HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

31/08/2018

Hợp đồng cung cấp dữ liệu đất đai kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

……………………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------

Số:        /HĐCCTT

…………., ngày    tháng    năm ……….

 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

 

- Căn cứ Bộ luật dân sự;

- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên,

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm ….., tại ……………., chúng tôi gồm:

1. Bên cung cấp dữ liệu (Bên A):

Cơ sở dữ liệu ………………………….. thuộc .......................................................................................................................

Đại diện ....................................................................................................................................................................................

Chức vụ: ...................................................................................................................................................................................

Địa chỉ: .....................................................................................................................................................................................

Điện thoại ……………………….., Fax: ………………….. Email: ......................................................................................

2. Bên yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai (Bên B):

Tên tổ chức, cá nhân: ...............................................................................................................................................................

Đại diện: ...................................................................................................................................................................................

Chức vụ: ...................................................................................................................................................................................

Địa chỉ: .....................................................................................................................................................................................

Điện thoại ………………………, Fax: ………….........….. Email: .......................................................................................

Số tài khoản: ............................................................................................................................................................................

Hai bên nhất trí thỏa thuận ký hợp đồng cung cấp dữ liệu đất đai như sau:

Điều 1. Nội dung hợp đồng:

(về việc cung cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu)

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Điều 2. Thời gian thực hiện:

………………… ngày, kể từ ngày ………. tháng …….. năm .................................................................................................

Điều 3. Hình thức khai thác, sử dụng và phương thức nhận kết quả:

- Hình thức khai thác, sử dụng: ..................................................................................................................................................

- Khai thác sử dụng thông qua việc truy cập:.............................................................................................................................

- Nhận trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu: ..........................................................................................................................

- Nhận gửi qua đường bưu điện: ...............................................................................................................................................

Điều 4. Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

Phí và chi phí phải trả cho việc cung cấp dữ liệu đất đai là: ..........................  đồng.

(Bằng chữ: .....................................................................................................  đồng)

Trong đó: Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai là: ....................................  đồng

Phí dịch vụ cung cấp dữ liệu là: ......................................................................  đồng

Số tiền đặt trước: ............................................................................................  đồng

Hình thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản): ............................................................................................................................

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của hai bên:

........................................................................................................................................................................................................

Điều 6. Bổ sung, sửa đổi và chấm dứt hợp đồng và xử lý tranh chấp:

........................................................................................................................................................................................................

Điều 7. Điều khoản chung

1. Hợp đồng này được làm thành …………. Bản, có giá trị pháp lý ngang nhau, bên A giữ ……… bản, bên B giữ ……… bản.

2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ..........................................................................................................................................

 

BÊN B
(Ký tên, đóng dấu đối với tổ chức, ghi họ tên đối với cá nhân)

BÊN A
(Ký tên, đóng dấu)

 

Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ gọi 1900 6179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY. 

bttop