CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

14/05/2018

Chi ngân sách nhà nước là một nội dung quan trọng của hoạt động ngân sách nhà nước. Để thực hiện một khoản chi nào đó thì cần phải đáp ứng những điều kiện nhất định nhằm tránh thất thoát.

Thứ nhất chi ngân sách nhà nước là gì? Có thể hiểu đó là sự phân phối và sử dụng quỹ ngân sách nhà nước theo dự toán ngân sách đã được cơ quan quyền quyết định nhằm duy trì hoạt động bộ máy nhà nước và đảm bảo cho nhà nước thực hiện được các chức năng của mình.

(chi ngân sách nhà nước là gì?)

Khoản 2 Điều 5 Luật ngân sách nhà nước có quy định chi ngân sách nhà nước bao gồm những khoản nào:

“2. Chi ngân sách nhà nước bao gồm:

a) Chi đầu tư phát triển;

b) Chi dự trữ quốc gia;

c) Chi thường xuyên;

d) Chi trả nợ lãi;

đ) Chi viện trợ;

e) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.”

Như vậy chi ngân sách nhà nước gồm nhiều loại:

- Chi ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển: là nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước, gồm chi đầu tư xây dựng cơ bản và một số nhiệm vụ chi đầu tư khác theo quy định của pháp luật.

- Chi dự trữ quốc gia: là nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước để mua hàng dự trữ theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia.

- Chi thường xuyên là nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước nhằm bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, hỗ trợ hoạt động của các tổ chức khác và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

- Chi trả nợ là nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước để trả các khoản nợ đến hạn phải trả, bao gồm khoản gốc, lãi, phí và chi phí khác phát sinh từ việc vay.

- Chi viện trợ là những khoản chi nảy sinh trong quan hệ đối ngoại của nhà nước. Cho phép chính phủ có thể giúp đỡ các quốc gia bị lâm vào tình trạng khó khăn về tài chính do trải qua những biến cố về chính trị, kinh tế hoặc do phải đương đầu với những thiệt hại nặng nề bởi thiên tai đem lại.

Trên đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề quy định chi ngân sách nhà nước để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop