọng trong Luật NSNN năm 2015.

04/05/2018


VAI TRÒ CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

VAI TRÒ CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Trong nền kinh tế thị trường vai trò của Ngân sách nhà nước được thay đổi và trở nên hết sức quan trọng.

27/04/2018


ĐẶC ĐIỂM NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

ĐẶC ĐIỂM NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Việc chỉ ra đặc điểm ngân sách Nhà nước có ý ngĩa lớn để nhận thấy được tầm quan trọng của ngân sách đồng thời giúp phân biệt với các loại ngân sách của các chủ thể khác.

27/04/2018


Ý NGHĨA VIỆC PHÂN LOẠI THUẾ

Ý NGHĨA VIỆC PHÂN LOẠI THUẾ

Có nhiều căn cứ để phân loại thuế. Ý nghĩa việc phân loại thuế rất quan trọng đối với các nhà lập pháp, hành pháp. 

27/04/2018


VAI TRÒ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

VAI TRÒ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Thuế thu nhập cá nhân là một một loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập thực nhận của các cá nhân trong một năm, từng tháng hoặc từng lần. Vai trò của thuế thu nhập cá nhân có ý nghĩa quan trọng.

27/04/2018


NGUYÊN TẮC ĐÁNH THUẾ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

NGUYÊN TẮC ĐÁNH THUẾ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Nguyên tắc đánh thuế là hệ thống quan điểm chỉ đạo chi phối sâu sắc việc đề ra hoặc xóa bỏ hệ thống thuế của một quốc gia, có ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình vận hành của hệ thống pháp luật.

26/04/2018


THUẾ GIÁN THU

THUẾ GIÁN THU

Việc phân loại thuế dựa vào mối quan hệ giữa người nộp thuế hoặc người chịu thuế và nhà nước chia thuế thành thuế trực thu và thuế gián thu. Trong đó thuế gián thu là loại thuế quan trọng.

26/04/2018


THUẾ TRỰC THU GỒM LOẠI THUẾ NÀO?

THUẾ TRỰC THU GỒM LOẠI THUẾ NÀO?

Có thể thấy thuế trực thu là loại thuế có người nộp thuế đồng thời là người chịu thuế. Theo đó, thuế trực thu gồm những loại thuế mà người nộp thuế và người chịu thuế là cùng một đối tượng.

26/04/2018


ĐẶC ĐIỂM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

ĐẶC ĐIỂM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Thuế giá trị gia tăng là loại thuế tính trên giá trị gia tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Đặc điểm thuế giá trị gia tăng có nét riêng.

26/04/2018


bttop