HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

19/03/2018

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 5/1/2018 bị hoãn do số cổ đông dự họp không đủ. Công ty phải tiến hành họp lần 2 vào thời gian nào và điều kiện để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành?

Chào bạn, về vấn đề điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

(Họp Đại hội đồng cổ đông trong Công ty Cổ phần theo quy định của pháp luật)

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 139 của Luật này.

Do ngày 5/1/2018 cuộc họp bị tạm hoãn do không đủ điều kiện về số lượng cũng như thành phần dự họp Đại hội đồng cổ đông. Theo quy định của pháp luật, trong thời hạn 30 ngày công ty phải tiến hành triệu tập cuộc họp lần thứ 2, tức hạn là ngày 5/2/2018. Để cuộc họp lần thứ 2 được tiến hành hợp pháp thì số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Trường họp, cuộc họp lần thứ 2 vẫn không đủ điều kiện thì công ty phải tiến hành họp lần thứ 3 theo quy định của pháp luật.

Trên đây là các nội dung tư vấn về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông  để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng tài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan tại đây.

bttop