KIẾN THỨC DOANH NGHIỆP

Hiểu biết pháp luật Doanh nghiệp là rất cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Doanh nghiệp để Quý Khách hàng tham khảo.

Triệu tập họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Triệu tập họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hội đồng thành viên được triệu tập họp theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc theo yêu cầu của thành viên hoặc nhóm thành viên theo quy định…

05/01/2018


Điều kiện đầu tư kinh doanh chợ đấu mối nông sản

Điều kiện đầu tư kinh doanh chợ đấu mối nông sản

Chợ đầu mối nông sản phải tách biệt với khu vực ô nhiễm môi trường, khu tập trung, xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, bệnh viện…

05/01/2018


Điều kiện đầu tư kinh doanh cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm

Điều kiện đầu tư kinh doanh cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm

Việc kinh doanh cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm phải đảm bảo các điều kiện theo quy định.

05/01/2018


Điều kiện đầu tư kinh doanh cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm

Điều kiện đầu tư kinh doanh cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm

Việc kinh doanh cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đáp ứng các điều kiện quy định.

05/01/2018


Điều kiện đầu tư kinh doanh cơ sở sản xuất thực phẩm

Điều kiện đầu tư kinh doanh cơ sở sản xuất thực phẩm

Việc đầu tư kinh doanh cơ sở sản xuất thực phẩm phải đáp ứng các điều kiện theo quy định.

05/01/2018


Điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc bảo vệ thực vật phải đáp ứng các điều kiện theo quy định

05/01/2018


Điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

Điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

Tổ chức sản xuất thuốc bảo vệ thực vật phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 61 của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật và các điều kiện chi tiết theo quy định.

05/01/2018


Hội đồng TV Công ty TNHH Hai TV trở lên

Hội đồng TV Công ty TNHH Hai TV trở lên

Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty…

05/01/2018


Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hai TV trở lên

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hai TV trở lên

Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.

05/01/2018


Chuyển nhượng vốn góp Công ty TNHH hai TV trở lên

Chuyển nhượng vốn góp Công ty TNHH hai TV trở lên

Thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định.

05/01/2018


Mua lại phần vốn góp Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Mua lại phần vốn góp Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về các vấn đề theo quy định.

05/01/2018


Quyền của thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Quyền của thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên có các quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty…

05/01/2018


Thực hiện góp vốn thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thực hiện góp vốn thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty.

05/01/2018


Hạn chế sở hữu chéo giữa các Công ty

Hạn chế sở hữu chéo giữa các Công ty

Sở hữu chéo là việc đồng thời hai doanh nghiệp có sở hữu phần vốn góp, cổ phần của nhau…

05/01/2018


Quản lý, sử dụng con dấu doanh nghiệp

Quản lý, sử dụng con dấu doanh nghiệp

Doanh nghiệp tự quản lý và sử dụng con dấu của mình theo theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

Việc chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn được thực hiện theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Định giá tài sản góp vốn

Định giá tài sản góp vốn

Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam.

05/01/2018


Số lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp

Số lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp

Số lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Tài sản góp vốn

Tài sản góp vốn

Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất.

05/01/2018


Chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp

Chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp

Tùy theo loại hình, doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu theo quy định.

05/01/2018


bttop