CÁC LOẠI CỔ PHẦN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

02/02/2018

Công ty cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp được điều chỉnh bởi Luật doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. Sau đây Luật Huy Thành sẽ tư vấn cho quý khách về vấn đề cổ phần trong công ty cổ phần để chúng ta có những hình dung rõ ràng hơn.

Nhắc đến công ty cổ phần, chúng ta nghĩ ngay đến doanh nghiệp mà trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Vậy cổ phần là gì? Và có những loại cổ phần nào?

1. Cổ phần là gì?

Cố phần là phần chia nhỏ nhất vốn điều lệ của công ty cổ phần. Cổ phần được thể hiện dưới hình thức cổ phiếu. Giá trị mỗi cổ phần (mệnh giá cổ phần) do công ty quyết định và ghi vào cổ phiếu, trừ trường hợp quy định tại Luật chứng khoán. Mệnh giá cổ phần có thể khác với giá chào bán cổ phần. Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ những trường hợp sau đây: Cổ phần chào bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập; cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở công ty; cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh. Trường hợp này, số chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác (Điều 125 Luật doanh nghiệp 2014). Cổ phần chính là căn cứ để chứng minh tư cách thành viên công ty.

Cổ phiếu là chứng chỉ do CTCP phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu có thể ghi tên hoặc không ghi tên. Cổ phiếu có thể được mua bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác, quy định tại Điều lệ công ty và phải được thanh toán một lần.

Mệnh giá cổ phiếu là giá trị danh nghĩa của cổ phiếu. Pháp luật quy định mệnh giá cổ phiếu của công ty đã niêm yết tối thiểu là 10.000 đồng. Còn công ty chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán có thể ghi nhận mệnh giá cổ phiếu với giá trị cao hơn.

(Quyền và nghĩa vụ liên quan của Cổ đông trong Công ty Cổ phần phụ thuộc vào loại cổ phần họ nắm giữ)

2. Các loại cổ phần trong công ty cổ phần.

Hiện nay, theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, cổ phần trong CTCP bao gồm những loại cổ phần sau: cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi.

Thứ nhất, về cổ phần phổ thông: Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mau ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán.

Thứ hai, về cổ phần ưu đãi:  công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:

- Cổ phần ưu đãi biểu quyết: là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong ba năm, kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

- Cổ phần ưu đãi cổ tức

Cổ tức là khoản lơi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận của công ty sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính. Việc thanh toán cổ tức cho các cổ đông của CTCP chỉ được tiến hành khi công ty kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và ngay khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn thanh toán đầy đủ.

- Cổ phần ưu đãi hoàn lại: là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.

- Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.

Và có một lưu ý đó chính là cổ phần phổ thông của CTCP không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Tuy nhiên, cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông (theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông).

Hi vọng với những tư vấn trên đây của Luật Huy thành sẽ giúp cho quý khách hiểu hơn về các loại cổ phần công ty cổ phần.

Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

Trân trọng!

bttop