LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hành chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hành chính, kiến thức Luật Hành chính, Tư vấn Luật Hành chính và Văn bản Pháp luật Hành chính.

Tiêu chí phân loại đánh giá cán bộ ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

Tiêu chí phân loại đánh giá cán bộ ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

Tiêu chí phân loại đánh giá cán bộ ở mức không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định pháp luật hiện hành.

29/11/2018


Tiêu chí phân loại đánh giá cán bộ ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

Tiêu chí phân loại đánh giá cán bộ ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

Quy định pháp luật về tiêu chí phân loại đánh giá cán bộ ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

29/11/2018


Tiêu chí phân loại đánh giá cán bộ ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tiêu chí phân loại đánh giá cán bộ ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tiêu chí phân loại đánh giá cán bộ ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bao gồm những gì?

29/11/2018


Công chức trong cơ quan hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện

Công chức trong cơ quan hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện

Quy định của pháp luật hiện hành về công chức trong cơ quan hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện?

28/11/2018


Công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam

 Công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam

Quy định của pháp luật về công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam.

28/11/2018


Tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức

Tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức

Tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành.

28/11/2018


Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

Quy định pháp luật về thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật cán bộ, công chức?

28/11/2018


Các hình thức kỷ luật đối với công chức

 Các hình thức kỷ luật đối với công chức

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về các hình thức kỷ luật đối với công chức theo quy định pháp luật.

28/11/2018


Các hình thức kỷ luật đối với cán bộ

 Các hình thức kỷ luật đối với cán bộ

Các hình thức kỷ luật đối với cán bộ theo quy định pháp luật hiện hành?

28/11/2018


Miễn trách nhiệm đối với cán bộ, công chức

Miễn trách nhiệm đối với cán bộ, công chức

Quy định của pháp luật về các trường hợp miễn trách nhiệm đối với cán bộ, công chức?

28/11/2018


Khen thưởng cán bộ, công chức

Khen thưởng cán bộ, công chức

Khen thưởng cán bộ, công chức được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

28/11/2018


Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề quản lý hồ sơ cán bộ, công chức theo quy định pháp luật.

28/11/2018


Chế độ báo cáo về công tác quản lý cán bộ, công chức

Chế độ báo cáo về công tác quản lý cán bộ, công chức

Quy định pháp luật về chế độ báo cáo về công tác quản lý cán bộ, công chức.

28/11/2018


Thực hiện quản lý cán bộ, công chức

 Thực hiện quản lý cán bộ, công chức

 Việc thực hiện quản lý cán bộ, công chức được tiến hành như thế nào theo quy định pháp luật.

28/11/2018


Thẩm quyền quyết định biên chế cán bộ, công chức

Thẩm quyền quyết định biên chế cán bộ, công chức

Quy đinh của pháp luật về thẩm quyền quyết định biên chế cán bộ, công chức.

28/11/2018


Nội dung quản lý cán bộ, công chức

Nội dung quản lý cán bộ, công chức

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nội dung quản lý cán bộ, công chức theo quy định pháp luật.

28/11/2018


Nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức cấp xã

Nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức cấp xã

Quy định của pháp luật hiện hành về nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức cấp xã?

28/11/2018


Chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã

Chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã

Chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã theo quy định pháp luật hiện hành.

28/11/2018


Phân loại đánh giá công chức

Phân loại đánh giá công chức

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc phân loại đánh giá công chức theo quy định pháp luật.

28/11/2018


Nội dung đánh giá công chức

Nội dung đánh giá công chức

Nội dung đánh giá công chức được quy định như nào theo pháp luật hiện hành?

28/11/2018


bttop