LĨNH VỰC HÌNH SỰ

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hình sự là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hình sự, kiến thức Luật Hình sự, Tư vấn Luật Hình sự và Văn bản Pháp luật Hình sự.

TỘI SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ VỚI CHỦ THỂ LÀ PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

TỘI SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ VỚI CHỦ THỂ LÀ PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

Tội sản xuất, buôn bán hàng giả được quy định như thế nào đối với chủ thể là pháp nhân thương mại trong Bộ luật hình sự 2015?

19/04/2018


TỘI SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ LÀ LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM PHỤ GIA THỰC PHẨM VỚI CHỦ THỂ LÀ PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI

TỘI SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ LÀ LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM PHỤ GIA THỰC PHẨM VỚI CHỦ THỂ LÀ PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI

Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm được quy định như thế nào đối với chủ thể là pháp nhân thương mại trong Bộ luật hình sự 2015?

19/04/2018


TỘI SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ LÀ LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM PHỤ GIA THỰC PHẨM THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

TỘI SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ LÀ LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM PHỤ GIA THỰC PHẨM THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm được quy định như thế nào đối với chủ thể là cá nhân trong Bộ luật hình sự 2015?

19/04/2018


TỘI TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN HÀNG CẤM VỚI CHỦ THỂ LÀ PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

TỘI TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN HÀNG CẤM VỚI CHỦ THỂ LÀ PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm được quy định như thế nào đối với chủ thể là pháp nhân thương mại trong Bộ luật hình sự 2015?

19/04/2018


TỘI TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN HÀNG CẤM VỚI CHỦ THỂ LÀ CÁ NHÂN THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

TỘI TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN HÀNG CẤM VỚI CHỦ THỂ LÀ CÁ NHÂN THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm được quy định như thế nào đối với chủ thể là cá nhân trong Bộ luật hình sự 2015?

19/04/2018


TỘI SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG CẤM VỚI CHỦ THỂ LÀ CÁ NHÂN THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

TỘI SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG CẤM VỚI CHỦ THỂ LÀ CÁ NHÂN THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm được quy định như thế nào đối với chủ thể là cá nhân trong Bộ luật hình sự 2015?

19/04/2018


TỘI SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG CẤM VỚI CHỦ THỂ LÀ PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

TỘI SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG CẤM VỚI CHỦ THỂ LÀ PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm được quy định như thế nào đối với chủ thể là pháp nhân thương mại trong Bộ luật hình sự 2015?

19/04/2018


TỘI VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP HÀNG HÓA, TIỀN TỆ QUA BIÊN GIỚI ĐỐI VỚI CHỦ THỂ LÀ PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

TỘI VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP HÀNG HÓA, TIỀN TỆ QUA BIÊN GIỚI ĐỐI VỚI CHỦ THỂ LÀ PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới được quy định như thế nào đối với chủ thể là pháp nhân thương mại trong Bộ luật hình sự 2015?

19/04/2018


TỘI VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP HÀNG HÓA, TIỀN TỆ QUA BIÊN GIỚI VỚI CHỦ THỂ LÀ CÁ NHÂN THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

TỘI VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP HÀNG HÓA, TIỀN TỆ QUA BIÊN GIỚI VỚI CHỦ THỂ LÀ CÁ NHÂN THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới được quy định như thế nào với chủ thể là cá nhân trong Bộ luật hình sự 2015?

19/04/2018


TỘI BUÔN LẬU ĐỐI VỚI CHỦ THỂ LÀ PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

TỘI BUÔN LẬU ĐỐI VỚI CHỦ THỂ LÀ PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

Tội buôn lậu được quy định như thế nào đối với chủ thể​ là pháp nhân thương mại trong Bộ luật hình sự 2015?

19/04/2018


TỘI BUÔN LẬU ĐỐI VỚI CÁ NHÂN THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

TỘI BUÔN LẬU ĐỐI VỚI CÁ NHÂN THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

Tội buôn lậu được quy định như thế nào đối với đối tượng là cá nhân trong Bộ luật hình sự 2015?

19/04/2018


TỘI TỔ CHỨC MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI

TỘI TỔ CHỨC MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI

Tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại được quy định như thế nào trong Bộ luật hình sự 2015?

19/04/2018


TỘI TRUYỀN BÁ VĂN HÓA PHẨM ĐỒI TRỤY

TỘI TRUYỀN BÁ VĂN HÓA PHẨM ĐỒI TRỤY

Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy diễn ra tương đối nhiều và cần phải có biện pháp ngăn chặn, hạn chế. Bộ luật hình sự năm 2015 cũng có quy định cụ thể về loại tội này.

19/04/2018


TỘI TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

TỘI TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

Tôi có dùng địa điểm nhà mình cho 15 người vào đánh bạc, bị công bắt thu tại hiện trường 6 triệu rưỡi. Vậy tôi có bị phạm tội tổ chức đánh bạc không và mức phạt như nào?

19/04/2018


TỘI ĐÁNH BẠC THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

TỘI ĐÁNH BẠC THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

Hành vi đánh bạc được xem là tội phạm từ khi Nhà nước ta ban hành Sắc lệnh số 168-SL ngày 14/4/1948 của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa về việc ấn định cách trừng trị tội đánh bạc.

19/04/2018


TỘI GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

TỘI GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

Tội gây rối trật tự công cộng có hành vi khách quan là gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Được quy định tại Điều 318 Bộ luật hình sự năm 2015.

19/04/2018


TỘI TÀI TRỢ KHỦNG BỐ THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

TỘI TÀI TRỢ KHỦNG BỐ THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

Khủng bố là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, do vậy những hành vi tài trợ, giúp đỡ sẽ cấu thành nên tội tài trợ khủng bố theo Bộ luật hình sự năm 2015 và bị trừng phạt nghiêm khắc.

19/04/2018


TỘI KHỦNG BỐ THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

TỘI KHỦNG BỐ THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

Tội khủng bố được hiểu là những hành vi nhằm gây ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng mà xâm phạm tính mạng của người khác hoặc phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

19/04/2018


TỘI CẢN TRỞ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

TỘI CẢN TRỞ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

Do Bơm vá xe ế, Mạnh đã rải đinh ra đường. Kể từ đó, nhiều vụ tai nạn đã xảy ra trong đó làm một người chết và một người bị thương nặng. Vậy Mạnh có phạm tội cản trở giao thông đường bộ hay không ?

18/04/2018


TỘI VU KHỐNG THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

TỘI VU KHỐNG THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

Con trai ông Khiêm phạm tội giết người. Ông biết nhưng để bảo vệ con trai mình ông đã tố cáo rằng tôi là người phạm tội. Vậy, ông Khiêm có thể bị truy cứu trách nhiệm về tội vu khống hay không ?

18/04/2018


bttop