HÌNH THỨC THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

19/03/2018

Do sự kiện khách quan,cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã lấy ý kiến bằng văn bản việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. Nghị quyết của đại Hội đồng cổ đông có phù hợp với quy định pháp luật không?

Chào bạn, về vấn đề hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

Điều 143 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

(Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật)

2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;

b) Định hướng phát triển công ty;

c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

g) Tổ chức lại, giải thể công ty.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Biểu quyết tại cuộc họp thông thường là các vấn đề quan trọng của công ty, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các cổ đông. Ngoài những quy định tại điều lệ của công ty thì các vấn đề sau pháp luật quy định phải biểu quyết tại cuộc họp như Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty; Định hướng phát triển công ty; Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;....

Đại hội đồng cổ đông của công ty bạn tiến hành bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản là trái với quy định của pháp luật.

Trên đây là các nội dung tư vấn về hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông  để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng tài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan tại đây.

bttop