DOANH NGHIỆP

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Doanh nghiệp là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Doanh nghiệp, kiến thức Luật Doanh nghiệp, Tư vấn Luật Doanh nghiệp và Văn bản Pháp luật Doanh nghiệp.

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp

Doanh nghiệp có quyền đổi tên đã đăng ký theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

05/01/2018


Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp sử dụng  Tài khoản đăng ký kinh doanh

Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh…

05/01/2018


Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử  sử dụng chữ ký số công cộng

Tổ chức, cá nhân đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng thực hiện theo trình tự, thủ tục luật định.

05/01/2018


Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn hình thức đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

05/01/2018


Thông báo sử dụng, thay đổi, huỷ bỏ con dấu

Thông báo sử dụng, thay đổi, huỷ bỏ con dấu

Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau.

05/01/2018


Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Khi đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

05/01/2018


Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp phải nộp phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

05/01/2018


Công bố nội dung đăng ký kinh doanh

Công bố nội dung đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

05/01/2018


Hồ sơ đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp

Đối với các trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp, chủ thể chuẩn bị hồ sơ theo quy định để đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

05/01/2018


Hồ sơ đăng ký các công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất và công ty nhận sáp nhập

Hồ sơ đăng ký các công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất và công ty nhận sáp nhập

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất và công ty nhận sáp nhập được quy định cụ thể theo quy định của luật.

05/01/2018


Hồ sơ đăng ký Công ty TNHH Một thành viên

Hồ sơ đăng ký Công ty TNHH Một thành viên

Cá nhân, tổ chức thành lập Công ty TNHH một thành viên chuẩn bị hồ sơ gồm các tài liệu theo quy định để đăng ký thành lập tới Cơ quan có thẩm quyền.

05/01/2018


Hồ sơ đăng ký Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh

Hồ sơ đăng ký Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh

Cá nhân, tổ chức thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần hoặc Công ty hợp danh chuẩn bị hồ sơ gồm các tài liệu theo quy định để đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

05/01/2018


Hợp đồng ký trước đăng ký doanh nghiệp

Hợp đồng ký trước đăng ký doanh nghiệp

Người thành lập doanh nghiệp được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.

05/01/2018


Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Thông báo kết quả đấu giá trực tuyến

Thông báo kết quả đấu giá trực tuyến

Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến phải lập thông báo kết quả đấu giá hàng hóa ngay sau thời điểm kết thúc đấu giá, kể cả trong trường hợp đấu giá không thành.

05/01/2018


Xác định người mua hàng trong đấu giá trực tuyến

Xác định người mua hàng trong đấu giá trực tuyến

Tùy từng phương thức trả giá lên hay phương thức đặt giá xuống để xác định người mua hàng trong đấu giá trực tuyến.

05/01/2018


Thông báo đấu giá hàng hóa tại website đấu giá trực tuyến

Thông báo đấu giá hàng hóa tại website đấu giá trực tuyến

Thông báo đấu giá hàng hóa được thực hiện tại website đấu giá trực tuyến và phải bao gồm các nội dung theo quy định.

05/01/2018


Yêu cầu về hệ thống kỹ thuật phục vụ hoạt động đấu giá trực tuyến

Yêu cầu về hệ thống kỹ thuật phục vụ hoạt động đấu giá trực tuyến

Hệ thống kỹ thuật phục vụ hoạt động đấu giá trực tuyến phải có các chức năng tối thiểu theo quy định.

05/01/2018


Trách nhiệm của người bán trên website đấu giá trực tuyến

Trách nhiệm của người bán trên website đấu giá trực tuyến

Người bán trên website đấu giá trực tuyến có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định.

05/01/2018


bttop