KIẾN THỨC DOANH NGHIỆP

Hiểu biết pháp luật Doanh nghiệp là rất cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Doanh nghiệp để Quý Khách hàng tham khảo.

Trình tự, thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Trình tự, thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Việc cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích được thực hiện theo trình tự, thủ tục luật định. Điều 11 Nghị định 61/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh:

05/01/2018


Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích theo quy định. Điều 9 Nghị định 61/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh: “Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích (sau đây gọi chung là Chứng chỉ hành nghề) được cấp cho cá nhân khi đáp...

05/01/2018


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật bị thu hồi trong các trường hợp quy định.

05/01/2018


Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật được cấp lại trong các trường hợp quy định. Điều 7 Nghị định 61/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh:

05/01/2018


Thực hiện quyền của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên trong một số trường hợp đặc biệt

Thực hiện quyền của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên  trong một số trường hợp đặc biệt

Chủ sở hữu công ty là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật là chủ sở hữu hoặc thành viên của công ty…

05/01/2018


Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Chủ sở hữu Công ty TNHH một thành  viên có các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

05/01/2018


QUYỀN CỦA CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

  QUYỀN CỦA CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên thực hiện các quyền của mình theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

05/01/2018


THỰC HIỆN GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

THỰC HIỆN GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp…

05/01/2018


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu…

05/01/2018


Thay đổi vốn điều lệ Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thay đổi vốn điều lệ Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể tăng, giảm vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Điều kiện đối với chủ nhiệm đề án thăm dò khoáng sản

Điều kiện đối với chủ nhiệm đề án thăm dò khoáng sản

Chủ nhiệm đề án thăm dò khoáng sản phải đáp ứng quy định của Luật khoáng sản và các quy định khác của pháp luật.

05/01/2018


Hồ sơ hành nghề thăm dò khoáng sản

Hồ sơ hành nghề thăm dò khoáng sản

Tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản khi thi công đề án thăm dò khoáng sản phải có hồ sơ hành nghề thăm dò khoáng sản theo quy định.

05/01/2018


Hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đề án, dự án, báo cáo trong lĩnh vực tài nguyên nước

Hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đề án, dự án, báo cáo trong lĩnh vực tài nguyên nước

Tổ chức, cá nhân hành nghề khi thực hiện đề án, dự án điều tra cơ bản, tư vấn lập quy hoạch, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước phải có hồ sơ chứng minh năng lực đáp ứng các quy định của pháp luật.

05/01/2018


Điều kiện về năng lực đối với tổ chức hành nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước

Điều kiện về năng lực đối với tổ chức hành nghề trong lĩnh vực  tài nguyên nước

Tổ chức hành nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước phải có một trong các loại giấy tờ theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Điều kiện cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Điều kiện cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Tổ chức, cá nhân hành nghề khoan nước dưới đất có đủ các điều kiện theo quy định sẽ được cấp giấy phép hành nghề.

05/01/2018


Điều kiện đầu tư kinh doanh cơ sở buôn bán thực phẩm

Điều kiện đầu tư kinh doanh cơ sở buôn bán thực phẩm

Việc đầu tư kinh doanh cơ sở buôn bán thực phẩm phải đáp ứng được các điều kiện quy định.

05/01/2018


Hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận

Hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận

Những hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với thành viên, giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty…phải được Hội đồng thành viên chấp thuận.

05/01/2018


Giám đốc, tổng giám đốc Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Giám đốc, tổng giám đốc Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình…

05/01/2018


Thủ tục thông qua nghị quyết Hội đồng thành viên theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Thủ tục thông qua nghị quyết Hội đồng thành viên  theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi được số thành viên sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định…

05/01/2018


Nghị quyết của Hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Nghị quyết của Hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hội đồng thành viên thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định…

05/01/2018


bttop