LĨNH VỰC HÌNH SỰ

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hình sự là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hình sự, kiến thức Luật Hình sự, Tư vấn Luật Hình sự và Văn bản Pháp luật Hình sự.

Thủ tục thi hành án phạt tước một số quyền công dân

Thủ tục thi hành án phạt tước một số quyền công dân

Công dân Việt Nam bị kết án phạt tù về tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội phạm khác trong những trường hợp do Bộ luật hình sự quy định, thì bị tước một hoặc một số quyền công dân. Vậy thủ tục thi hành án phạt tước một số quyền công dân được thực hiện như thế nào?

19/11/2018


Chi phí trục xuất

Chi phí trục xuất

Khi một người i chấp hành án phạt trục xuất thì người đó phải chịu chi phí trục xuất theo quy định.

17/11/2018


Tiến hành buộc rời khỏi lãnh thổ Việt Nam

Tiến hành buộc rời khỏi lãnh thổ Việt Nam

Khi tiến hành buộc rời khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với người bị trục xuất, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh nơi lập hồ sơ thi hành án quyết định về thời gian xuất cảnh, nhưng không được quá thời hạn ghi trong quyết định thi hành án của Tòa án hoặc quá thời hạn quy định của pháp luật.

17/11/2018


Cấp phép xuất cảnh cho người bị trục xuất

Cấp phép xuất cảnh cho người bị trục xuất

Cơ quan thi hành án phải xem xét trong một số trường hợp đề nghị cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp phép xuất cảnh cho người bị trục xuất theo quy định.

17/11/2018


Giải quyết cho nhận tử thi, hài cốt, tro cốt người bị trục xuất

Giải quyết cho nhận tử thi, hài cốt, tro cốt người bị trục xuất

Trường hợp người bị trục xuất chết mà thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của người đó đề nghị được nhận tử thi về an táng, thì phải có đơn đề nghị gửi đến cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh nơi lập hồ sơ thi hành án để xem xét, quyết định giải quyết cho nhận tử thi, hài cốt, tro cốt người bị trục xuất theo quy định.

17/11/2018


Người phải chấp hành án phạt trục xuất bị bệnh hoặc chết

Người phải chấp hành án phạt trục xuất bị bệnh hoặc chết

Khi người phải chấp hành án phạt trục xuất bị bệnh hoặc chết thì sẽ giải quyết như thế nào?

17/11/2018


Người phải chấp hành án phạt trục xuất bỏ trốn

Người phải chấp hành án phạt trục xuất bỏ trốn

Trong thời gian lưu trú chờ xuất cảnh người phải chấp hành án phạt trục xuất bỏ trốn thì giải quyết như thế nào?

16/11/2018


Chỉ định nơi lưu trú cho những người bị thi hành án phạt trục xuất

Chỉ định nơi lưu trú cho những người bị thi hành án phạt trục xuất

Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh nơi lập hồ sơ thi hành án phải ra quyết định chỉ định nơi lưu trú đối với người bị trục xuất trong thời gian chờ xuất cảnh theo quy định.

16/11/2018


Lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh

Lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh

Trong thời gian chờ xuất cảnh, người chấp hành án phạt trục xuất phải lưu trú tại nơi được cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh chỉ định. Vậy việc lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh được quy định như thế nào?

16/11/2018


Hồ sơ thi hành án phạt trục xuất

Hồ sơ thi hành án phạt trục xuất

Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh lập hồ sơ thi hành án phạt trục xuất .Vậy hồ sơ bao gồm những gì?

16/11/2018


Thông báo thi hành án phạt trục xuất

Thông báo thi hành án phạt trục xuất

Khi thi hành án phạt trục xuất, cơ quan thi hành án có trách nhiệm thông báo thi hành án phạt trục xuất đến các cơ quan, cá nhân có liên quan theo quy định.

16/11/2018


Nguyên tắc thi hành án phạt trục xuất

Nguyên tắc thi hành án phạt trục xuất

Trục xuất là buộc người nước ngoài bị kết án phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc thi hành án phải tuân thủ nguyên tắc thi hành án trục xuất theo quy định.

16/11/2018


Người chấp hành án phạt quản chế đi khỏi nơi quản chế

Người chấp hành án phạt quản chế đi khỏi nơi quản chế

Việc giải quyết trường hợp người chấp hành án phạt quản chế đi khỏi nơi quản chế được thực hiện như thế nào?

16/11/2018


Nghĩa vụ của người chấp hành án phạt quản chế

Nghĩa vụ của người chấp hành án phạt quản chế

Người chấp hành án phạt quản chế phải thực hiện đúng các nghĩa vụ theo quy định. Vậy nghĩa vụ của người chấp hành án phạt quản chế bao gồm những gì?

16/11/2018


Thủ tục thi hành án phạt quản chế

Thủ tục thi hành án phạt quản chế

Quản chế là buộc người bị kết án phạt tù phải cư trú, làm ăn sinh sống và cải tạo ở một địa phương nhất định dưới sự kiểm soát, giáo dục của chính quyền và nhân dân địa phương. Vậy thủ tục thi hành án quản chế được thực hiện như thế nào?

16/11/2018


Thủ tục thi hành án phạt cấm cư trú

Thủ tục thi hành án phạt cấm cư trú

Cấm cư trú là buộc người bị kết án phạt tù không được tạm trú hoặc thường trú ở một số địa phương nhất định. Vậy thủ tục thi hành án phạt cấm cư trú được thực hiện như thế nào?

16/11/2018


Thủ tục xét, quyết định miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại

Thủ tục xét, quyết định miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại

Thủ tục xét, quyết định miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại được thực hiện như thế nào?

16/11/2018


Thủ tục đề nghị miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại

Thủ tục đề nghị miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại

Thủ tục đề nghị miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại được thực hiện như thế nào?

16/11/2018


Điều kiện miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại

Điều kiện miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại

Người chấp hành án phạt cấm cư trú, quản chế có thể được Tòa án nhân dân cấp huyện quyết định miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại khi có đủ các điều kiện miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại theo quy định.

16/11/2018


Thủ tục xét quyết định miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Thủ tục xét quyết định miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Thủ tục xét, quyết định miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ được thực hiện như thế nào?

16/11/2018


bttop