KIẾN THỨC DOANH NGHIỆP

Hiểu biết pháp luật Doanh nghiệp là rất cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Doanh nghiệp để Quý Khách hàng tham khảo.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Thông báo kết quả đấu giá trực tuyến

Thông báo kết quả đấu giá trực tuyến

Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến phải lập thông báo kết quả đấu giá hàng hóa ngay sau thời điểm kết thúc đấu giá, kể cả trong trường hợp đấu giá không thành.

05/01/2018


Xác định người mua hàng trong đấu giá trực tuyến

Xác định người mua hàng trong đấu giá trực tuyến

Tùy từng phương thức trả giá lên hay phương thức đặt giá xuống để xác định người mua hàng trong đấu giá trực tuyến.

05/01/2018


Thông báo đấu giá hàng hóa tại website đấu giá trực tuyến

Thông báo đấu giá hàng hóa tại website đấu giá trực tuyến

Thông báo đấu giá hàng hóa được thực hiện tại website đấu giá trực tuyến và phải bao gồm các nội dung theo quy định.

05/01/2018


Yêu cầu về hệ thống kỹ thuật phục vụ hoạt động đấu giá trực tuyến

Yêu cầu về hệ thống kỹ thuật phục vụ hoạt động đấu giá trực tuyến

Hệ thống kỹ thuật phục vụ hoạt động đấu giá trực tuyến phải có các chức năng tối thiểu theo quy định.

05/01/2018


Trách nhiệm của người bán trên website đấu giá trực tuyến

Trách nhiệm của người bán trên website đấu giá trực tuyến

Người bán trên website đấu giá trực tuyến có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định.

05/01/2018


Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến

Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến

Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định.

05/01/2018


Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến

Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ  khuyến mại trực tuyến

Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến có trách nhiệm thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định.

05/01/2018


Thông tin về hoạt động khuyến mại trên website khuyến mại trực tuyến

Thông tin về hoạt động khuyến mại trên website khuyến mại trực tuyến

Thông tin về từng hoạt động khuyến mại đăng tải trên website khuyến mại trực tuyến phải bao gồm các nội dung theo quy định.

05/01/2018


Cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến

Cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến

Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến là thương nhân, tổ chức thiết lập website khuyến mại trực tuyến để thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác theo các điều khoản của hợp đồng dịch vụ khuyến mại.

05/01/2018


Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử

Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử

Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử phải được thể hiện trên trang chủ của website.

05/01/2018


Trách nhiệm của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử

Trách nhiệm của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử

Người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định.

05/01/2018


Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử

Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ  sàn giao dịch thương mại điện tử

Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định.

05/01/2018


Nguyên tắc hoạt động thương mại điện tử

Nguyên tắc hoạt động thương mại điện tử

Hoạt động thương mại điện tử phải tuân theo các nguyên tắc pháp luật quy định. Điều 26 Nghị định 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử quy định:

05/01/2018


Các hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử

Các hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử

Hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử gồm website thương mại điện tử bán hàng, website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử…

05/01/2018


Chủ thể của hoạt động thương mại điện tử

Chủ thể của hoạt động thương mại điện tử

Chủ thể hoạt động thương mại điện tử khá đa dạng, phong phú bao gồm thương nhân, tổ chức, cá nhân…

05/01/2018


Điều kiện đối với cơ sở sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi

Điều kiện đối với cơ sở sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi

Tổ chức, cá nhân sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi phải đáp ứng các điều kiện về giấy phép đăng ký kinh doanh, nhà xưởng, hệ thống xử lý chất thải…theo quy định.

05/01/2018


Quản lý hoạt động cho vay của quỹ tín dụng nhân dân

Quản lý hoạt động cho vay của quỹ tín dụng nhân dân

Quỹ tín dụng nhân dân phải ban hành quy chế nội bộ về cho vay, quản lý tiền vay để đảm bảo việc sử dụng tiền vay đúng mục đích, hiệu quả…

05/01/2018


Hoạt động cho vay của quỹ tín dụng nhân dân

Hoạt động cho vay của quỹ tín dụng nhân dân

Hoạt động cho vay của quỹ tín dụng nhân dân chủ yếu nhằm mục đích tương trợ giữa các thành viên để thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ và cải thiện đời sống của các thành viên quỹ tín dụng nhân dân…

05/01/2018


Huy động vốn của quỹ tín dụng nhân dân

Huy động vốn của quỹ tín dụng nhân dân

Quỹ tín dụng nhân dân có thể huy động vốn dưới nhiều hình thức khác nhau. Điều 36 Thông tư 04/2015/TT-NHNN quy định về quỹ tín dụng nhân dân: “Huy động vốn

05/01/2018


bttop