KIẾN THỨC DOANH NGHIỆP

Hiểu biết pháp luật Doanh nghiệp là rất cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Doanh nghiệp để Quý Khách hàng tham khảo.

Chấm dứt tư cách thành viên quỹ tín dụng nhân dân

Chấm dứt tư cách thành viên quỹ tín dụng nhân dân

Thành viên quỹ tín dụng nhân dân chấm dứt tư cách thành viên khi thuộc một trong các trường hợp pháp luật quy định.

05/01/2018


Thành viên quỹ tín dụng nhân dân

Thành viên quỹ tín dụng nhân dân

Thành viên quỹ tín dụng nhân dân Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân muốn trở thành thành viên của quỹ tín dụng nhân dân phải đáp ứng các điều kiện theo quy định.

05/01/2018


Chuyển nhượng, hoàn trả vốn góp quỹ tín dụng nhân dân

Chuyển nhượng, hoàn trả vốn góp quỹ tín dụng nhân dân

Thành viên quỹ tín dụng nhân dân được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc cho cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân không phải là thành viên nhưng đáp ứng các điều kiện quy định của pháp luật.

05/01/2018


Góp vốn của thành viên quỹ tín dụng nhân dân

Góp vốn của thành viên quỹ tín dụng nhân dân

Vốn góp của thành viên quỹ tín dụng nhân dân bao gồm vốn góp xác lập tư cách thành viên và vốn góp thường niên.

05/01/2018


Vốn điều lệ quỹ tín dụng nhân dân

Vốn điều lệ quỹ tín dụng nhân dân

Vốn điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân là tổng số vốn do các thành viên góp và được ghi vào Điều lệ quỹ tín dụng nhân dân, hạch toán bằng đồng Việt Nam.

05/01/2018


Điều kiện tiêu chuẩn đối với Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân

Điều kiện tiêu chuẩn đối với Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân

Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Điều 24 Thông tư 04/2015/TT-NHNN quy định về quỹ tín dụng nhân dân quy định: “Điều kiện, tiêu chuẩn đối với Giám đốc

05/01/2018


Điều kiện, tiêu chuẩn đối với thành viên Ban kiểm soát, kiểm soát viên chuyên trách

Điều kiện, tiêu chuẩn đối với thành viên Ban kiểm soát, kiểm soát viên chuyên trách

Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát, kiểm soát viên chuyên trách phải đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

05/01/2018


Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Quỹ tín dụng nhân dân

Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Quỹ tín dụng nhân dân

Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát quỹ tín dụng nhân dân do Đại hội thành viên, Đại hội thành lập bầu trực tiếp. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội thành viên về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

05/01/2018


Điều kiện, tiêu chuẩn đối với thành viên Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân

Điều kiện, tiêu chuẩn đối với thành viên Hội đồng quản trị  Quỹ tín dụng nhân dân

Thành viên hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng quản trị phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

05/01/2018


Họp hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân

Họp hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân

Hội đồng quản trị họp ít nhất mỗi tháng một lần do Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền triệu tập và chủ trì… Điều 19 Thông tư 04/2015/TT-NHNN quy định về quỹ tín dụng nhân dân quy định:

05/01/2018


Hội đồng quản trị quỹ tín dụng nhân dân

Hội đồng quản trị quỹ tín dụng nhân dân

Hội đồng quản trị quỹ tín dụng nhân dân là cơ quan quản trị có quyền nhân danh quỹ tín dụng nhân dân để quyết định, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của quỹ tín dụng nhân dân, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội thành viên.

05/01/2018


Khai trương hoạt động quỹ tín dụng nhân dân

Khai trương hoạt động quỹ tín dụng nhân dân

Quỹ tín dụng nhân dân phải khai trương hoạt động trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép và chỉ được tiến hành hoạt động kể từ ngày khai trương hoạt động.

05/01/2018


Trình tự cấp Giấy phép cho Quỹ tín dụng nhân dân

Trình tự cấp Giấy phép cho Quỹ tín dụng nhân dân

Điều 12 Thông tư 04/2015/TT-NHNN quy định về quỹ tín dụng nhân dân quy định: “Trình tự cấp Giấy phép 1. Chấp thuận nguyên tắc việc thành lập: a) Ban trù bị lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 16 Điều 11 Thông tư này và gửi bằng đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh;

05/01/2018


Hồ sơ đề nghị Cấp giấy phép quỹ tín dụng nhân dân

Hồ sơ đề nghị Cấp giấy phép quỹ tín dụng nhân dân

Quỹ tín dụng nhân dân lập hồ sơ đầy đủ, hợp pháp để đề nghị cấp giấy phép theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Điều kiện cấp giấy phép quỹ tín dụng nhân dân

Điều kiện cấp giấy phép quỹ tín dụng nhân dân

Quỹ tín dụng nhân dân phải đáp ứng các điều kiện theo quy định để được cơ quan Nhà nước cấp giấy phép.

05/01/2018


Địa bàn hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân

Địa bàn hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân

Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trong địa bàn một xã, một phường, một thị trấn… Điều 8 Thông tư 04/2015/TT-NHNN quy định về quỹ tín dụng nhân dân quy định: “1. Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trong địa bàn một xã, một phường, một thị trấn (sau đây gọi chung là xã).

05/01/2018


Thủ tục thu hồi tên miền “.vn”

Thủ tục thu hồi tên miền “.vn”

Tên miền “.vn” sẽ bị thu hồi nếu thuộc các trường hợp pháp luật quy định. Điều 12 Thông tư 19/2014/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet quy định:

05/01/2018


Thủ tục tạm ngừng hoạt động tên miền “.vn”

Thủ tục tạm ngừng hoạt động tên miền “.vn”

Tên miền “.vn” sẽ bị tạm ngừng hoạt động nếu có văn bản yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc chủ thể đăng ký tên miền không tiếp tục nộp phí duy trì tên miền. Điều 11 Thông tư 19/2014/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet quy định:

05/01/2018


Thủ tục đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký, hoàn trả tên miền ”.vn”

Thủ tục đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký, hoàn trả tên miền ”.vn”

Khi thực hiện thủ tục đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký, hoàn trả tên miền ”.vn”, chủ thể phải có Bản khai đăng ký tên miền, Đơn xin thay đổi thông tin đăng ký tên miền hoặc Đơn đề nghị hoàn trả tên miền...

05/01/2018


Tiêu chuẩn công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Tiêu chuẩn công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Doanh nghiệp được công nhận là “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn theo quy định.

05/01/2018


bttop