KIẾN THỨC PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Lĩnh vực Pháp luật Dân sự rất rộng lớn, bao hàm rất nhiều lĩnh vực, quan hệ trong đời sống xã hội. Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Dân sự để Quý Khách hàng tham khảo.

NHỮNG NỘI DUNG TRONG ĐIỀU LỆ CỦA PHÁP NHÂN

NHỮNG NỘI DUNG TRONG ĐIỀU LỆ CỦA PHÁP NHÂN

Hiện nay, theo pháp luật Việt Nam, pháp nhân gồm hai loại là pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại. Khi thành lập và hoạt động pháp nhân phải có điều lệ trong trường hợp pháp luật có quy định. Vậy điều lệ của pháp nhân gồm những nội dung gì?

31/05/2018


PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁP NHÂN PHI THƯƠNG MẠI

PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁP NHÂN PHI THƯƠNG MẠI

Pháp nhân là một tổ chức được thành lập hợp pháp, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ theo luật định, có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình, nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập. Pháp nhân bao gồm pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại.

31/05/2018


HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ MẤT TÍCH

HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ MẤT TÍCH

Việc hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích có ảnh hưởng rất lớn đến các quyền và nghĩa vụ của những người liên quan. Khi người bị tuyên bố mất tích trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích đối với người đó.

31/05/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ

Khi một người biệt tích 06 tháng liền trở lên thì những người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự và có thể yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú theo quy định....

31/05/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI GIÁM HỘ

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI GIÁM HỘ

Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ định hoặc người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ lựa chọn người giám hộ cho mình thì khi họ ở tình trạng cần được giám hộ để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành...

31/05/2018


QUYỀN NHÂN THÂN TRONG HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

QUYỀN NHÂN THÂN TRONG HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Mỗi một cá nhân đều có quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình. Quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình luôn được pháp luật bảo vệ.

31/05/2018


QUYỀN VỀ ĐỜI SỐNG RIÊNG TƯ, BÍ MẬT CÁ NHÂN, BÍ MẬT GIA ĐÌNH

QUYỀN VỀ ĐỜI SỐNG RIÊNG TƯ, BÍ MẬT CÁ NHÂN, BÍ MẬT GIA ĐÌNH

Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là quyền cơ bản của con người được pháp luật ghi nhận và bảo vệ.

31/05/2018


QUYỀN XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH

QUYỀN XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH

Hiện nay pháp luật đã có quy định rất cụ thể về việc xác định lại giới tính, chuyển đổi giới tính. Quyền xác định lại giới tính và chuyển đổi giới tính đã được ghi nhận trong Bộ luật dân sự thể hiện sự tôn trọng giới tính của mỗi cá nhân.

31/05/2018


QUYỀN HIẾN, NHẬN MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI VÀ HIẾN XÁC, LẤY XÁC

QUYỀN HIẾN, NHẬN MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI VÀ HIẾN XÁC, LẤY XÁC

Việc hiến, nhận mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác, lấy xác đang dần trở nên phổ biến hơn. Vậy quyền hiến, nhận mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác, lấy xác được quy định như thế nào?

31/05/2018


NGHĨA VỤ CỦA BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGHĨA VỤ CỦA BÊN ĐƯỢC  ỦY QUYỀN

Thế nào là hợp đồng ủy quyền và  nghĩa vụ của các bên được ủy quyền là gì theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015?

22/05/2018


ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Tôi đã tham gia hợp đồng ủy quyền, nhưng bây giờ vì có một số lý do khiến tôi không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng. Vậy, tôi có được đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền không?

22/05/2018


ỦY QUYỀN LẠI THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

ỦY QUYỀN LẠI THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

Thế nào là hợp đồng ủy quyền. Theo Bộ luật Dân sự 2015 thì Bên được ủy quyền có được ủy quyền lại cho người khác không?

22/05/2018


THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Tôi đã tham gia hợp đồng ủy quyền.Tôi rất muốn biết thế là hợp đồng là hợp đồng ủy quyền và thời hạn của hợp đồng ủy quyền là bao lâu?

22/05/2018


QUYỀN CỦA BÊN ỦY QUYỀN

QUYỀN CỦA BÊN ỦY QUYỀN

Tôi đã tham gia hợp đồng ủy quyền.Tôi rất muốn biết thế nào là hợp đồng ủy quyền và khi tham gia hợp đồng này thì quyền của bên ủy quyền gồm các quyền gì ?

22/05/2018


QUYỀN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

QUYỀN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Thế nào là hợp đồng ủy quyền và quyền của bên được ủy quyền gồm những quyền gì theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015?

22/05/2018


NGHĨA VỤ CỦA BÊN ỦY QUYỀN

NGHĨA VỤ CỦA BÊN ỦY QUYỀN

Tôi đã tham gia hợp đồng ủy quyền.Tôi rất muốn biết thế nào là hợp đồng ủy quyền và nghĩa vụ của bên ủy quyền  khi tham gia hợp đồng này có những nghĩa vụ gì? 

22/05/2018


TRẢ LẠI TÀI SẢN GỬI GIỮ 2015

TRẢ LẠI TÀI SẢN GỬI GIỮ 2015

Hợp đồng gửi giữ tài sản là gì. Có những quy định gì liên quan đến việc trả lại tài sản gửi giữ trong hợp đồng gửi giữ tài sản.

22/05/2018


TRẢ TIỀN CÔNG TRONG HỢP ĐỒNG GỬI GIỮ TÀI SẢN

TRẢ TIỀN CÔNG TRONG HỢP ĐỒNG GỬI GIỮ TÀI SẢN

Tôi đã tham gia hợp đồng gửi giữ tài sản. Vậy khi tham hợp đồng gửi giữ tài sản với tư cách là bên gửi tài sản sẽ phải trả tiền công nhưng thế nào để phù hợp với quy định của pháp luật ?

21/05/2018


QUYỀN CỦA BÊN GIỮ TÀI SẢN 2015

QUYỀN CỦA BÊN GIỮ TÀI SẢN 2015

Tôi đã tham gia hợp đồng gửi giữ tài sản. vậy Khi tham gia hợp đồng gửi giữ tài sản với tư cách là người giữ tôi có quyền gì khi tham gia hợp đồng này?

21/05/2018


NGHĨA VỤ CỦA BÊN GIỮ TÀI SẢN

NGHĨA VỤ CỦA BÊN GIỮ TÀI SẢN

Tôi đã tham gia hợp đồng gửi giữ tài sản. Vậy khi tham gia hợp đồng gửi giữ tài sản với tư cách là người giữ thì tôi có những nghĩa vụ gì trong hợp đồng này.

21/05/2018


bttop