KIẾN THỨC DOANH NGHIỆP

Hiểu biết pháp luật Doanh nghiệp là rất cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Doanh nghiệp để Quý Khách hàng tham khảo.

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp

05/01/2018


Trình tự, thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp

Trình tự, thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp

Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

05/01/2018


Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

05/01/2018


Hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ

05/01/2018


Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bán, tặng cho doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích thì người mưa, người được tặng cho, người được thừa kế phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân.

05/01/2018


Thay đổi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Thay đổi hoạt động của chi nhánh,  văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế

05/01/2018


Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

05/01/2018


Công khai Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của Doanh nghiệp xã hội

Công khai Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của Doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp xã hội phải thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường cho cơ quan đăng ký kinh doanh để công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

05/01/2018


Tiếp nhận viện trợ, tài trợ của doanh nghiệp xã hội

Tiếp nhận viện trợ, tài trợ của doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp xã hội được tiếp nhận viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Tiêu chí của doanh nghiệp xã hội

Tiêu chí của doanh nghiệp xã hội

Được xác định là Doanh nghiệp xã hội nếu Doanh nghiệp đó đáp ứng được các tiêu chí theo quy định.

05/01/2018


Thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Việc thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải được đăng ký tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi Công ty đã đăng ký.

05/01/2018


Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức thì người nhận chuyển nhượng phải đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty theo quy định

05/01/2018


Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp

Việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp được thực hiện theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH, Công ty Cổ phần

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH, Công ty Cổ phần

Việc đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH, Công ty Cổ phần được thực hiện theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Đăng ký đổi tên doanh nghiệp

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp

Doanh nghiệp có quyền đổi tên đã đăng ký theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

05/01/2018


Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp sử dụng  Tài khoản đăng ký kinh doanh

Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh…

05/01/2018


Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử  sử dụng chữ ký số công cộng

Tổ chức, cá nhân đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng thực hiện theo trình tự, thủ tục luật định.

05/01/2018


Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn hình thức đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

05/01/2018


Thông báo sử dụng, thay đổi, huỷ bỏ con dấu

Thông báo sử dụng, thay đổi, huỷ bỏ con dấu

Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau.

05/01/2018


bttop